Hymyilevä ihminen puhelimessa, kuvituskuva.
Muuttuva työelämä

Työtulon vaikutus yrittäjän eläkkeeseen, äitiys- sekä sairauspäivärahaan

Yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan perusta on yrittäjän YEL-työtulo. On siis merkitystä, mille tasolle sen asettaa. Eläkevakuutus on yrittäjän tärkein vakuutus, sillä YEL turvaa toimeentulon, jos yrittäjä sairastuu, menettää työkykynsä tai jää perhevapaalle. Jokainen YEL-maksu kasvattaa eläkettä ja parantaa muuta sosiaaliturvaa.

Työn tekemisen tavat ja yrittäjyys muuttuvat maailman mukana. Erilaiset yrittäjyyden muodot lisääntyvät, ja yhä useampi tekee työtä sekä työsuhteessa että ammatinharjoittajana.

Tämä on toinen osa artikkelisarjasta, jossa asiantuntijamme vastaavat kysymyksiin työeläkevakuuttamisesta ja eläkkeen muodostumisesta erilaisissa tilanteissa.

Kysymys

Hannu on toiminut koko uransa yksityisyrittäjänä ja hänellä on ollut YEL-vakuutus. YEL-vakuutuksen taso on kuitenkin vaihdellut, ja viimeisen kymmenen vuoden aikansa hän on ottanut sen minimitasoon. Nyt 64-vuotiaana Hannu on pohtinut konkreettisesti eläkkeelle siirtymistä. Tämän vuoksi hän on viimeisen kolmen vuoden aikana nostanut huomattavasti YEL-vakuutuksensa tasoa, jotta hän saisi paremman eläkkeen.

Hannu kuuli kuitenkin tuttavaltaan, että YEL-tason nostolla viimeisinä vuosina ei voi enää juurikaan vaikuttaa eläkkeeseen. Pitääkö tämä paikkansa? Miten eläke tosiasiassa määräytyy?

Vastaus

Hannun tuleva vanhuuseläke karttuu koko hänen työhistoriansa ajalta. Työtulon hetkellisellä nostamisella ei tästä syystä ole merkittävää vaikutusta tulevaan eläkkeeseen.

Eläkettä karttuu nykyisin 1,5 prosenttia 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alun ja vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan välisen yrittäjätoiminnan kokonaistyötulosta. Siirtymäkaudella vuoden 2025 loppuun saakka eläkettä karttuu 1,7 prosenttia 53—62-vuotiaille.

Kannattaa muistaa, että yrittäjän YEL-työtulo on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Sen perusteella lasketaan vanhuuseläkkeen lisäksi työkyvyttömyyseläke, sairauspäiväraha, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainraha sekä osittainen vanhempainraha, erityishoitoraha, kuntoutusraha ja perheelle maksettava perhe-eläke yrittäjän kuolemantapauksen yhteydessä. Työtulon oikean tason määrittäminen alusta saakka on tärkeää yrittäjän oman vakuutusturvan kannalta.

Kysymys?

Lauri työskentelee päätoimisesti oman osakeyhtiönsä kautta kahdessa eri yrityksessä. Lauri on ottanut YEL-vakuutuksensa minimityötulolla.

Lauri murtaa kätensä, jonka johdosta hän joutuu leikkaukseen ja on sairaslomalla puoli vuotta, eikä pysty harjoittamaan ammattiaan.

Miten Laurin toimeentulo ja sairauspäiväraha määräytyvät? Olisiko Laurille ollut hyötyä, jos hän olisi ottanut ylimääräisen toimeentuloa turvaavan lisävakuutuksen? Onko sellaisia saatavissa?

Vastaus:

YEL-vakuutettuna yrittäjänä Lauri voi saada sairauslomansa ajan Kelasta sairauspäivärahaetuutta, joka määräytyy yrittäjän YEL-työtulon perusteella laskettavan vuositulon pohjalta. Laurin tapauksessa sairauspäivärahaetuus jää pieneksi, koska hän alivakuuttanut itsensä YEL:ssä.

YEL-vakuutettuna yrittäjänä Lauri on voinut myös ottaa itselleen vapaaehtoisen yrittäjän tapaturmavakuutuksen. Tapaturmavakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset määräytyvät YEL-työtulon perusteella, joten Lauri ei voi yrittäjän tapaturmavakuutuksella vakuuttaa itseään korkeammasta määrästä kuin YEL-työtulo.

