Tiedote 24.4.2015

PLACERINGSINTÄKTERNA STEG TILL 7,1 PROCENT UNDER BÖRJAN AV ÅRET

Den utmärkta avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj berodde framför allt på den gynnsamma aktieutvecklingen på marknaderna runt om i världen. Det första kvartalet 2015 var rekordstarkt i hela Ilmarinens historia.

Ilmarinens placeringar gav i januari–mars en avkastning på 7,1 procent, dvs. cirka 2,4 miljarder euro (1,3 procent, dvs. 426 miljoner euro 31.3.2014). Marknadsvärdet på Ilmarinens placeringar steg i slutet av mars till 37,0 (33,0) miljarder euro.

Enligt verkställande direktör Timo Ritakallio har placeringsåret börjat mycket starkt.

‒ Aktieplaceringarna gav en god avkastning på nästan alla marknader. Särskilt god var avkastningen på de europeiska och kinesiska aktieplaceringarna. Även fastighetsplaceringarna avkastade som förväntat och stabilt, säger Ritakallio.

Avkastningen på placeringar i börsnoterade aktier var 17,7 (0,8) procent, på ränteplaceringar 1,2 (1,3) procent och på direkta fastighetsplaceringar 1,2 (1,2) procent.

‒ De ledande centralbankernas stimulerande penningpolitik och i synnerhet Europeiska centralbankens köp av masslån, som  inledde i mars, har påskyndat de europeiska aktiernas värdestegring. Även Helsingfors Börs klarade sig bra i början av året, säger Ritakallio.

Ilmarinens placeringsintäkter på lång sikt hölls på en god nivå. Realavkastningen på placeringarna sedan år 1997 var 4,4 procent. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens framtida utveckling använder Pensionsskyddscentralen en antagen realavkastning på 3,5 procent.

‒ Pensionsbolaget strävar efter bästa möjliga placeringsavkastning på lång sikt; därför är det förnuftigt att granska avkastningarna med en perspektiv på så många år som möjligt.  Jag anser att realavkastningen på rejält över fyra procent som Ilmarinen fått på sina pensionstillgångar sedan år 1997 är mycket god, då den aktuella tidsperioden inrymmer flera finanskriser, förklarar Ritakallio.

Solvenskapitalet är redan nästan 10 miljarder euro

Ilmarinens solvens stärktes ytterligare. Vid utgången av mars uppgick solvenskapitalet till 9,7 (7,2) miljarder euro. Det var 35,8 (28,2) procent av ansvarsskulden och 2,6-faldigt (1,9) i förhållande till solvensgränsen.

‒ Vår starka solvens skyddar pensionsansvaren från marknadsfluktuationer även under krävande tider, berättar Ritakallio.

Förutser den goda aktieutvecklingen en förbättring inom realekonomin?

Fastän början av året varit utmärkt på aktiemarknaden, anser Ritakallio att det ännu är för tidigt att säga om detta även i övrigt förutser ett bättre ekonomiskt läge under den närmaste tiden.

‒ Det återstår att se, om utvecklingen i företagen faktiskt blir gynnsammare under året. Faktum är att positiva ekonomiska nyheter bevisligen inverkar positivt på konsumenternas köpbeteende och företagens investeringsvilja, vilket naturligtvis har gynnsamma effekter på ekonomin.

Mikko Mursula, som började som Ilmarinens placeringsdirektör i april, karaktäriserar placeringsutsikterna för slutet av året som motstridiga.

‒ Det finns en risk för kraftiga kurssvängningar. Med en räntenivå på noll tyr sig investerarna fortsättningsvis till aktiemarknaden, även om kurserna redan har stigit rätt mycket under en relativt lång tid.

Enligt Mursula är det med nuvarande räntenivå emellertid för tidigt att tala om en egentlig aktiebubbla.

– I dylika situationer måste pensionsplacerare emellertid dryfta noggrant hur stora och hurdana placeringsrisker som det lönar sig att hålla i portföljen. Läget granskas naturligtvis varje dag, framhäver han.

Bilagor: Ilmarinen Q1 2015

Närmare upplysningar:

Timo Ritakallio, verkställande direktör, tfn 010 284 3838, 0500 536 346
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 010 284 3840, 050 380 3016
Jaakko Kiander, direktör, ekonomi och pensionspolitik, tfn 010 284 2599, 050 583 8599
Päivi Sihvola, direktör, kommunikation och personal, tfn 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Tiedote 16.8.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -6,2 (8,9) prosenttia eli 3,8 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 56,7 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Uutinen 11.8.2022

Pohjoismaisen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyön kestävän vedenkäytön vaikuttamisprosessi eteni – vuosikertomus 2021 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation -vaikuttajayhteistyö (NEC) jatkoi vuonna 2021 työtään sijoituskohteiden kestävän vedenkäytön ja ruoantuotannon edistämiseksi. Uuden NEC 2.0 -yhteistyön tavoitteena on keskittyä erityisesti ihmisoikeusasioihin entistä syvällisemmän dialogin kautta.

Pohjoismaisen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyön kestävän vedenkäytön vaikuttamisprosessi eteni – vuosikertomus 2021 julkaistu
Lisää uutisia ja tiedotteita