Tiedote 14.9.2017

Ilmarinens bolagsstämma beslutade om fusion med Etera

Ilmarinens extra bolagsstämma beslutade 14.9.2017 att godkänna Eteras fusionering med Ilmarinen. Tillsammans bildar bolagen från och med 1.1.2018 ett solvent och kostnadseffektivt pensionsbolag med branschens mest konkurrenskraftiga kundförmåner samt bättre och mångsidigare tjänster.

– Bolagsstämman delade styrelsens uppfattning om att kunderna hos båda företagen gynnas av sammangåendet. Synergifördelarna kommer att bland annat avspeglas i en förbättrad kostnadseffektivitet och därmed större kundåterbäringar. Bolaget kommer dessutom att kunna erbjuda sina försäkringskunder och pensionstagare mångsidigare och bättre tjänster. Fusionen kommer att förbättra hela pensionssystemets kostnadseffektivitet och stärka solvensen för branschen som helhet, säger Ilmarinens styrelseordförande Mikko Helander.

Eteras extra bolagsstämma godkände fusionsplanen tidigare i veckan. Konkurrens- och konsumentverket har i sitt utlåtande 31.8.2017 konstaterat att det inte finns några konkurrensrättsliga hinder för fusionen. Fusionen kräver ännu godkännande från Finansinspektionen.

Avsikten med fusionen är att kombinera styrkorna hos båda företagen och bygga upp ett modernt, innovativt och flexibelt serviceföretag som effektivt utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen innebär. 

– Det är en viktig aspekt i fusionen. Vår ambition är att tillsammans bli Finland mest kostnadseffektiva och attraktiva arbetspensionsbolag och nu har vi fått stöd för detta av båda bolagsstämmorna. Tillsammans kan vi göra ännu mer för att främja finländska företags arbetsförmåga och produktivitet. Vi kommer att förnya och utveckla tjänsterna genom att ta tillvara de bästa tillvägagångssätten och kunskaperna hos båda företagen”, säger Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio.

Fusionen uppskattas möjliggöra årliga kostnadsbesparingar på 20 miljoner euro genom att eliminera överlappningar och effektivisera verksamheten. Dessutom finns det inom placeringsverksamheten möjlighet att uppnå direkta och indirekta besparingar på minst 20 miljoner euro om året.

Efter fusionen kommer Ilmarinen att sköta sammanlagt över 1,1 miljoner finländares pensionsskydd – det totala antalet försäkrade är över 675 000 och antalet pensionstagare 460 000. Mätt i premieinkomst kommer bolagets marknadsandel att vara 37 procent. Det samanslagna bolaget kommer mätt enligt antalet kunder och premieinkomst således att bli ett av de största arbetspensionsbolagen inom den privata sektorn i Finland.

Fusionen kräver inga åtgärder av kunderna. Efter fusionen övergår Eteras befintliga kunder till Ilmarinen och försäkringarna och pensionsutbetalningen fortsätter som vanligt.

Nya medlemmar i förvaltningsrådet

Ilmarinens extra bolagsstämma beslutade även om förändringar av bolagsordningen som innebär att förvaltningsrådet utökas med fyra medlemmar och att styrelsen kommer att ha 14 medlemmar i stället för nuvarande 12. Avsikten med förändringarna är att garantera att det nya bolagets förvaltning har så mångsidig kundkännedom som möjligt.

Till nya medlemmar i Ilmarinens förvaltningsråd från och med 1.1.2018 utsågs personalchef Markku Ainasoja från Byggnadsförbundet rf, verkställande direktör Heimo Hakkarainen från Varamiespalvelu-Group Oy, verkställande direktör Harri Kailasalo från Lemminkäinen Infra Oy och verkställande direktör Matti Peltola från Maskinföretagarnas förbund rf.

Besluten är villkorliga och träder i kraft när fusionen har registrerats.

Mandatperioden för Ilmarinens nuvarande styrelse upphör i slutet av 2017 och en ny styrelse väljs mot slutet av hösten.

 

Mer information

  • styrelseordförande Mikko Helander, tfn 010 532 2301
  • verkställande direktör Timo Ritakallio, tfn 0500 536 346
  • Ilmarinens kommunikationsenhet, tfn 010 284 2570

 

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Tiedote 15.10.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa

Työntekijämäärä nousi syyskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Syyskuu oli viides peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti tietotekniikan ja viestinnän sekä henkilöstövuokrauksen aloilla. Näillä toimialoilla esiintyykin jo haasteita työvoiman saatavuudessa tietyissä työtehtävissä. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi noin puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa
Lisää uutisia ja tiedotteita