Tapaturmissa päivärahaa saa vain yhteen kertaan, eli sitä ei voi saada sekä Kelasta että tapaturvavakuutuksesta. Muita vapaaehtoisia turvia ovat esimerkiksi erilaiset sairauskuluvakuutukset sekä lyhytaikaisen ja pysyvän työkyvyttömyyden turvat, joita tarjoavat henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt.

Mikäli Laurin työkyvyttömyys jäisi pysyväksi, Laurin työkyvyttömyyseläke ja myöhempi vanhuuseläke määräytyisivät minimityötulolla karttuneen työeläkkeen perusteella.

Kysymys?

Kaisa on lääkäri ja erikoistumisvirassa keskussairaalassa. Hän on tehnyt säännöllisesti viikonloppuisin päivystyskeikkoja vuokrayrityksen kautta terveyskeskukseen. Lisäksi hän on pitänyt yleislääkärin vastaanottoa lääkäriasemalla kahtena iltana viikossa.

Kaisa on ottanut YEL-vakuutuksen minimityötulolla lääkäriasemalla toimimista varten. Kaisaa mietityttää, kuka hänen eläkevakuuttamisestaan vastaa hänen toimiessaan vuokralääkärinä; vuokralääkäriyritys vai terveyskeskus, jossa hän käy päivystämässä?

Kaisa on jäämässä äitiyslomalle 12.3.2020, minkä jälkeen hän suunnittelee jäävänsä hoitovapaalle. Miten etuudet (äitiyspäiväraha ym.) tulevat määräytymään?

Vastaus:

Kaisan toimiessa vuokralääkärinä vuokralääkäriyritys vastaa hänen eläkevakuuttamisestaan. Kaisa vakuutetaan tällöin työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Kelan maksamat päivärahat, kuten esimerkiksi vanhempainpäiväraha ja sairauspäiväraha määräytyvät 1.1.2020 alkaen vuositulon perusteella.

Koska Kaisan oikeus päivärahaetuuteen alkaa vuoden 2020 puolella, lasketaan hänen vanhempainpäivärahansa uusilla määräytymisperusteilla vuositulon mukaan. Vuositulo lasketaan etuusoikeuden alkamiskuukautta edeltävää kalenterikuukautta edeltäneiden 12 kalenterikuukauden tulojen perusteella.

Vuositulossa huomioidaan Kaisan palkansaajana saamat palkkatulot sekä yrittäjätoiminnan osalta YEL-työtulo. Vuositulossa huomioidaan myös erilaiset ansionmenetyskorvaukset ja etuusperusteiset tulot, jos Kaisalla on ollut niitä tarkasteltavan 12 kuukauden aikana. Kaisan vuositulo lasketaan 1.2.2019 – 31.1.2020 tulojen perusteella.

Kaisan lapsi on noin 9 kuukauden ikäinen vanhempainrahan päättyessä. Kaisa voi tämän jälkeen halutessaan jäädä hoitovapaalle ja saada Kelasta kotihoidontukea enintään siihen saakka, kun hänen lapsensa täyttää 3 vuotta. Kaisalla on myös mahdollisuus Kelan maksamaan joustavaan hoitorahaan, jos hän palaa osittain töihin lapsen ollessa alle 3-vuotias. Tarkemmat edellytykset joustavaan hoitorahaan Kaisan kannattaa tarkistaa Kelan verkkosivuilta.

Lue lisää

Lisää aiheesta

Muuttuva työelämä 20.10.2021

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Työkyky ei ole sama asia kuin terveys, vaikka terveydentila työkykyyn vaikuttaakin. Ihminen voi sairaudestaan huolimatta olla työkykyinen sopivaan työhön. Työkykyä arvioidaan monissa erilaisissa tilanteissa, kuten sairastumisen, kuntoutuksen tai eläkkeen hakemisen yhteydessä. Miten työkykyä voi mitata ja miten arviointi etenee?

Miten arvioida ja mitata työkykyä?

Muuttuva työelämä 15.9.2021

Ergonomialla vaikuttavuutta

Onko ergonomia muutakin kuin työtuolien säätämistä? Mitä hyötyä siitä on yksittäiselle työntekijälle? Entä yritykselle?

Ergonomialla vaikuttavuutta
Lisää ajankohtaisia artikkeleita