Kuvituskuva.
Tiedote 21.3.2017

ILMARINENS FÖRETAGSANSVARSRAPPORT 2016: KUNDERNA GÖRS DELAKTIGA I UTVECKLINGEN AV TJÄNSTERNA

Ilmarinen är ett ömsesidigt arbetspensionsförsäkringsbolag som ägs av sina kunder – att sköta kundernas pensionsskydd och pensionstillgångarna utgör hörnstenen i vår verksamhet. År 2016 tog bolaget med kunderna i utvecklingen av tjänsterna. Inom placeringsverksamheten fäste man särskild vikt vid klimatpåverkan.

–  Ilmarinen ansvarar för arbetspensionsskyddet för cirka var tredje finländare som arbetar inom den privata sektorn. För att kunna sköta denna lagstadgade grunduppgift kostnadseffektivt och högklassigt förutsätts ansvarsfull verksamhet. Ansvarsfullheten är en av Ilmarinens värderingar och en oskiljaktig del av all verksamhet, säger direktör för Ilmarinens företagsansvar Päivi Sihvola

För Ilmarinens kunder syns ansvarsfullheten framför allt i form av högklassiga försäkrings- och pensionstjänster. Förnyandet av pensionshandläggningssystemet orsakade tillfälliga dröjsmål i handläggningen av pensionsansökningarna i början av året, men situationen blev bättre mot slutet av året. Mätningarna av kundtillfredsställelsen som publiceras i företagsansvarsrapporten visar att tillfredsställelsen med Ilmarinens tjänster har stigit klart jämfört med året innan. 

År 2016 inledde Ilmarinen en innovationsprocess som kallas Wauhdittamo, och där representanter för kundföretagen tillsammans med Ilmarinens personal tar fram idéer och utvecklar nya tjänster som förbättrar arbetspensionsbranschen och arbetslivet. Genom ett modigt, lättrörligt och öppet utvecklingsarbete vill Ilmarinen förbättra sina tjänster för hanteringen av risken för arbetsoförmåga och ta på sig en ny slags roll i stödjandet av de finländska företagens tillväxt och framgång. 

Förutom att sköta pensionsskyddet tillhandahåller Ilmarinen också tjänster för att stöda arbetsförmågan och ett bättre arbetsliv för sina kundföretag. Dessa har även en viktig samhällelig betydelse. Enbart inom den privata sektorn uppskattades kostnaderna för arbetsoförmåga ha uppgått till cirka 4,3 miljarder euro förra året. Tack vare nya digitala tjänster för att stöda arbetshälsa och arbetsmiljöledning kommer Ilmarinens verksamhet att ha ännu större effekter än tidigare.

Klimatsynvinkeln får allt större vikt inom placeringsverksamheten

Genom att placera pensionstillgångarna lönsamt, betryggande och ansvarsfullt bär Ilmarinen ansvar även för finansieringen av de kommande generationernas pensioner. Under år 2016 tog Ilmarinen betydande steg i utvecklingen av ansvarsfulla placeringar. Ett av dem var att utarbeta klimatprinciper.

Klimatprinciperna stärker klimatsynvinkeln i Ilmarinens placeringsverksamhet och de innehåller konkreta mål för de närmaste åren. Koldioxidavtrycket av Ilmarinens aktieportfölj uppgick i slutet av år 2016 till 358 koldioxidekvivalentton per miljon euro i omsättning. Siffran är över en fjärdedel mindre än året innan, och 18 procent mindre än jämförelseindexet. Bolaget utredde också koldioxidavtrycket av sina fastighetsplaceringar och byggverksamhet under året och beräkningarna styr valet av allt mer hållbara lösningar. Det vidtogs också betydande energisparåtgärder i Ilmarinens fastigheter och sparmålet i det energieffektivitetsavtal som löpte ut 2016 överskreds med 30 procent.

Klimatförändringen medför förutom risker även möjligheter för investerare. Ilmarinen söker aktivt efter investeringsobjekt med en affärsverksamhet som ansluter sig t.ex. till förnybar energi, rent vatten eller till att förbättra resurseffektiviteten. Vid utgången av 2016 uppgick Ilmarinens investeringar i lösningar för en hållbar utveckling till 520 miljoner euro, eller till nästan 6 procent av de direkta aktieplaceringarnas omsättning. Målet är att fördubbla andelen fram till år 2020.

Företagsansvarsrapporten beskriver också på vilket sätt Ilmarinen som ägare främjar ansvarsfulla och goda förvaltningssätt i de företag som det äger. År 2016 var tretton företag föremål för en påverkansprocess bl.a. på grund av normöverträdelser som anslöt sig till arbetsförhållandena, barnarbetskraft, korruption och miljöolägenheter. Dessutom diskuterade Ilmarinen ansvarighetsärenden i ett tiotal företag i anslutning till bl.a. ett gott förvaltningssätt, klimatpåverkan och rapporteringen av den. 

Ilmarinen utövar påverkan förutom ensamt även tillsammans med andra investerare. För påverkningsåtgärder som tagits tillsammans med nordiska samarbetspartners (Nordic Engagement Cooperation) redogörs i den separata årsberättelsen.

Ansvarsfullhetsrapporteringen utvecklas

Utöver att sköta pensionsskyddet och pensionstillgångarna innebär ansvarsfullhet inom Ilmarinen också att iaktta affärsprinciperna och datasäkerhet samt att föra en transparent och öppen dialog med intressegrupperna. År 2016 deltog alla anställda i utbildning om uppförandekoden (Code of Conduct), vilket visar att företagsansvaret ingår i vars och ens befattningsbeskrivning. Ansvarsfullhet innebär också ansvar för den egna personalen, främjandet av mångfald och rättvisa ersättningar till de anställda. Alla dessa aspekter och måluppfyllelsen i anslutning till dem beskrivs i företagsansvarsrapporten.

Ilmarinen har rapporterat sitt ekonomiska och sociala ansvar samt miljöansvar sedan år 2007. Företagsansvararapporten har för andra gången upprättats enligt internationella Global Reporting Initiatives (GRI) anvisningar och rapporten har för första gången bestyrkts på initiativ av en oberoende aktör.

Utöver företagsansvarsrapporten publicerar Ilmarinen även en årsberättelse som läggs ut på nätet och som innehåller de viktigaste uppgifterna och händelserna under året.

– Årsberättelsen och företagsansvarsrapporten kompletterar den ekonomiska informationen som publicerades tidigare i anslutning till bokslutet. Rapporteringen av företagsansvaret kommer nästa år att få en ännu mer framhävd betydelse, då EU-direktivet om rapporteringen av icke-finansiell information träder i kraft. Genom att låta en utomstående bestyrka företagsansvarsrapporten bereder vi oss för den kommande ändringen, berättar Päivi Sihvola.

Läs mer:

Ilmarinens årsberättelse 2016

Företagsansvarsrapport 2016 (pdf)

Verksamhetsberättelse och bokslut 2016 (pdf)

Läs mer om Ilmarinens företagsansvar

Nordic Engagement Cooperation, årsrapport 2016 (pdf, på engelska)

Närmare upplysningar:

Päivi Sihvola, direktör, kommunikation, marknadsföring och personal, tfn 010 284 3590, 040 757 4992 

Ajankohtaista

Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 25.10.2021

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2022

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2022. Työeläkeindeksi on ensi vuonna 2691, mikä tarkoittaa noin 2,28 prosentin korotusta eläkkeisiin vuodenvaihteessa. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,501. Vuoteen 2021 verrattuna palkkakerroin nousee noin 2,46 prosenttia.

Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2022

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?
Lisää uutisia ja tiedotteita