Muuttuva työelämä

Työkyky pelissä – ota päihteet puheeksi

Päihdeongelma vaarantaa terveyden ja voi viedä työkyvyn. Se vaikuttaa koko työyhteisön hyvinvointiin ja tulee kalliiksi. Miten havaita päihdeongelma työpaikalla ja ottaa se puheeksi?

Alkoholin kulutus on laskenut Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja erityisesti nuorten keskuudessa alkoholinkäyttö on vähentynyt. Alkoholin riskikäyttäjiä on kuitenkin edelleen yli puoli miljoonaa eli 13 prosenttia väestöstä. Alkoholiriippuvaisia on yli 200 000 eli 5 prosenttia väestöstä.

– Yli 90 prosenttia työssäkäyvistä käyttää Suomessa alkoholia ja joka kolmas käyttää alkoholia niin, että se on vaaraksi terveydelle. Myös huumeet sekä lääkkeiden käyttö päihtymistarkoituksessa vaarantavat työkykyä, Ilmarisen ylilääkäri Maija Haanpää sanoo.

Samaan aikaan kun alkoholinkäyttö on vähentynyt, on huumeiden käyttö yleistynyt. Viime vuonna joka neljäs suomalainen oli kokeillut tai käyttänyt jotakin laitonta huumetta joskus elämänsä aikana. 25–34-vuotiaista peräti 45 prosenttia ilmoitti käyttäneensä jotakin laitonta huumetta.

Iso lasku yhteiskunnalle

Päihteiden aiheuttamat sairaudet, sairauslomat ja työkyvyttömyys tulevat kalliiksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan Suomessa alkoholin aiheuttamat kokonaiskustannukset yhteiskunnalle ovat yli miljardi euroa vuodessa.  

Työpaikoilla päihteet näkyvät poissaoloina ja kustannuksina, haastavat työssä suoriutumista ja vaikuttavat koko työyhteisöön.

– Ihmiset eivät aina tiedosta käyttävänsä liikaa alkoholia. Puheeksiotto työpaikalla ja jopa terveydenhuollossa voi olla hankalaa. Varhaisessa välittämisessä meillä on edelleen parantamisen varaa. Olennaista on havaita varhain ja puuttua ongelmiin ajoissa, Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen sanoo.

Työssä selviytyminen voi takuta, unihäiriöt yleisiä

Päihteiden käyttöön liittyvät suurimmat työkykyriskit ovat akuutit sairastumiset ja tapaturmat. Humalatila on riski erimerkiksi sydäninfarktille, ja pitkään jatkunut, runsas alkoholinkäyttö suurentaa mm. aivohalvauksen riskiä. Päihteiden aiheuttamista tapaturmista iso osa tapahtuu vapaa-ajalla; putoamiset ja kaatumiset ovat tyypillisiä.

Alkoholi tekee hallaa myös kognitiivisille taidoille.

– Alkoholinkäytön myötä kognitiivisissa taidoissa, kuten ongelmanratkaisussa ja uuden opettelussa, voi esiintyä haasteita. Ongelmakäyttäjillä ärtyisyys ja haasteet vuorovaikutuksessa ovat tavallisia. Myös unihäiriöt ovat yleisiä: 60 prosentilla alkoholiriippuvaisista alkoholinkäyttöön liittyy jokin unihäiriö, Haanpää kuvailee.

"Päihdeongelma ja mielenterveysongelma esiintyvät monesti yhtä aikaa. Päihdeongelma vaikeuttaa mielenterveysongelmien diagnosointia ja toisaalta myös huonontaa hoitotuloksia." 

– Maija Haanpää  


Alkoholilla on usein yhteys myös mielenterveyshäiriöihin.

– Päihdeongelma ja mielenterveysongelma esiintyvät monesti yhtä aikaa. Päihdeongelma vaikeuttaa mielenterveysongelmien diagnosointia ja toisaalta myös huonontaa hoitotuloksia, Haanpää kertoo. 

