Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula, muotokuva.
Uutinen 20.3.2017

ILMARINENS PLACERINGSÅR 2016: FORTSATT POLITISK OSÄKERHET PÅ MARKNADEN

År 2016 var tudelat med tanke på placeringsintäkterna. Början av året präglades av en kraftig nedgång i aktiekurserna, och även Ilmarinens placeringsintäkter var negativa. I slutet av året förbättrades resultatet klart. Ilmarinens placeringar avkastade 4,8 procent och placeringarnas marknadsvärde ökade till 37,2 miljarder euro. Investerarnas förväntningar för år 2017 är klart mer optimistiska än för ett år sedan: världsekonomins tillväxt förväntas piggna till och företagen väntas redovisa bättre resultat. Den politiska osäkerheten, som i och med Brexit-folkomröstningen och de amerikanska presidentvalen orsakade fluktuationer på marknaden år 2016, fortsätter emellertid också innevarande år.

Ilmarinens placeringsdirektör Mikko Mursula, hur skulle du beskriva placeringsåret 2016?

Placeringsåret har varit färgstarkt och mångskiftande inte minst på grund av de politiska händelserna. Folkomröstningen om utträdet ur EU i Storbritannien och presidentvalet i USA ökade den politiska osäkerheten, vilket ledde till kursfluktuationer. Med tanke på placeringsavkastningen var året tudelat: under det första halvåret var avkastningarna låga på nästan alla kapitalmarknader, medan årets andra hälft gav en mycket god avkastning på nästan alla kapitalmarknader. 

Vad lyckades Ilmarinen bäst med och vad lämnade rum för förbättringar?

Ilmarinen lyckades väl med den totala allokeringen, dvs. att sprida placeringarna på olika tillgångsklasser. Bäst avkastade våra placeringar i icke-börsnoterade aktier, och även de finländska aktierna gav en mycket god avkastning. Spridningen av fastighetsportföljen utomlands i enlighet med vår långsiktiga placeringsstrategi har fungerat bra.

Övriga europeiska aktier var däremot en besvikelse och då det gäller valet av dem lyckades vi inte lika bra. Som helhet var avkastningen sämst på kapitalmarknaden  i Europa, vilket också innebär att vår betydande totala allokering i europeiska aktier försvagade avkastningen på börsnoterade aktier.

Räntenivån har varit på rekordlåg nivå. Hur bra avkastade Ilmarinens ränteplaceringar?

Avkastningen på ilmarinens ränteportfölj var hygglig. Den största förklarande orsaken var på samma sätt som under tidigare år den fortsatt sjunkande räntenivån, till följd av vilken det redovisades kapitalvinster på kapitalportföljen. Vi har emellertid fortfarande hållit ränteportföljens duration på en låg nivå, vilket innebär att portföljens ränterisk som helhet är på en låg nivå och vi har förberett oss för en eventuell räntestegring. 

Hurdana förväntningar har placerarna på år 2017?

Placerarnas förväntningar på innevarande år är allmänt optimistiska, vilket avviker stort från stämningen för ett år sedan. Världsekonomins tillväxt väntas tillta i år och företagen väntas kunna förbättra sina resultat jämfört med året innan.

Det största frågetecknet är vad som kommer att hända med räntenivån runt om i världen. Den amerikanska centralbanken FED har redan börjat höja räntan och på marknaden väntas ytterligare 2–3 räntehöjningar innevarande år. Det återstår att se om räntorna i tillväxtekonomierna och Europa följer samma utveckling.

Hur ser det livliga valåret i Europa ut ur placerarsynvinkel?

Den politiska osäkerheten, som fortfarande är stor, ökar volatiliteten, dvs. kursfluktuationerna och osäkerheten på marknaden. Förra året avspeglade i hög grad valen och de politiska händelserna. Det finns alla orsaker att anta att utvecklingen fortsätter i samma banor även i år. Det kommer att förrättas viktiga val i Europa bl.a. i Frankrike och Tyskland och utfallet av dem kommer att inverka på marknadsutvecklingen.

Vilka placeringar antas ge den bästa avkastningen detta år?

Utsikterna på aktiemarknaden är allmänt positiva. Räntenivån är, fastän räntorna steg något vid årsskiftet, fortfarande absolut sett och pejlade mot en längre bakgrund, på en mycket låg nivå. Den styr fortfarande penningflödena bort från ränteplaceringar till andra tillgångsklasser. I spetsen kommer aktierna, både börsnoterade och icke-noterade, men utöver dem även olika realtillgångsklasser, såsom fastigheter och olika typer av infrastrukturprojekt, av vilka placerarna nu söker en stabil avkastning.

Vilka regionala skillnader kan väntas i fråga om marknadsutvecklingen?

Den ekonomiska tillväxten i USA väntas piggna till. Även i Europa har den senaste tidens signaler varit positivare än på länge då det gäller den ekonomiska tillväxten. Det finns orsak att anta att utvecklingen på bägge marknadsområden kommer att vara relativt god för aktieplacerarna innevarande år. Ett orosmoment är emellertid att aktiepriserna varit stigande redan under en lång tid efter finanskrisen och att värderingsnivån på aktiemarknaden ställvis redan är tämligen hög som en följd av den långvariga prisstegringsperioden.

Tillväxtekonomierna kommer också att vara föremål för placerarnas intresse, men det kommer säkert att finnas till och med stora skillnader mellan olika länder och regioner. Vissa marknader på tillväxtområdena är mer räntekänsliga än andra. De åtgärder som FED beslutar ta och dollarns utveckling kommer att ha stor inverkan på hur tillväxtekonomierna utvecklas.

Kina är på samma sätt som för ett år sedan föremål för stort intresse bland placerarna. För närvarande talar placerarna just inte om och är inte heller särskilt oroliga över en hårdlandning i Kina, dvs. en snabb uppbromsning av den ekonomiska tillväxten, vilket var ett av de största orosmomenten för ett år sedan. I början av året fanns det tecken på en överhettning i Kina, då t.ex. kreditbeloppen ökade helt explosionsartat. Centralledningen i Kina har genom vidtagna åtgärder i viss mån lyckats lugna ner situationen och för tillfället finns det inga sådana tecken i luften.

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Uutinen 11.10.2021

Grönqvistin talo vuoden katutyömaa Helsingissä – kiitosta tyylikkäästi ja huomaamattomasti hoidetusta työmaasta

Grönqvistin talon julkisivuremontti Helsingin ydinkeskustassa toteutettiin kokonaan taloa esittäneen fasadin suojissa. Palkintoraati kiittelee Ilmarisen, Futudesignin ja Suomen Julkisivupalvelun toteuttamaa järjestelyä, jolla turvattiin rauha naapurustossa myös kaikkein eniten häiriötä aiheuttavissa työvaiheissa.

Grönqvistin talo vuoden katutyömaa Helsingissä – kiitosta tyylikkäästi ja huomaamattomasti hoidetusta työmaasta
Lisää uutisia ja tiedotteita