Tiedote 27.2.2014

BOKSLUT 2013: SAILAS: UTMÄRKT ÅR PÅ ALLA FRONTER

Ilmarinen lyckades åter utmärkt i konkurrensen om kunderna mellan pensionsbolagen år 2013. Försäljningen var framgångsrik och bolagets premieinkomst ökade till 4,1 miljarder euro (4,0 miljarder euro år 2012).

Ilmarinens försäkringsbestånd fortsatte att växa år 2013.  Bolaget har nu fler företagarkunder än någonsin tidigare: efter flera år av tillväxt överskreds milstolpen på 60 000 företagarkunder på sommaren 2013.  Försäljningen av pensionsförsäkringar för arbetstagare (ArPL) var också god.

– Kundernas förtroende för Ilmarinen var fortsatt stark och en mycket stor del av kunderna valde att stanna i bolaget. Därtill fick Ilmarinen många nya kunder under året. Vi är mycket nöjda med försäljningsresultatet, säger verkställande direktör Harri Sailas.

Placeringsintäkterna steg till nästan tio procent

År 2013 var avkastningen på Ilmarinens pensionstillgångar 9,8 (7,5) procent och placeringarnas marknadsvärde steg till 32,3 (29,5) miljarder euro.

− Ur placerarsynvinkel var marknaden växlande, men vi lyckades utmärkt både i valet av placeringsobjekt och i den tidsmässiga allokeringen av våra placeringar. Vår långfristiga placeringsstrategi fungerade också väl. Bolaget klarade sig utmärkt både i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen och i förhållande till de andra aktörerna inom arbetspensionsbranschen, säger vice verkställande direktör Timo Ritakallio som ansvarar för bolagets placeringsverksamhet.

År 2013 var ett gott år även med tanke på de långsiktiga pensionsintäkterna. Realavkastningen har ända sedan 1997 nått upp till 4,0 procent. Efter finanskrisen, dvs. ända från ingången av år 2009, har den genomsnittliga realavkastningen på Ilmarinens pensionstillgångar varit till och med 5,8 procent. Vid uppskattningen av arbetspensionsavgifternas framtida nivå använder Pensionsskyddscentralen en antagen avkastning på 3,5 procent.

Ilmarinens solvens stärktes. Vid utgången av år 2013 uppgick solvenskapitalet till 7,1 (5,8) miljarder euro, vilket utgör 28,0 (23,9) procent av ansvarsskulden. Solvensställningen var 1,9-faldig (2,2) i förhållande till solvensgränsen.

Omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten sjönk till samma goda nivå som under tidigare år och var 75 (80) procent. Ilmarinens kunder drar nytta utöver av en framgångsrik placeringsverksamhet även av en god kostnadseffektivitet i form av konkurrenskraftiga kundåterbäringar. De medel som överfördes till kundåterbäringar ökade till 86 (62) miljoner euro.

Ansvar för över 900 000 finländares pensionsskydd

Antalet försäkrade personer i Ilmarinen ökade något jämfört med året innan. Vid utgången av året var cirka 590 000 (588 000) personer försäkrade i Ilmarinen. Antalet försäkrade arbetstagare var 529 000 (529 000) och antalet företagare var 60 600 (58 800) personer.

– Ilmarinen sköter pensionsskyddet för cirka var tredje finländare som arbetar inom den privata sektorn. Även om antalet löntagare i Finland minskade något som en följd av recessionen 2013, var antalet försäkrade arbetstagare i Ilmarinen emellertid oförändrat, berättar Sailas.

Både antalet pensionstagare och beloppet utbetalade pensioner ökade. I slutet av året fick 314 000 (308 000) pensionstagare sin pension från Ilmarinen och bolaget utbetalade pensioner till ett sammanlagt belopp på 4,1 (3,8) miljarder euro. Bolaget utfärdade sammanlagt cirka 23 400 (22 400) nya pensionsbeslut. På samma sätt som året innan behandlade Ilmarinen pensionsbesluten snabbare än inom branschen i genomsnitt.

Pensionstillgångarna fortsätter att öka

Å 2013 var Ilmarinens pensionsutgift för första gången större än premieinkomsten. Skillnaden uppgick till cirka 60 miljoner euro och berodde på att det inte gjordes någon höjning i arbetspensionsavgifterna och att lönesumman utvecklades mycket långsamt. Samtidigt ökade Ilmarinens pensionstillgångar med cirka tre miljarder euro. I framtiden väntas pensionsutgiften bestående vara större än premieinkomsten. Enligt PSC:s prognos kommer skillnaden att täckas med pensionsfondernas avkastning. Skillnaden väntas emellertid vara så pass liten, att den under en lång tid inte kommer att äventyra pensionsfondernas tillväxt.

– Pensionstillgångarna håller således inte på att minska utan fortsätter att växa. Finansieringen av pensionerna har även tryggats på lång sikt, konstaterar Sailas.

Företagen satsar på arbetshälsan även i det svåra ekonomiska läget

Ilmarinens tjänster för att främja arbetshälsan var mycket efterfrågade år 2013. Under det gångna året begrundade man i många företag åtgärder för att stöda personalens arbetshälsa, motivation och arbetets smidighet och hur man genom att förbättra dessa kan inverka på lönsamheten. Enligt undersökningar bidrar målinriktade åtgärder som tas in i rätt till för att utveckla arbetshälsan även till ett positivt affärsresultat i företaget.

– Många företag begrundade förra året åtgärder för att effektivera sin verksamhet i ett mycket krävande ekonomiskt läge. Även om år 2013 ekonomiskt sett var svårt för många företag, valde företagen att satsa på arbetshälsan. Jag tycker att det är glädjande att man allt oftare vill effektivera företagets funktioner genom personalutveckling och genom att ytterligare förbättra arbetets smidighet, säger Sailas.


Bokslut 2013 (pdf)
Verksamhetsberättelse och bokslut 2013 (pdf)

Mer information:

Verkställande direktör Harri Sailas, tfn 010 284 3000
Vice verkställande direktör, placeringsverksamheten, Timo Ritakallio, tfn 010 284 3838, 0500 536 346
Direktör, ekonomi och pensionspolitik, Jaakko Kiander, tfn 010 284 2599, 050 583 8599
Direktör, kommunikation och personal, Päivi Sihvola, tfn 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Tiedote 10.8.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2021: Sijoitukset tuottivat 8,9 prosenttia, vakavaraisuuspääoma nousi yli 15 miljardiin euroon ja asiakkaiden palkkasummat kääntyivät kasvuun

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 8,9 % (-2,0 %) eli 4,7 miljardia euroa osakemarkkinoiden vahvan kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 57,5 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,1 prosenttia. Tämä vastaa 4,6 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2021: Sijoitukset tuottivat 8,9 prosenttia, vakavaraisuuspääoma nousi yli 15 miljardiin euroon ja asiakkaiden palkkasummat kääntyivät kasvuun

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 11.2.2021

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi

Ilmarisen sijoitukset tuottivat 7,1 prosenttia koronakriisin heiluttaessa markkinoita. Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätystasolle yli 53 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui. Hoitokulut laskivat 9 prosenttia.

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi
Lisää uutisia ja tiedotteita