Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 27.10.2017

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2017: Gott placeringsresultat stärkte solvensen

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–september en avkastning på 5,5 procent (2,3 procent 1.1– 30.9.2016). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 38,9 miljarder euro (36,5 miljarder euro 30.9.2016).

Den långfristiga genomsnittliga realavkastningen på placeringarna var på en god nivå på 4,3 procent.

Solvensen stärktes under kvartalet. I slutet av september uppgick solvenskapitalet till 9 158 (8 002) miljoner euro och solvensnivån var 130,6 (127,9) procent.

Ilmarinens kundanskaffning var utmärkt under årets tredje kvartal. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen fram till slutet av september cirka 96 miljoner euro netto.

Fusionen mellan Ilmarinen och Etera från ingången av 2018 bekräftades.

Verkställande direktör Timo Ritakallio: ”Den starka utvecklingen av Ilmarinens placeringsintäkter fortsatte under det tredje kvartalet.  I januari–september avkastade placeringarna över 2 miljarder euro och placeringstillgångarna uppgick i slutet av september till 38,9 miljarder euro. Avkastningen var 1,7 procent under det tredje kvartalet, och avkastningen under hela början av året steg till 5,5 procent. Under de föregående 12 månaderna har placeringar avkastat 8,1 procent. Bakom det goda placeringsresultatet ligger särskilt den gynnsamma kursutvecklingen för aktier. Bäst avkastning i januari–september gav de listade aktieplaceringarna, 11,3 procent.

Den genomsnittliga reella årsavkastningen på Ilmarinens placeringar har sedan år 1997 varit på en god nivå på 4,3 procent. Detta överstiger klart det avkastningsantagande på 3,0 procent som Pensionsskyddscentralen använder i sina beräkningar. Solvensen var också fortsatt stark, och solvensnivån, dvs. pensionstillgångarna i förhållande till ansvarsskulden, steg till 130,6 procent.

Beträffande fastighetsplaceringarna fortsatte vi den internationella spridningen i enlighet med vår strategi och utvidgade våra placeringar på fastighetsmarknaden i USA. Ett nytt joint venture-företag med det amerikanska livförsäkringsbolaget New York Life placerar långsiktigt i amerikanska affärsfastigheter. Till de första objekten hör sex kontorsfastigheter i de växande metropolområdena på den amerikanska öst- och västkusten.

Ilmarinens kundanskaffning var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten uppgick kundanskaffningen i början av året till 96 miljoner euro netto. Vi ordnade våra digitala tjänster för ett Bättre arbetsliv i tre helhet: Luotaamo ger med hjälp av mobilapplikationen Parempi vire och pulsenkäter en bild av hur man mår på arbetsplatsen, i Valmentamo stöds arbetsmiljöledning och i det virtuella kontrollrummet Ohjaamo har kundföretaget möjlighet att förutse och hantera risken för arbetsoförmåga. Med hjälp av denna helhet vill vi i samarbete med kunderna förbättra arbetslivets kvalitet, öka företagens produktivitet och förebygga arbetsoförmåga.

Vi fortsatte även vår Finland 100-jubileumskampanj, som utmanar företagen att delta och samla åtgärder för ett bättre arbetsliv. Som en del av kampanjen donerade vi 30 000 euro för ett forskningsprojekt till Tammerfors universitets ledarskapshögskola, med hjälp av vilket man undersöker på vilket sätt företagarnas arbetshälsa och arbetslivets kvalitet kunde förbättras.

Möjligheten att ansöka om arbetslivspension, som lanserades i och med pensionsreformen, började på sommaren. Arbetslivspension kan beviljas vid 63 års ålder till personer som arbetat minst 38 år i ett ansträngande och slitsamt arbete och vilkas arbetsförmåga därtill har nedgått. Arbetslivspension kan börja tidigast den 1 februari 2018. Intresset för det nya pensionsslaget har tillsvidare varit svagt och fram till utgången av september har det endast kommit in några få ansökningar. Klart större bland Ilmarinens kunder är intresset för det andra nya pensionsslaget, partiell förtida ålderspension. Under perioden januari–september utfärdades 2 491 beslut om pensionen i fråga. 

Ilmarinens extraordinarie bolagsstämma godkände i september Eteras fusion med Ilmarinen. Genomförandet av arrangemanget bekräftades i oktober då Finansinspektionen godkände fusionen. Tillsammans bildar bolagen från och med 1 januari 2018 ett kostnadseffektivt och attraktivt arbetspensionsbolag som erbjuder en allt mångsidigare servicehelhet och de mest konkurrenskraftiga kundförmånerna inom branschen.” 

Läs mer:
Ilmarinens delårsrapport 1.1.-30.6.2017 (pdf)
Bilagor (pdf) 

Närmare information:
Timo Ritakallio,
verkställande direktör, tfn 0500 536 346
Mikko Mursula,
placeringsdirektör, tfn 050 380 3016
Jaakko Kiander, ekonomidirektör
, tfn 050 583 8599
Päivi Sihvola,
kommunikationsdirektör, tfn 040 757 4992

Ajankohtaista

Tiedote 16.8.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -6,2 (8,9) prosenttia eli 3,8 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 56,7 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla
Lisää uutisia ja tiedotteita