Tiedote 30.1.2015

ILMARINENS PLACERINGSINTÄKTER STEG TILL 6,8 PROCENT

Ilmarinen har offentliggjort preliminära uppgifter om sitt bokslut 2014. Placeringsintäkterna var 6,8 (9,8) procent. Bäst avkastade aktieplaceringarna av alla placeringsslagen. Placeringarnas marknadsvärde ökade till 34,2 (32,3) miljarder euro. Solvensen var fortsatt stark.

Ilmarinens verkställande direktör Harri Sailas är nöjd med det gångna året.

− År 2014 var totalt sett ett riktigt gott år för Ilmarinen, även om omvärlden fortfarande var krävande.  Den exceptionella marknadsturbulensen särskilt under årets sista kvartal krävde att placerarna kunde hålla huvudet kallt.

Ilmarinens aktieplaceringar avkastade 10,9 (20,9) procent. Avkastningen på ränteplaceringarna var 2,4 (4,5) procent. De direkta fastighetsplaceringarna avkstade något mindre än förväntat, 4,9 (5,0) procent.

− I en osäker placeringsmiljö framhävs betydelsen av en internationellt spridd placeringsportfölj för att trygga avkastningen på pensionstillgångarna. I fråga om t.ex. aktieplaceringarna fick vi den bästa avkastningen från Kina och USA, konstaterar Sailas.

Den långfristiga realavkastningen steg till 4,1 procent

Enligt Sailas var 2014 ett utmärkt år även med tanke på de långsiktiga pensionsintäkterna. Ilmarinens reella placeringsavkastning på lång sikt har alltsedan år 1977 varit i genomsnitt 4,1 procent om året. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens utveckling används en antagen realavkastning på 3,5 procent.

Ilmarinens solvens var fortsatt stark. Vid utgången av år 2014 uppgick solvenskapitalet till 7,9 (7,1) miljarder euro, vilket utgör 29,8 (28,0) procent av ansvarsskulden. Solvensställningen var 2,0-faldig (1,9) i förhållande till solvensgränsen.

Enligt Sailas är Ilmarinens långsiktiga framgång på pensionsförsäkringsmarknaden mycket god.

− Vi har redan i åratal växt snabbare än marknaden. Ett systematiskt kundarbete har stärkt kundernas förtroende för oss, konstaterar han.

Kundåterbäringarna steg till 93 (86) miljoner euro.

"ECB:s stimuleringsåtgärder går i rätt riktning"

Vice verkställande direktör Timo Ritakallio som ansvarar för Ilmarinens placeringsverksamhet förutser en varierande utveckling under år 2015.

− Året har börjat bra, men även detta år torde präglas av kraftiga kurssvängningar på aktiemarknaden och av en låg räntenivå. Detta kräver naturligtvis alldeles särskild uppmärksamhet av pensionsplacerarna, men också långsiktighet, säger han.

Ritakallio bedömer också att speciellt de inhemska fastighetsplaceringarna belastas av den långvariga svaga ekonomiska utvecklingen. Enligt honom kommer osäkerheten på marknaden totalt sett att öka.

− De svaga ekonomiska utsikterna i Finland kan naturligtvis ha en negativ inverkan på pensionstillgångarna. Ilmarinen kommer emellertid att fortsätta att vara en betydande inhemsk ägare genom att vara ankarplacerare i ett flertal börsbolag. Vi är också en stor placerare i infrastrukturen i Finland, summerar Ritakallio.

Ritakallio anser att Europeiska Centralbankens stimuleringsåtgärder går i rätt riktning och tror att den kommer att hålla räntorna på en låg nivå ännu under en lång tid.

− ECB:s åtgärder skapar för egen del förutsättningar för en piggare ekonomisk tillväxt i Europa och för att de europeiska aktierna ska fortsätta att stiga.

 Siffrorna i meddelandet är preliminära. Ilmarinen publicerar sitt officiella bokslut den 27 februari 2015.

Bilagor: Bokslut 2014 Preliminära uppgifter

Mer information:

Verkställande direktör Harri Sailas, tfn 010 284 3000

Vice verkställande direktör, placeringsverksamhet, Timo Ritakallio, tfn. 010 284 3838, 0500 536 346

Direktör, ekonomi och pensionspolitik, Jaakko Kiander, tfn 010 284 2599, 050 583 8599

Direktör, kommunikation och HR, Päivi Sihvola, tfn 010 284 3590, 040 757 4992

 

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita