Tiedote 25.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2014: PLACERINGSINTÄKTERNA VAR 1,3 PROCENT I BÖRJAN AV ÅRET

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj under det första kvartalet 2014 var 1,3 procent, dvs. cirka 426 miljoner euro (2,0 procent, dvs. ca 600 miljoner euro 31.3.2013). Marknadsvärdet på bolagets placeringar uppgick i slutet av mars till sammanlagt 33,0 (30,4) miljarder euro.

− Början på året präglades av en ökad osäkerhet på marknaden och av fluktuerande aktiekurser. Som en följd av detta var placeringsmiljön mycket krävande, förklarar vice verkställande direktör Timo Ritakallio.

Enligt Ritakallio berodde osäkerheten bland annat på den upptrappade situationen i Ukraina, de osäkra ekonomiska utsikterna i Kina, uppgifterna om en avtagande tillväxttakt i USA samt på de dåliga nyheterna om ekonomin i Finland.

− Trots den osäkra placeringsmiljön under årets första kvartal, lyckades vi emellertid få en skälig placeringsintäkt, bedömer han.

Aktieplaceringarna avkastade 1,5 (4,1) procent, ränteplaceringarna 1,3 (1,1) procent, och de direkta fastighetsplaceringarna 1,2 (1,2) procent.

Ritakallio anser det vara möjligt att år 2014 blir åtminstone skäligt med tanke på avkastningen på pensionstillgångarna.

Riskerna förknippade med Ryssland är ringa

Ilmarinens placeringar i Ryssland och Ukraina är små, endast under 0,3 procent av hela placeringsportföljen.

− Vi har redan i ett par års tid minskat våra placeringar i Ryssland, vilket innebär att riskerna förknippade med Ryssland var på låg nivå i vår portfölj redan före krisen i Ukraina, beskriver Ritakallio.

Han är emellertid oroad för krisens effekter på den finländska ekonomin och de inhemska börsbolagen.

− Krisen orsakar svårigheter speciellt för de finländska bolag som verkar i Ryssland samt för de företag som bedriver export med Ryssland. Denna negativa utveckling återspeglas också i bolagens börskurser och därigenom även i Ilmarinens placeringsportfölj, förutser Ritakallio.

Han förutser också att strömmen av ryska turister till Finland kommer att minska ytterligare, vilket för sin del har en negativ effekt på många företag inom handeln och för turismen.

Placeringsavkastningen på lång sikt var god

Ritakallio framhäver att det nuvarande osäkra ekonomiska läget inte äventyrar pensionsintäkterna på lång sikt. Ilmarinens placeringsintäkter på lång sikt var fortsättningsvis på en god nivå. Realavkastningen på placeringarna räknat sedan år 1997 uppgick till 4,0 procent. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens framtida utveckling använder Pensionsskyddscentralen en antagen realavkastning på 3,5 procent.

Ilmarinens solvens var på en god nivå. Vid utgången av mars uppgick Ilmarinens solvenskapital till 7,2 (5,9) miljarder euro. Solvenskapitalet utgjorde 28,2 (24,2) procent av ansvarsskulden och var 1,9-faldigt (1,7) i förhållande till solvensgränsen.

(Siffrorna i meddelandet har inte genomgått revision)

Bilaga (pdf)

Ytterligare information:

Timo Ritakallio, vice verkställande direktör, placeringsverksamheten, tfn 010 284 3838, 0500 536 346
Päivi Sihvola, direktör, kommunikation och HR, tfn 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Tiedote 10.8.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2021: Sijoitukset tuottivat 8,9 prosenttia, vakavaraisuuspääoma nousi yli 15 miljardiin euroon ja asiakkaiden palkkasummat kääntyivät kasvuun

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 8,9 % (-2,0 %) eli 4,7 miljardia euroa osakemarkkinoiden vahvan kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 57,5 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,1 prosenttia. Tämä vastaa 4,6 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2021: Sijoitukset tuottivat 8,9 prosenttia, vakavaraisuuspääoma nousi yli 15 miljardiin euroon ja asiakkaiden palkkasummat kääntyivät kasvuun

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 11.2.2021

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi

Ilmarisen sijoitukset tuottivat 7,1 prosenttia koronakriisin heiluttaessa markkinoita. Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätystasolle yli 53 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui. Hoitokulut laskivat 9 prosenttia.

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi
Lisää uutisia ja tiedotteita