Tiedote 19.2.2016

BOKSLUT 2015: ILMARINENS PLACERINGAR GAV GOD AVKASTNING TROTS MARKNADSTURBULENS

Ilmarinens år 2015 var utmärkt. Placeringarna gav god avkastning i krävande marknadsförhållanden, solvensen var stark och kostnadseffektiviteten fortsatt god.

År 2015 var avkastningen på Ilmarinens placeringar 6,0 (6,8) procent och placeringarnas marknadsvärde ökade med 1,6 miljarder euro till 35,8 (34,2) miljarder euro.

− Förra året var ett krävande placeringsår. Trots de svåra förhållandena lyckades vi lotsa bolaget väl och vi är nöjda med placeringsresultatet, förklarar Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio.

Som nyckeln till framgången lyfter Ritakallio speciellt fram Ilmarinens långsiktiga placeringsstrategi.

− Diversifieringen av portföljen på olika tillgångsklasser och även geografiskt har visat sig fungera väl. Förra året lyckades vi också särskilt väl med att fatta placeringsbesluten vid rätt tid, säger Ritakallio.

Enligt Ritakallio var året tudelat ur placerarsynvinkel med många upp- och nedgångar.

− Årets början var gynnsamt för placerarna. Efter sommaren skapade osäkerheten och oron för en långsammare global ekonomisk utveckling, speciellt i Kina, nervositet bland placerarna. Valutakurserna hade exceptionellt stort inflytande på placeringsavkastningen, och prisnedgången på olja och andra råvaror ökade marknadsturbulensen, beskriver han. 

− Världsekonomins tillväxttakt nådde inte upp till förväntad nivå förra året. Den ekonomiska utvecklingen i Finland var svag redan för fjärde året i följd.

Aktierna avkastade bäst

Trots kursfluktuationer avkastade aktierna bäst av Ilmarinens placeringar. Avkastningen på aktieportföljen var 11,6  (10,9) procent. Avkastningen på börsnoterade aktier var 10,6 (9,8) procent. Geografiskt avkastade Finland, Europa och Japan bäst. Avkastningen på den amerikanska aktiemarknaden i dollar var däremot anspråkslös, och avkastningen på tillväxtekonomiernas aktiemarknader var till och med negativ.

Den låga räntenivån syntes också i form av en svag avkastning på Ilmarinens ränteportfölj, vilken var endast 1,2 (2,4) procent. Enligt Ilmarinens placeringsdirektör Mikko Mursula styr den låga räntenivån placerarna att söka alternativ till ränteplaceringarna t.ex. att placera i fastigheter.  Aktiviteten på fastighetsmarknaden var livlig år 2015. 

– Avkastningen på Ilmarinens fastighetsportfölj var 7,8 (5,4) procent och fastigheterna förtjänade åter sin ställning i den diversifierade placeringsportföljen. Vi fortsatte att sprida fastighetsportföljen utomlands och vi köpte fastigheter i bl.a. Tyskland, Belgien och USA förra året, säger Mursula. 

De osäkra ekonomiska utsikterna har fortsatt även i början av år 2016. 

– Januari var en av de sämsta månaderna på aktiemarknaden under flera decennier. Vi bör nu bereda oss för en stillsammare period med lägre avkastningar. Utsikterna för innevarande placeringsår är således åter motstridiga, men jag tror att den kraftigt fluktuerande marknaden kommer att erbjuda långsiktiga placerare goda placeringsmöjligheter, säger Mursula.

Solvensen och kostnadseffektiviteten var på god nivå – positiv kundomsättning i fokus

Ilmarinens solvens var fortsatt stark. Vid utgången av år 2015 uppgick solvenskapitalet till 8,2 (7,9) miljarder euro, vilket var 29,6 (29,8) procent av ansvarsskulden. Solvensställningen var 2,0-faldig (2,0) i förhållande till solvensgränsen.

Omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten var på en fortsatt god nivå, dvs. 75,5 (76) procent.

Utvecklingen av kundvolymen nådde under år 2015 emellertid inte upp till samma nivå som året innan.  I och med överföringstrafiken minskade Ilmarinens försäkringsbestånd med cirka 240 (+ 400) ArPL-försäkringar som tecknats av arbetsgivare och med cirka  160 (+ 800) FöPL-försäkringar för företagare.  Totalförsäljningen var sammanlagt lite under 250 (290 år 2014) miljoner euro. År 2015 ökade Ilmarinens premieinkomst i sin helhet till knappt 4,3 (4,2) miljarder euro.

