Tiedote 29.7.2016

ILMARINENS PLACERINGSAVKASTNING FÖRBÄTTRADES UNDER DET ANDRA KVARTALET

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–juni en avkastning på -0,6 procent (6,2 procent 30.6.2015). Avkastningen under det första kvartalet var -1,4 procent och under det andra kvartalet 0,8 procent. Realavkastningen på lång sikt var fortfarande på god nivå, 4,0 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av juni till 35,7 (36,4) miljarder euro.

Början av året var krävande på placeringsmarknaden. Oron för den globala ekonomins tillväxttakt och Brexit-omröstningen i Storbritannien gav upphov till aktiefluktuationer.

– Oberoende av osäkerheten på marknaden var placeringsavkastningen positiv under det andra kvartalet, även om avkastningen för det första halvåret blev svagt negativ på grund av det svaga första kvartalet, säger Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio.

Ilmarinens noterade aktieplaceringar avkastade -5,8 (15,4) procent, ränteplaceringarna 0,3 (0,8) procent och fastighetsplaceringarna 1,7 (3,0) procent. Särskild god avkastning uppnåddes på kapitalplaceringarna, som gav en avkastning på 5,5 procent.

Ilmarinens placeringsintäkter på lång sikt var fortsättningsvis på god nivå. Den årliga realavkastningen på placeringarna har sedan 1997 varit 4,0 procent. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens framtida utveckling använder Pensionsskyddscentralen en antagen realavkastning på 3,5 procent.

– Ilmarinens fortsatt starka solvens fungerade som en effektiv buffert i den exceptionellt krävande placeringsmiljön, konstaterar Ritakallio.

Vid utgången av juni uppgick Ilmarinens solvenskapital till 7,4 (9,1) miljarder euro. Detta motsvarar 26,1 (33,2) procent av ansvarsskulden och var 2,2-faldigt (2,4) i förhållande till solvensgränsen.

Geopolitisk oro och Brexit ökar osäkerheten på marknaden

Enligt Ilmarinens placeringsdirektör Mikko Mursula inföll den globala aktiemarknadens bottenkänning i mitten av februari, men fluktuationerna var kraftiga även under våren och försommaren.

– Skillnaderna i avkastningen på aktiemarknaden inom olika områden var exceptionellt stora. Aktieindexen i USA och tillväxtekonomierna var klart på plus. Den europeiska marknaden trycktes däremot ner av oron för den avtagande tillväxten och Brexit och slutade det första halvåret klart på minus, säger han.

– Resultatet av folkomröstningen om EU i Storbritannien kom som en stor överraskning för marknaden. Börskurserna föll kraftigt efter omröstningsresultatet, men de har därefter stigit till en nivå som är t.o.m. högre än före omröstningen, säger Mursula.

Enligt Mursula kommer det att förekomma kraftiga marknadsfluktuationer även under slutåret 2016.

– Den geopolitiska oron har ökat och tillsvidare kan man inte ge annat än grova uppskattningar och gissningar om t.ex. vilka de verkliga verkningarna av Storbitanniens utträde ur EU kommer att vara. Bägge fenomen kommer ytterligare att öka osäkerheten på marknaden och förbättrar således åtminstone inte förväntningarna på en återhämtad ekonomisk tillväxt.

Enligt Mursula styr den låga räntenivån fortsättningsvis investerarna att söka alternativ till ränteplaceringarna.

– Det är sannolikt att det fortsättningsvis kommer att finnas en stark efterfrågan i olika realtillgångskasser, såsom på fastigheter, samt även på aktier i bolag som har en stark balansräkning och förmåga att betala utdelning, bedömer han.

Positiv utveckling inom försäljningen

Ilmarinen klarade sig bra i konkurrensen mellan pensionsbolagen under början av året. I januari−juni uppgick försäljningen mätt enligt premieinkomsten till 63,9 miljoner euro (47,0 miljoner euro 30.6.2015).

− Kundanskaffningen har varit god och motsvarar våra mål. Kundomsättningen förbättrades också från året innan, säger Timo Ritakallio.

I slutet av juni skötte Ilmarinen cirka 38 000 (38 300) pensionsförsäkringar för arbetstagare och 61 600 (62 200) företagarförsäkringar. Antalet försäkrade personkunder i Ilmarinen sjönk något från året innan, vilket särskilt berodde på det svaga ekonomiska läget och sysselsättningsutvecklingen. Vid utgången av juni var totalt 535 000 (541 000) personer försäkrade i Ilmarinen.

– Finlands svaga ekonomiska utveckling syns också i utvecklingen av Ilmarinens premieinkomst. Premieinkomsten torde stanna på fjolårets nivå, säger Ritakallio.

Antalet pensionstagare fortsatte däremot att öka i jämn takt. I juni betalade Ilmarinen ut pension till 324 900 (320 500) pensionstagare.

Omkostnadsrörelsens resultat som mäter hur effektiv Ilmarinens verksamhet är förutses vara cirka 78 (76) procent år 2016.

Digitala tjänster under utveckling

Genomförandet av Ilmarinens långsiktiga strategi har förlöpt väl.

– Vi har satsat såväl på att förbättra våra kundtjänster som på att utveckla arbetshälsan bland vår personal och att skapa en energigivande arbetsplats, säger Ritakallio.

Med hjälp av verksamhetsmodellen Wauhdittamo har kunderna och personalen engagerats i utvecklandet av nya digitala tjänster för Ilmarinens kunder.

– Under vårens lopp har var tionde anställd i Ilmarinen deltagit i de utvecklingsprojekt som smidigt tagits fram inom ramen för Waudittamo för att förbättra våra kundtjänster, beskriver Ritakallio.

Ilmarinen har under början av året introducerat nya digitala tjänster med hjälp av vilka kundföretagen kan genomföra arbetsmiljöledning som baserar sig på information i realtid.

– Vi vill erbjuda våra kundföretag allt fler och bättre digitala tjänster för att förbättra välbefinnandet, oberoende av företagets storlek. I de projekt för utvecklande av arbetsförmågan som Ilmarinen genomför i samarbete med kunderna får våra experter en allt mer framhävd roll, säger Ritakallio.

Siffrorna i meddelandet har inte genomgått revision.

Delårsrapport

Bilagor

Närmare information:

Timo Ritakallio, verkställande direktör, tfn 010 284 3838, 0500 536 346
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 010 284 3840, 050 380 3016

Ajankohtaista

Tiedote 16.8.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -6,2 (8,9) prosenttia eli 3,8 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 56,7 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla
Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.

Tiedote 15.8.2022

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä kasvoi edelleen – kasvun yllä kuitenkin tummia pilviä

Työntekijämäärä nousi heinäkuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä yli kaksi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työntekijämäärä on jatkanut kasvuaan jo lähes puolentoista vuoden ajan. Toimialoista vahvimmin kehittyivät majoitus- ja ravitsemusala sekä henkilöstövuokraus. Ainoastaan rakentaminen oli laskusuunnassa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä kasvoi edelleen – kasvun yllä kuitenkin tummia pilviä

Uutinen 11.8.2022

Pohjoismaisen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyön kestävän vedenkäytön vaikuttamisprosessi eteni – vuosikertomus 2021 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation -vaikuttajayhteistyö (NEC) jatkoi vuonna 2021 työtään sijoituskohteiden kestävän vedenkäytön ja ruoantuotannon edistämiseksi. Uuden NEC 2.0 -yhteistyön tavoitteena on keskittyä erityisesti ihmisoikeusasioihin entistä syvällisemmän dialogin kautta.

Pohjoismaisen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyön kestävän vedenkäytön vaikuttamisprosessi eteni – vuosikertomus 2021 julkaistu
Lisää uutisia ja tiedotteita