– Alkoholi on Suomen eniten käytetty ahdistusta laukaiseva aine. Se heikentää kaikkien mielenterveyshäiriöiden hoitoa. Esimerkiksi masennuksesta tai ahdistuneisuushäiriöstä ei toivuta kunnolla, ellei alkoholinkäyttöä ole saatu aisoihin. Siksi varhainen havaitseminen on todella tärkeää, Haanpää jatkaa.

Päihteet puheeksi työpaikalla

Mitä aikaisemmin päihdeongelma työpaikalla havaitaan, sen parempi. Esimerkiksi myöhästely, vetäytyminen, työssä selviytymisen haasteet ja poissaolot voivat viestiä päihdeongelmasta. Varhaisessa välittämisessä lähiesimiehen rooli on keskeinen.

– Jos esimies havaitsee työntekijän voinnissa tai työkyvyssä jotakin huolestuttavaa, tulee asiasta keskustella työntekijän kanssa ja ohjata tarvittaessa työterveyshuoltoon. Yhtä lailla päihdeongelman voi havaita myös kollega, Halonen sanoo.

Päihdeongelman havaitseminen ja puheeksi ottaminen työpaikalla on osa työkyvyn johtamista. Työpaikan päihdeohjelma luo raamit ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan. 

– Päihdeohjelmassa kannattaa kuvata tavoitteet, käytännöt, vastuut ja toimenpiteet. Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus on tärkeää, samoin hyvä yhteistyö työterveyshuollon kanssa, Halonen jatkaa.

– On tärkeää, että sekä lähiesimiehet että työntekijät on koulutettu aiheeseen. Jokaisen tulee tietää ja tuntea pelisäännöt, Halonen korostaa.

"Mitä aikaisemmin päihdeongelma työpaikalla havaitaan, sen parempi. Lähiesimiehellä on keskeinen rooli varhaisessa havaitsemisessa ja puheeksi ottamisessa."   

– Kristiina Halonen 

Luo välittävä ilmapiiri ja pidä huolta kollegasta

Kun työpaikan ilmapiiri on välittävä, on vaikeidenkin asioiden puheeksi ottamien ja ratkaiseminen helpompaa.

– Työpaikan ilmapiirillä on iso merkitys. Välittävässä ilmapiirissä haasteisiin puututaan jämäkästi, mutta lämpimästi, Halonen kuvailee.

– Ennen kaikkea on tärkeää tukea aktiivista puheeksiottoa ja hoitoon ohjausta. Muistetaan pitää huolta kaverista, Haanpää summaa. 

Ota päihteet puheeksi – viisi vinkkiä esimiehelle

  1. Ole välittävä ja kannustava. Luo välittämisen ja hyvän työkaveruuden ilmapiiriä työpaikalle.
  2. Havainnoi työntekijöidesi vointia ja työkykyä.
  3. Jos havaitset jotakin huolestuttavaa, ota asia puheeksi työntekijän kanssa.
  4. Noudata työpaikkasi päihdeohjelmaa. Ohjaa herkästi työterveyshuoltoon.
  5. Muista vastuusi, ole jämpti.

Tutustu myös

Lisää aiheesta

Muuttuva työelämä 20.10.2021

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Työkyky ei ole sama asia kuin terveys, vaikka terveydentila työkykyyn vaikuttaakin. Ihminen voi sairaudestaan huolimatta olla työkykyinen sopivaan työhön. Työkykyä arvioidaan monissa erilaisissa tilanteissa, kuten sairastumisen, kuntoutuksen tai eläkkeen hakemisen yhteydessä. Miten työkykyä voi mitata ja miten arviointi etenee?

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Muuttuva työelämä 15.9.2021

Ergonomialla vaikuttavuutta

Onko ergonomia muutakin kuin työtuolien säätämistä? Mitä hyötyä siitä on yksittäiselle työntekijälle? Entä yritykselle?

Ergonomialla vaikuttavuutta
Lisää ajankohtaisia artikkeleita