− Vi kan vara nöjda med kundanskaffningen, men i fortsättningen bör vi särskilt fokusera på en starkare positiv kundomsättning, säger Ritakallio.

Tack vare en god solvens och kostnadseffektivitet kunde bolaget utbetala rekordhöga kundåterbäringar, dvs. 98 (93) miljoner euro.  I relation till lönesumman för de företag som är försäkrade i Ilmarinen var de 0,6 procent (0,6 %). 

Ansvar för nästan 900 000 finländares pensionsskydd – 160 000 omfattades av arbetshälsoåtgärderna

Vid utgången av år 2015 var cirka 562 000 (573 000) personer försäkrade i Ilmarinen. Antalet försäkrade arbetstagare var 500 500 (511 000) och antalet försäkrade företagare 61 900 (61 900) personer.

Både antalet pensionstagare och beloppet utbetalade pensioner ökade. Sammanlagt 323 200 (318 900) personer fick pension från Ilmarinen vid slutet av året. Ilmarinen betalade ut pensioner för sammanlagt 4,4 (4,4) miljarder euro. Beloppet är över 170 miljoner euro större än de försäkringsavgifter som bolaget uppbär.

Bolaget utfärdade sammanlagt cirka 22 800 (22 400) nya pensionsbeslut. Andelen nya invalidpensioner minskade från året innan och samtidigt fortsatte andelen personer i yrkesinriktad rehabilitering att öka. Antalet rehabiliteringar ökade med 24 procent från året innan.

 – Aktuellt inom Ilmarinens pensionshandläggning förra året var införandet av ett nytt pensionshandläggningssystem och förberedelserna för den nya pensionsreformen 2017. Vi kan göra de första nya förhandsberäkningarna enligt pensionsreformen för våra kunder under vårens lopp, säger Ritakallio.

Inom Ilmarinens tjänster för främjandet av arbetshälsan var år 2015 lika aktivt som åren innan.  Ilmarinen hade över 1 900 (1 800) pågående samarbetsprojekt med sina kunder i syfte att stöda utvecklingen av arbetsförmågan.  Projekten berörde cirka 160 000 (130 000) personer, dvs. var fjärde löntagare som är försäkrad i Ilmarinen.

Därtill ordnades nästan fyrtio utbildningar om arbetshälsa för kundföretagen runt om i Finland, vilka samlade nästan 2 200 (2 200) deltagare.

Strategin implementeras i praktiken

Ilmarinens nya strategi som färdigställdes i början av 2015 styr bolaget att fokusera på fyra ärenden: att växa lönsamt, placera framgångsrikt, betjäna digitalt och att skapa ett energigivande arbetsklimat. Vikten av dessa tyngdpunkter syns också i att bolaget har koncentrerat all sin utvecklingsverksamhet kring dessa teman.

Även Ilmarinens kontorslokaler är ett instrument för genomförande av strategin. De har moderniserats för att stöda ett energiskt och innovativt arbetsklimat. 

– En god arbetsmiljö och välfungerande arbetsredskap stöder en smidig växelverkan. Vi vill även i övrigt att vår personal deltar i utvecklingsarbetet. Vi har just lanserat en ny verksamhetsmodell, Wauhdittamo, med hjälp av vilken vi engagerar vår personal och våra kunder att utveckla digitala tjänster, säger Ritakallio.

– Ilmarinen önskar ta en på sig en ny slags roll i stödjandet av de finländska företagens tillväxt och framgång.   Wauhdittamo är Ilmarinens sätt att utveckla snabbare, modigare och med gemensamma krafter.

Bilagor

Versamhetsberättelse

Närmare upplysningar:

Timo Ritakallio, verkställande direktör, tfn  010 284 3838, 0500 536 346
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 010 284 3840, 050 380 3016
Päivi Sihvola, direktör, kommunikation och personal, tfn 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 21.9.2022

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Ilmarinen on ollut mukana SPR:n Nälkäpäivä-kampanjassa jo vuosia. Tänäkin vuonna osallistumme kampanjaan torstaina 22.9. alkaen valjastamalla ilmarinen.fi:n etusivun Nälkäpäivä-keräykseen.

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Tiedote 16.8.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -6,2 (8,9) prosenttia eli 3,8 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 56,7 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla
Lisää uutisia ja tiedotteita