Tiedote 23.4.2013

Delårsrapport 1.1–31.3.2013:BRA START PÅ PLACERINGSÅRET: EN AVKASTNING PÅ 2,0 PROCENT

Under det första kvartalet 2013 var avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj 2,0 procent, dvs. cirka 600 miljoner euro (5,1 procent, dvs. 1,4 miljarder euro 31.3.2012). Marknadsvärdet på Ilmarinens placeringar steg för första gången över 30 miljarder euro och uppgick i slutet av mars till sammanlagt 30,4 (29,1) miljarder euro.

− Den goda utvecklingen av Ilmarinens placeringsintäkter har fortsatt under början av året. Detta är framför allt en följd av den gynnsamma utvecklingen på den globala aktiemarknaden, förklarar vice verkställande direktör Timo Ritakallio.

Särskilt god var avkastningen på de amerikanska, asiatiska och nordiska aktieplaceringarna.

Även Ilmarinens placeringsintäkter på lång sikt hölls på en god nivå. Realavkastningen på placeringarna uppgick räknat från år 1997 till 3,7 procent. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens framtida utveckling använder Pensionsskyddscentralen en antagen realavkastning på 3,5 procent.

− Placeringen av pensionstillgångarna är långsiktig verksamhet, där det är viktigt att det kvartal som används vid granskningen av pensionsintäkterna hellre är 25 år än ett årskvartal, påminner Ritakallio.

Då det gäller placeringsutsikterna konstaterar Ritakallio att situationen på aktiemarknaden ser tämligen ljus ut på lång sikt. På kort sikt skapar speciellt skuldkrisen inom euroområdet och den fortsatta ekonomiska recessionen en viss oro.

− Men även om ekonomierna i Finland och Europa har problem för tillfället, är avkastningsutsikterna som avser pensionsplaceringarna fortfarande tämligen goda inom den närmaste framtiden, och de framtida pensionerna är tryggade.

Ilmarinens solvens var på god nivå. Vid utgången av mars uppgick Ilmarinens solvenskapital till 5,9 (5,8) miljarder euro. Solvenskapitalet utgjorde 24,2 (24,8) procent av ansvarsskulden och var 1,7-faldigt (2,2) i förhållande till solvensgränsen. Den nya lagen som reglerar arbetspensionsbolagens solvens trädde i kraft vid ingången av år 2013. Den nya lagstiftningen medför inte några nämnvärda ändringar i Ilmarinens solvens jämfört med solvensen som beräknats enligt den tillfälliga lagen.

Fortfarande stor inhemsk andel i aktieportföljen

I början av året gjorde Ilmarinen vissa ändringar i den geografiska viktningen i sin aktieportfölj. Andelen finländska aktier i aktieportföljen minskades, medan speciellt andelen aktieplaceringar i de övriga nordiska länderna ökades. Andelen aktier i börsnoterade finländska bolag var emellertid fortfarande på en hög nivå, 31 procent. Mätt i euro överstiger Ilmarinens aktieinnehav i finländska börsbolag över 2,9 miljarder euro.

I slutet av mars var 36 procent, dvs. 10,5 miljarder euro av de totala pensionstillgångarna som Ilmarinen sköter på ett eller annat sätt placerade i det finländska samhället.

 (Siffrorna i meddelandet har inte genomgått revision)

- Bilaga (pdf)

Ajankohtaista

Tiedote 11.2.2021

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi

Ilmarisen sijoitukset tuottivat 7,1 prosenttia koronakriisin heiluttaessa markkinoita. Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätystasolle yli 53 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui. Hoitokulut laskivat 9 prosenttia.

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi

Tiedote 11.2.2021

Ilmarinens bokslut 2020: Solvensen stärktes ytterligare trots coronakrisen, effektiviteten förbättrades avsevärt

Ilmarinens placeringar avkastade 7,1 procent då coronakrisen orsakade fluktuationer på marknaden. Placeringstillgångarnas värde steg till rekordhög nivå över 53 miljarder euro och solvensen stärktes. Omkostnaderna sjönk med 9 procent.

Ilmarinens bokslut 2020: Solvensen stärktes ytterligare trots coronakrisen, effektiviteten förbättrades avsevärt

Tiedote 30.10.2020

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.9.2020: Sijoitustuotot nousivat plussalle, toiminnan kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 1,1 (8,2) prosenttia eli 0,6 (3,7) miljardia euroa. Kolmannen vuosineljänneksen sijoitussalkun tuotto oli 3,2 prosenttia sijoitusmarkkinoilla jatkuneen positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 50,3 miljardia euroa (50,5 miljardia euroa 31.12.2019).

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.9.2020: Sijoitustuotot nousivat plussalle, toiminnan kustannustehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita