Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 5.5.2017

DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–mars en avkastning på 2,2 procent (-1,4 procent 1.1–31.3.2016). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 38,3 miljarder euro (35,8 miljarder euro 31.3.2016). Den långfristiga genomsnittliga realavkastningen på placeringarna hölls på en god nivå på 4,2 procent.

Solvensen stärktes något jämfört med årsskiftet. I slutet av mars uppgick solvenskapitalet till 8 752 (7 475) miljoner euro och solvensnivån var 129,7 (126,6) procent.

Ilmarinens kundanskaffning växte kraftigt under början av året. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen i början av året cirka 39 miljoner euro netto. Pensionshandläggningen blev snabbare och det fattades flera ny pensionsbeslut än under motsvarande tidpunkt förra året.

Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio:

”År 2017 började bra med tanke på Ilmarinens placeringsintäkter. Placeringarnas marknadsvärde ökade under kvartalet med över en miljard och var i slutet av mars 38,3 miljarder euro. Det goda placeringsresultatet berodde särskilt på de ökade aktiekurserna. Bäst avkastade de noterade aktieplaceringarna.

Den genomsnittliga reella årsavkastningen på Ilmarinens placeringar har sedan år 1997 varit på en god nivå på 4,2 procent. Detta överstiger klart det avkastningsantagande som Pensionsskyddscentralen använder i sina beräkningar och som är 3,0 procent. Solvensen var också på en fortsatt god nivå, och solvensnivån, dvs. pensionstillgångarna i förhållande till ansvarsskulden steg till 129,7 procent.

Ilmarinens kundanskaffning ökade kraftigt under början av året, och mätt enligt premieinkomsten uppgick kundanskaffningen till cirka 39 miljoner euro netto. Antalet nya pensionsbeslut var i januari–mars över 8 300, vilket är klart mer än under motsvarande period ifjol. Vi har kunnat åtgärda de arbetsköer som det nya pensionshandläggningssystemet orsakade i behandlingen av ansökningar och pensionsbesluten behandlas nu betydligt snabbare än tidigare.

Det nya pensionsslaget, partiell förtida ålderspension, som trädde i kraft i samband med pensionsreformen i början av året, intresserade Ilmarinens kunder. I början av året mottog vi 1 300 ansökningar och fattade 1 140 beslut om partiell ålderspension.                                             

I slutet av perioden lanserade vi en ny version av mobilapplikationen Parempi vire. Applikationen som sporrar till att öka arbetshälsan och välbefinnandet har väckt stort intresse och står nu till alla våra kunders förfogande. I början av året inledde vi ett nytt skede i vårt innovationsprogram Wauhdittamo, där vi utvecklar nya tjänster tillsammans med våra kunder. Vi deltog i firandet av Finlands 100-årsjubileum genom att samla in hundra gärningar för ett bättre arbetsliv".

Läs mer:
Närmare information:

Timo Ritakallio, verkställande direktör, tfn 0500 536 346
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 050 380 3016
Jaakko Kiander, ekonomidirektör, tfn 050 583 8599
Päivi Sihvola, kommunikationsdirektör, tfn 040 757 4992

 

Ajankohtaista

Uutinen 13.7.2021

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarinen on käyttänyt hybridilainasopimuksen mukaista vaihto-oikeutta ja merkinnyt osakeannissa Nurminen Logistics Oyj:n uusia osakkeita. Tämän järjestelyn toteuduttua Ilmarisen omistus osakkeiden kautta on noussut aiemmasta 11,83%:sta 15,12%:iin. Aikaisemmin Ilmarisen kokonaisomistus osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta oli 16,46%. Koska Ilmarisella ei ole enää omistusta rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä on järjestelyn myötä laskenut 16,46%:sta 15,12%:iin.

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä
Lisää uutisia ja tiedotteita