Tiedote 27.2.2015

RITAKALLIO: DET GÅNGNA ÅRET VAR ETT GOTT ÅR – MÅLET ÄR ATT SKAPA DE BÄSTA KUNDERFARENHETERNA INOM BRANSCHEN

År 2014 var som helhet ett gott år för Ilmarinen. Placeringarna avkastade väl med beaktande av marknadsförhållandena och antalet kundföretag fortsatte att växa.

Överföringstrafiken ökade Ilmarinens försäkringsbestånd med cirka 400 ArPL-försäkringar som tecknas av arbetsgivare och cirka 800 FöPL-försäkringar för företagare.  Totalförsäljningen uppgick till sammanlagt 290 miljoner euro. År 2014 ökade Ilmarinens premieinkomst i sin helhet till knappt 4,2 miljarder euro.

− Vi är mycket glada för att så många företagare har valt just oss som sitt pensionsförsäkringsbolag.  Vårt mål är att kunna erbjuda de bästa kunderfarenheterna inom branschen. Hela vår personal är inställd på att betjäna kunderna på så sätt att de får nödvändiga beslut snabbt och enkelt, säger verkställande direktör Timo Ritakallio.

Ilmarinen fortsatte att utveckla de digitala tjänsterna och förnyade sin webbplats under år 2014.

”Sextioåringarna aktivt med i arbetslivet”

Inom Ilmarinens tjänster för främjandet av arbetshälsan var år 2014 exceptionellt livligt.  Ilmarinen hade cirka 1 800 pågående samarbetsprojekt med sina kunder i syfte att stöda utvecklingen av arbetslivets kvalitet. Därtill ordnades nästan fyrtio kundseminarier om arbetshälsa för kundföretagen runt om i Finland, vilka samlade över tvåtusen deltagare. Enligt Ritakallio har man således inte glömt bort arbetslivets kvalitet under den ekonomiska recessionen – tvärtom.

– Allt oftare vill man förbättra företagets funktioner genom att göra personalen delaktig och genom att ytterligare förbättra arbetets smidighet. Framgångsrika företag förstår att en välmående personal är företagets viktigaste källa till konkurrenskraft, säger Ritakallio.

Ritakallio framhäver emellertid att det fortfarande behövs förändringar i det finländska arbetslivet.

− Det finländska arbetslivet behöver mer energi, kreativitet och modiga beslut. Dessutom bör man bättre än för närvarande även utnyttja de äldre arbetstagarnas arbetsinsatser. De som fyllt 60 år är numera ofta i gott skick, aktiva och välutbildade. Aktiva åtgärder för att hålla dem kvar i arbetslivet är också ett av målen i pen­sionsreformen.

Ansvar för nästan 900 000 finländares pensionsskydd

Vid utgången av år 2014 var cirka 573 000 (590 000) personer försäkrade i Ilmarinen. Av dessa var antalet arbetstagare 511 000 (529 000) och antalet företagare cirka 61 900 (60 600) personer.

Både antalet pensionstagare och beloppet utbetalade pensioner ökade. Vid utgången av året fick 318 900 (314 000) personer sin pension från Ilmarinen och bolaget gav sammanlagt cirka 22 400 (23 400) nya pen­sionsbeslut. På samma sätt som året innan behandlade Ilmarinen pensionsbesluten snabbare än inom branschen i genomsnitt.Andelen nya invalidpensioner minskade från året innan och samtidigt ökade andelen personer i yrkesinriktad rehabilitering.

Ilmarinen betalade ut pensioner för sammanlagt 4,4 (4,1) miljarder euro. Beloppet är över 180 miljoner euro större än det inkomstflöde som bolaget genererar i form av försäkringsavgifter. Skillnaden beror på att pen­sionsutgiften har vuxit snabbare än premieinkomsten under de senaste åren. Den viktigaste orsaken till denna utveckling har varit att de stora åldersklasserna nu gått i pension.

− Utvecklingen har inte varit någon överraskning, utan man har berett sig för den redan under en lång tid genom att utöka pensionsfonderna. I framtiden täcks skillnaden mellan pensionsutgiften och premieinkomsten med pensionsfondernas placeringsintäkter, säger Ritakallio.

Placeringsintäkterna nådde upp till 6,8 procent – pensionstillgångarna ökade med nästan två miljarder

År 2014 var avkastningen på Ilmarinens placeringar 6,8 (9,8) procent och placeringarnas marknadsvärde ökade med nästan två miljarder euro till 34,2 (32,3) miljarder euro.

Efter finanskrisen, dvs. under de senaste sex åren, har avkastningen på Ilmarinens pensionstillgångar nominellt sett varit i genomsnitt 7,6 procent om året och realavkastningen 5,9 procent om året.

− Detta berättar om att spridningen av portföljen på olika tillgångsklasser och även geografiskt har varit en mycket fungerande placeringsstrategi, säger Ritakallio.

År 2014 var utmärkt även med tanke på de långsiktiga intäkterna. Ilmarinens reella placeringsavkastning har sedan år 1997 varit i genomsnitt 4,1 procent om året. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens framtida utveckling använder Pensionsskyddscentralen en antagen realavkastning på 3,5 procent.

Ilmarinens solvens var fortsatt stark. Vid utgången av år 2014 uppgick solvenskapitalet till 7,9 (7,1) miljarder euro, vilket utgör 29,8 (28,0) procent av ansvarsskulden. Solvensställningen var 2,0-faldig (1,9) i förhållande till solvensgränsen.

Omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten var 76 (75) procent.

− För oss är det viktigt att vara så effektiva som möjligt. Kostnadseffektivitet är en viktig konkurrensfaktor inom arbetspensionsbranschen och därför vill vi fortlöpande förbättra vår verksamhet, säger Ritakallio.

Tack vare en god solvens och kostnadseffektivitet kunde bolaget utbetala rekordhöga kundåterbäringar, dvs. 93 (86) miljoner euro.

Bokslut 2014
Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Närmare upplysningar:
Timo Ritakallio
, verkställande direktör, tfn 010 284 3838, 0500 536 346
Jaakko Kiander, direktör, ekonomi och pensionspolitik, tfn 010 284 2599, 050 583 8599
Päivi Sihvola, direktör, kommunikation och personal, tfn 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Tiedote 15.10.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa

Työntekijämäärä nousi syyskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Syyskuu oli viides peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti tietotekniikan ja viestinnän sekä henkilöstövuokrauksen aloilla. Näillä toimialoilla esiintyykin jo haasteita työvoiman saatavuudessa tietyissä työtehtävissä. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi noin puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa
Lisää uutisia ja tiedotteita