Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 5.5.2017

DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–mars en avkastning på 2,2 procent (-1,4 procent 1.1–31.3.2016). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 38,3 miljarder euro (35,8 miljarder euro 31.3.2016). Den långfristiga genomsnittliga realavkastningen på placeringarna hölls på en god nivå på 4,2 procent.

Solvensen stärktes något jämfört med årsskiftet. I slutet av mars uppgick solvenskapitalet till 8 752 (7 475) miljoner euro och solvensnivån var 129,7 (126,6) procent.

Ilmarinens kundanskaffning växte kraftigt under början av året. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen i början av året cirka 39 miljoner euro netto. Pensionshandläggningen blev snabbare och det fattades flera ny pensionsbeslut än under motsvarande tidpunkt förra året.

Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio:

”År 2017 började bra med tanke på Ilmarinens placeringsintäkter. Placeringarnas marknadsvärde ökade under kvartalet med över en miljard och var i slutet av mars 38,3 miljarder euro. Det goda placeringsresultatet berodde särskilt på de ökade aktiekurserna. Bäst avkastade de noterade aktieplaceringarna.

Den genomsnittliga reella årsavkastningen på Ilmarinens placeringar har sedan år 1997 varit på en god nivå på 4,2 procent. Detta överstiger klart det avkastningsantagande som Pensionsskyddscentralen använder i sina beräkningar och som är 3,0 procent. Solvensen var också på en fortsatt god nivå, och solvensnivån, dvs. pensionstillgångarna i förhållande till ansvarsskulden steg till 129,7 procent.

Ilmarinens kundanskaffning ökade kraftigt under början av året, och mätt enligt premieinkomsten uppgick kundanskaffningen till cirka 39 miljoner euro netto. Antalet nya pensionsbeslut var i januari–mars över 8 300, vilket är klart mer än under motsvarande period ifjol. Vi har kunnat åtgärda de arbetsköer som det nya pensionshandläggningssystemet orsakade i behandlingen av ansökningar och pensionsbesluten behandlas nu betydligt snabbare än tidigare.

Det nya pensionsslaget, partiell förtida ålderspension, som trädde i kraft i samband med pensionsreformen i början av året, intresserade Ilmarinens kunder. I början av året mottog vi 1 300 ansökningar och fattade 1 140 beslut om partiell ålderspension.                                             

I slutet av perioden lanserade vi en ny version av mobilapplikationen Parempi vire. Applikationen som sporrar till att öka arbetshälsan och välbefinnandet har väckt stort intresse och står nu till alla våra kunders förfogande. I början av året inledde vi ett nytt skede i vårt innovationsprogram Wauhdittamo, där vi utvecklar nya tjänster tillsammans med våra kunder. Vi deltog i firandet av Finlands 100-årsjubileum genom att samla in hundra gärningar för ett bättre arbetsliv".

Läs mer:
Närmare information:

Timo Ritakallio, verkställande direktör, tfn 0500 536 346
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 050 380 3016
Jaakko Kiander, ekonomidirektör, tfn 050 583 8599
Päivi Sihvola, kommunikationsdirektör, tfn 040 757 4992

 

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Uutinen 29.4.2021

Ilmarinen liittyi IIGCC:n jäseneksi – tiivistää yhteistyötään kansainvälisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi

Ilmarinen vahvistaa yhteistyötään muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa liittymällä IIGCC:n jäseneksi. IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) kokoaa sijoittajia yhteen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Institutionaaliset sijoittavat voivat saada aikaan todellisia muutoksia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, kun ne yhdistävät voimansa kansainvälisesti.

Ilmarinen liittyi IIGCC:n jäseneksi – tiivistää yhteistyötään kansainvälisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi
Lisää uutisia ja tiedotteita