Muuttuva työelämä

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva parani

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan tuli muutoksia 1.7.2019 voimaan astuneen lain myötä. Uudistus parantaa ja selkeyttää yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaa tuomalla heidät muiden työntekijöiden kanssa pääosin samaan asemaan. Myös Kelan päivärahojen ja kuntoutusrahan määräytymiseen on tulossa muutos.

Heinäkuun alussa voimaan tulleet työttömyysturvan muutokset koskevat sellaista yrittäjän perheenjäsentä, jolla ei ole omistusta eikä määräysvaltaa perheyrityksessä, mutta joka kuitenkin työskentelee yrityksessä ja on vakuutettu työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Työttömyyden sattuessa kohdalle tällainen henkilö katsotaan jatkossa palkansaajaksi.

Perheyrityksessä työskentelevästä, ei-omistavasta perheenjäsenestä maksetaan 1.7.2019 alkaen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Ennen hänestä on maksettu osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu. Työttömyyskassassa työskentelynsä vakuuttaneeseen noudatetaan näin ollen työntekijöitä koskevia säännöksiä. Poikkeus on vaadittavan työssäolon pituus, joka on 26 viikon sijaan 52 viikkoa.

Työaikaan ja palkkaan sovelletaan palkansaajan työssäoloehtoa koskevia säännöksiä, jolloin pääsääntö on, että työajan on oltava vähintään 18 tuntia viikossa ja palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen. Työssäoloehdon tulee kertyä aikana, jolloin henkilöllä ei ole ollut omistusta tai määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä.

Perheyrityksessä työskentelevän työssäoloehtoa ja muita palkansaajia koskevaa, 26 kalenteriviikon mittaista työssäoloehtoa ei voi yhdistää. Kahdessa paikassa työskentelevän henkilön täytyy työttömäksi jäädessään ja molempien työskentelyiden osalta työssäoloehdon täyttäessään valita, kumman työskentelyn perusteella hänelle ansiopäivärahaa maksetaan.

Muutos selkeyttää oikeutta ansioperusteiseen työTTÖMYYSturvaan

Muutos selkeyttää sitä, minkä työttömyyskassan jäsenenä henkilö voi kerryttää oikeuttaan ansioperusteiseen työttömyyspäivärahaan. Se myös lieventää ehtoja, joiden perusteella henkilön katsotaan olevan työtön.

Muutokset eivät vaikuta sellaisten henkilöiden työttömyysturvaan, joilla on omistusosuus tai määräysvaltaa perheen yrityksessä, tai jotka on eläkevakuutettu yrittäjän eläkelain mukaan.

TyEL-vakuutettujen yrittäjien perheenjäsenten, jotka ovat kuuluneet yrittäjien työttömyyskassaan, täytyy liittyä valitsemaansa palkansaajien työttömyyskassaan.

– On tärkeää muistaa, että yrittäjän työttömyysturvan YEL-työtulon alaraja on tänä vuonna 12 816 euroa vuodessa. Työtulo kannattaa pitää ajan tasalla, sillä ansaittu eläke ja yrittäjän muu sosiaaliturva, kuten sairaus- ja vanhempainetuudet sekä työttömyysturva määräytyvät YEL-työtulon perusteella. Vastuu työtulon riittävästä tasosta on yrittäjällä itsellään, muistuttaa Ilmarisen YEL-tuotepäällikkö Anniina Kaasinen.

Kelan päivärahojen ja kuntoutusrahan määräytymiseen muutos

Myös Kelan päivärahaetuuksien määräytymiseen on tulossa muutos. Vuoden 2020 alusta lähtien etuus määräytyy etuusoikeuden alkamista edeltävää kuukautta edeltäneiden 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella. Ensi vuoden alusta siis muun muassa vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat sekä kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella. Uudistuksen tavoitteena on kartoittaa entistä tarkemmin asiakkaan todellinen tulotaso etuuden alkaessa.

Vuositulon perusteella määräytyvät kuntoutusraha ja päivärahat, joissa työkyvyttömyys tai etuusoikeus alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Vuositulon laskemisessa otetaan huomioon palkkatulot, yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen työtulo ja tietyt etuudet.

Lisää aiheesta

Muuttuva työelämä 7.6.2021

Miten kuntoutushakemus ratkaistaan?

Ammatillinen kuntoutus tukee työssä jatkamista tai työhön paluuta silloin, kun työkyky on heikentynyt eivätkä muut keinot riitä. Miten kuntoutushakemuksia arvioidaan? Mitkä asiat vaikuttavat päätökseen? Miksi osa hakemuksista hylätään? Kysyimme asiaa Ilmarisen kuntoutuspäälliköltä Mari Kyyhkyseltä.

Miten kuntoutushakemus ratkaistaan?

Muuttuva työelämä 21.5.2021

Kuntoutus, korona ja uusi normaali

Koronan myötä uutta normaalia mietitään asiassa kuin asiassa. Se näkyy Ilmarisessa myös ammatillisessa kuntoutuksessa mukana olevien tai kuntoutukseen hakeutuvien asiakkaidemme arjessa.

Kuntoutus, korona ja uusi normaali

Muuttuva työelämä 10.5.2021

Palkkatyöstä yrittäjäksi – Mikä on parasta tai pahinta?

Miten työntekijästä tulee yrittäjä? Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii rohkeutta, hyppäämistä pois omalta mukavuusalueelta ja ripauksen suunnitelmallisuutta. Tuoreen yrittäjän Riina Kruutin mukaan olennaisen tärkeää on myös lähipiirin tuki ja oikeiden ihmisten kanssa verkostoituminen.

Palkkatyöstä yrittäjäksi – Mikä on parasta tai pahinta?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita