Tiedote 28.2.2013

BOKSLUT 2012: ILMARINEN VAR FRAMGÅNGSRIKT PÅ ARBETSPENSIONSMARKNADEN

Ilmarinen hade utmärkt framgång i konkurrensen om kunderna mellan pensionsbolagen år 2012. Försäljningen var framgångsrik och bolagets premieinkomst ökade till 4,0 miljarder euro (3,7 miljarder euro år 2011).

– Tack vare det goda försäljningsresultatet förväntas Ilmarinens marknadsställning stärkas ytterligare, säger verkställande direktör Harri Sailas.

Ilmarinens försäkringsbestånd växte i god takt år 2012. Ilmarinen stärkte sin marknadsledning i fråga om pensionsförsäkringar för företagare (FöPL). Försäljningen av pensionsförsäkringar för arbetstagare (ArPL) var också utmärkt.

– Ilmarinen mottog förra året ett rekordantal kunder från de övriga pensionsbolagen. Allt fler nyetablerade företag beslutade också välja Ilmarinen som sitt pensionsbolag. Kundbeståndet växte speciellt med små och medelstora kundföretag, säger Sailas.

Bolaget ansvarar för cirka 900 000 finländares pensionsskydd

Antalet personer som var försäkrade i Ilmarinen fortsatte att växa. Vid utgången av året var cirka 588 000 (572 000) personer försäkrade i Ilmarinen. Antalet försäkrade arbetstagare var 529 000 (515 000) och antalet företagare var 58 800 (56 700) personer. Ilmarinen sköter pensionsskyddet för cirka var tredje finländare som arbetar inom den privata sektorn.

Både antalet pensionstagare och beloppet utbetalade pensioner ökade på förväntat sätt. I slutet av året fick 308 000 (302 100) personer pension från Ilmarinen och bolaget utbetalade pensioner till ett sammanlagt belopp på 3,8 (3,6) miljarder euro. Bolaget utfärdare sammanlagt cirka 22 400 (22 100) nya pensionsbeslut. Ilmarinen behandlade pensionsbesluten snabbare än inom branschen i genomsnitt.

God avkastning på lång sikt tryggar pensionerna

År 2012 var varierande med tanke på pensionsbolagets placeringsverksamhet på grund av växlingarna i aktiekurserna som en följd av eurokrisen. Året blev emellertid tämligen gott för Ilmarinen. Placeringsintäkterna ökade avsevärt från året innan och var +7,5 (-4,0) procent, vilket även överträffade de preliminära uppgifterna. Marknadsvärdet på de pensionsplaceringar som Ilmarinen sköter ökade med två miljarder euro till 29,5 (27,5) miljarder euro.

– Riskerna i vår placeringsportfölj har spritts på ett mångsidigt sätt och vid behov kan vi smidigt reagera på marknadsförändringar, säger Sailas.

Även ur ett långsiktigt perspektiv var Ilmarinens avkastning på god nivå. Räknat från år 1997 har den nominella totalavkastningen på placeringarna varit i genomsnitt 5,6 procent per år, vilket motsvarar en årlig realavkastning på 3,7 procent. Vid uppskattningen av den framtida nivån på arbetspensionsavgifterna använder Pensionsskyddscentralen en antagen realavkastning på 3,5 procent.

– I Ilmarinens placeringsverksamhet framhävs långsiktigheten samt en övervägd och behärskad risktagning, summerar Sailas.

Ilmarinens solvens stärktes. Vid utgången av år 2012 uppgick verksamhetskapitalet till 5,8 (4,8) miljarder euro, vilket utgör 23,9 (21,1) procent av ansvarsskulden.  Solvensställningen var 2,2-faldig (2,5) i förhållande till solvensgränsen. Utan den temporära lagstiftningen om pensionsanstalternas solvens skulle solvensnivån nu ha varit 18,9 (16,2) procent och solvensställningen 1,7 (2,0). 

Ilmarinens kunder drar nytta av en framgångsrik placeringsverksamhet och en god kostnadseffektivitet i form av konkurrenskraftiga kundåterbäringar. Kundåterbäringarna steg till 62 (55) miljoner euro.

Omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten försvagades något i jämförelse med året innan, men den var fortfarande på en mycket konkurrenskraftig nivå, 80 (74) procent.

Efterfrågan på arbetshälsotjänster var på fortsatt god nivå

Efterfrågan på Ilmarinens arbetshälsotjänster var åter stor år 2012.  Arbetshälsans inverkan på arbetets produktivitet och på hanteringen av arbetskraftskostnaderna begrundades i många kundföretag. I samarbete med Ilmarinens experter kunde allt fler finländska företag göra sin hälsofrämjande verksamhet mer målinriktad och mätbar.

– Även om förra året var ekonomiskt svårt för många finländska företag, var efterfrågan på våra arbetshälsotjänster fortfarande på god nivå. En positiv signal var också att många företag, trots att de brottades med svåra omställningar, valde att satsa på de anställdas välbefinnande i arbetet, säger Sailas.

Ilmarinen genomförde samarbetsprojekt i syfte att utveckla arbetshälsan med drygt 1 200 kundföretag år 2012.

Bilagor (pdf)
Verksamhetsberättelse och bokslut 2012 (pdf)

Närmare information:

Verkställande direktör Harri Sailas, tfn  010 284 3000
Vice verkställande direktör, placeringsverksamheten, Timo Ritakallio, tfn 010 284 3838, 0500 536 346
Direktör, ekonomi och pensionspolitik, Jaakko Kiander, tfn 010 284 2599, 050 583 8599
Direktör, kommunikation och HR, Päivi Sihvola, tfn 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Tiedote 15.8.2023

Ilmarisen sijoitustuotto nousi 3,7 prosenttiin

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitustuotot nousivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 3,7 prosenttiin. – Vakavaraisuutemme vahvistui ja kustannustehokkuus parani edelleen korkeasta inflaatiosta ja talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta, toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Ilmarisen sijoitustuotto nousi 3,7 prosenttiin

Tiedote 28.4.2023

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2023: Sijoitustuotto positiivinen, vakavaraisuus vahvistui ja vakuutusmaksutulo kasvoi

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +2,2 (-2,2) prosenttia eli 1,3 miljardia euroa osakekurssien nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo nousi 57,5 (56,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,8 prosenttia. Tämä vastaa 3,8 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2023: Sijoitustuotto positiivinen, vakavaraisuus vahvistui ja vakuutusmaksutulo kasvoi

Tiedote 16.2.2023

Ilmarisen tilinpäätös 2022: Vakuutusmaksutulo kasvoi voimakkaasti ja kustannustehokkuus parani ennätystasolle, sijoitustuotto -6,6 prosenttia vakavaraisuuden pysyessä vahvana

Vuosi 2022 oli Ilmariselle vahvan kasvun ja tehokkuuden parantamisen vuosi. Vakuutusmaksutulo kasvoi peräti 11 prosenttia, ja kustannustehokkuus parani ennätystasolle. Samaan aikaan toimintaympäristö sijoitusmarkkinoilla oli erittäin haastava. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Euroopan energiakriisi, kiihtynyt inflaatio ja keskuspankkien nopeasti kiristynyt rahapolitiikka synkistivät talousnäkymiä ja laskivat laajasti sijoitusmarkkinoiden tuottoja. Ilmarisen sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, mutta vakavaraisuus pysyi vahvana, Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Ilmarisen tilinpäätös 2022: Vakuutusmaksutulo kasvoi voimakkaasti ja kustannustehokkuus parani ennätystasolle, sijoitustuotto -6,6 prosenttia vakavaraisuuden pysyessä vahvana
Lisää uutisia ja tiedotteita