Tiedote 23.4.2013

Delårsrapport 1.1–31.3.2013:BRA START PÅ PLACERINGSÅRET: EN AVKASTNING PÅ 2,0 PROCENT

Under det första kvartalet 2013 var avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj 2,0 procent, dvs. cirka 600 miljoner euro (5,1 procent, dvs. 1,4 miljarder euro 31.3.2012). Marknadsvärdet på Ilmarinens placeringar steg för första gången över 30 miljarder euro och uppgick i slutet av mars till sammanlagt 30,4 (29,1) miljarder euro.

− Den goda utvecklingen av Ilmarinens placeringsintäkter har fortsatt under början av året. Detta är framför allt en följd av den gynnsamma utvecklingen på den globala aktiemarknaden, förklarar vice verkställande direktör Timo Ritakallio.

Särskilt god var avkastningen på de amerikanska, asiatiska och nordiska aktieplaceringarna.

Även Ilmarinens placeringsintäkter på lång sikt hölls på en god nivå. Realavkastningen på placeringarna uppgick räknat från år 1997 till 3,7 procent. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens framtida utveckling använder Pensionsskyddscentralen en antagen realavkastning på 3,5 procent.

− Placeringen av pensionstillgångarna är långsiktig verksamhet, där det är viktigt att det kvartal som används vid granskningen av pensionsintäkterna hellre är 25 år än ett årskvartal, påminner Ritakallio.

Då det gäller placeringsutsikterna konstaterar Ritakallio att situationen på aktiemarknaden ser tämligen ljus ut på lång sikt. På kort sikt skapar speciellt skuldkrisen inom euroområdet och den fortsatta ekonomiska recessionen en viss oro.

− Men även om ekonomierna i Finland och Europa har problem för tillfället, är avkastningsutsikterna som avser pensionsplaceringarna fortfarande tämligen goda inom den närmaste framtiden, och de framtida pensionerna är tryggade.

Ilmarinens solvens var på god nivå. Vid utgången av mars uppgick Ilmarinens solvenskapital till 5,9 (5,8) miljarder euro. Solvenskapitalet utgjorde 24,2 (24,8) procent av ansvarsskulden och var 1,7-faldigt (2,2) i förhållande till solvensgränsen. Den nya lagen som reglerar arbetspensionsbolagens solvens trädde i kraft vid ingången av år 2013. Den nya lagstiftningen medför inte några nämnvärda ändringar i Ilmarinens solvens jämfört med solvensen som beräknats enligt den tillfälliga lagen.

Fortfarande stor inhemsk andel i aktieportföljen

I början av året gjorde Ilmarinen vissa ändringar i den geografiska viktningen i sin aktieportfölj. Andelen finländska aktier i aktieportföljen minskades, medan speciellt andelen aktieplaceringar i de övriga nordiska länderna ökades. Andelen aktier i börsnoterade finländska bolag var emellertid fortfarande på en hög nivå, 31 procent. Mätt i euro överstiger Ilmarinens aktieinnehav i finländska börsbolag över 2,9 miljarder euro.

I slutet av mars var 36 procent, dvs. 10,5 miljarder euro av de totala pensionstillgångarna som Ilmarinen sköter på ett eller annat sätt placerade i det finländska samhället.

 (Siffrorna i meddelandet har inte genomgått revision)

- Bilaga (pdf)

Ajankohtaista

Tiedote 16.8.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -6,2 (8,9) prosenttia eli 3,8 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 56,7 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Tiedote 29.4.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2022: Vakuutusmaksutulo kasvoi, kustannustehokkuus parani ja vakavaraisuus pysyi vahvana haastavassa markkinassa

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -2,2 (4,8) prosenttia eli 1,4 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 59,1 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,1 prosenttia. Tämä vastaa 4,4 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2022: Vakuutusmaksutulo kasvoi, kustannustehokkuus parani ja vakavaraisuus pysyi vahvana haastavassa markkinassa

Tiedote 18.2.2022

Ilmarisen tilinpäätös 2021: Sijoitusvarat ja vakavaraisuuspääoma nousivat ennätystasoille, ja vahva kehitys asiakashankinnassa ja kustannustehokkuuden parantamisessa jatkui

Ilmarisen sijoitukset tuottivat 15,3 prosenttia eli 8,1 miljardia euroa. Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätystasolle 60,8 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui.

Ilmarisen tilinpäätös 2021: Sijoitusvarat ja vakavaraisuuspääoma nousivat ennätystasoille, ja vahva kehitys asiakashankinnassa ja kustannustehokkuuden parantamisessa jatkui
Lisää uutisia ja tiedotteita