Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 28.7.2017

Fortsatt god stämning på aktiemarknaden, stark början på året för Ilmarinen

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–juni en avkastning på 3,8 procent (-0,6 procent 1.1–30.6.2016). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av juni till 38,5 miljarder euro (35,7 miljarder euro 30.6.2016).

Den långfristiga genomsnittliga realavkastningen på placeringarna hölls på en god nivå på 4,2 procent. Solvensen stärktes fortsättningsvis jämfört med årsskiftet. I slutet av juni uppgick solvenskapitalet till 8 949 (7 386) miljoner euro och solvensnivån var 130,1 (126,1) procent. 

Ilmarinen lyckades väl inom kundanskaffningen i början av året. Mätt enligt premieinkomsten bidrog kundanskaffningen under årets första hälft med 83 miljoner euro netto. Den nya partiella förtida ålderspensionen intresserade Ilmarinens kunder: under början av året utfärdades 1 766 beslut om pensionen i fråga. 

I juni godkände Ilmarinens styrelse ett fusionsavtal, enligt vilket Etera fusioneras med Ilmarinen fr.o.m. den 1 januari 2018. Arrangemanget kräver godkännande av bägge bolagens bolagsstämmor och av myndigheterna. 

Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio: 

”Det första halvåret 2017 var starkt med tanke på Ilmarinens placeringsintäkter. Placeringarnas marknads-värde ökade under halvåret med 1,3 miljarder och var i slutet av juni 38,5 miljarder euro. Under de senaste 12 månaderna har Ilmarinens placeringar avkastat 9,1 procent. Bakom det goda placeringsresultatet ligger särskilt den gynnsamma kursutvecklingen för aktier. Under årets första hälft avkastade de noterade aktieplaceringarna bäst. 

Den genomsnittliga reella årsavkastningen på Ilmarinens placeringar har sedan år 1997 varit på en god nivå på 4,2 procent. Detta överstiger klart det avkastningsantagande som Pensionsskyddscentralen använder i sina beräkningar och som är 3,0 procent. Solvensen var också på en fortsatt god nivå, och solvensnivån, dvs. pensionstillgångarna i förhållande till ansvarsskulden steg till 130,1 procent. 

Partiell förtida ålderspension, som infördes i samband med pensionsreformen i början av året, intresserade Ilmarinens kunder. Under det första halvåret fattade vi 1 766 beslut om partiell ålderspension. Det nya pensionsslaget ger smidighet i slutet av yrkesbanan, men då man överväger alternativen är det viktigt att komma ihåg att en tidigareläggning minskar den slutliga pensionen bestående.

Ilmarinens kundanskaffning växte kraftigt under början av året, och mätt enligt premieinkomsten bidrog kundanskaffningen med 83 miljoner euro netto.  Vi utvecklade nya tjänster tillsammans med våra kunder inom ramen för innovationsprogrammet Wauhdittamo, som kulminerade i den final som ordnades i maj. Mobilapplikationen Parempi vire, som lanserades på våren och som sporrar till ökat välbefinnandet, väckte stort intresse: fram till slutet av juni hade redan 550 kundföretag beställt tjänsten och användarkonton hade aktiverats åt över 20 000 arbetstagare. I april belönade vi Finlands gladaste företagare. Dessutom utredde vi förändringsberedskapen på de finländska arbetsplatserna och hos arbetstagarna som en del av projektet Framtidens arbetsplats.

Inom placeringsverksamheten fick Ilmarinens arbete för att beakta klimatpåverkan internationellt erkännande. Ilmarinen placerade sig i den bästa AAA-klassen på den internationella klimatorganisationens AODP-index, där man jämförde hur världens största investerare hanterar koldioxidrisken. Som bästa finländare placerade vi oss på nionde plats i jämförelsen bland sammanlagt 500 investerare. Även miljöorganisationen WWF bedömde att Ilmarinen och de andra finländska pensionsbolagen placerar sig i topp i Europa då det gäller hur väl placeringarna efterföljer Paris klimatavtal. Då det gäller fastighetsplaceringarna vidgade vi fastigheternas miljöklassificering genom att även klassificera gamla fastigheter. I det första skedet ansöker bolaget om miljöklassificering för fastigheten Kiinteistö Oy Helsingin Lepakko, som fungerar som Ilmarinens huvudkontor.

I juni undertecknades ett fusionsavtal enligt vilket arbetspensionsförsäkringsbolaget Etera fusioneras med Ilmarinen fr.o.m. den 1 januari 2018. Arrangemanget kräver godkännande av bägge bolagens bolagsstämmor och av myndigheterna. Synergifördelarna och den förbättrade kostnadseffektiviteten som uppnås genom fusionen gynnar bägge bolagens kunder. Genom att förena bolagens styrkor är målet att bygga ett innovativt och smidigt serviceföretag som tillhandahåller en allt högklassigare och mångsidigare servicehelhet. Därtill kommer hela Finlands arbetspensionssystem att effektiveras och solvensen att öka som helhet. Det sammanslagna bolaget kommer att sköta pensionsskyddet för sammanlagt över 1,1 miljoner finländare och blir således Finlands största arbetspensionsbolag för den privata sektorn."

Läs mer:

Närmare information: 

  • Timo Ritakallio, verkställande direktör, tfn 0500 536 346
  • Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 050 380 3016
  • Jaakko Kiander, ekonomidirektör, tfn 050 583 8599
  • Päivi Sihvola, kommunikationsdirektör, tfn 040 757 4992

 

Ajankohtaista

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Aikuinen ja lapsi korjaavat polkupyörää, kuvituskuva.

Uutinen 3.10.2021

KotiTV:lle Vuoden vanhusteko -palkinto

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen palkitsivat tänä vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Kuntopaikka HH Oy:n KotiTV:n, joka on iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen erikoistunut TV-palvelukanava.

KotiTV:lle Vuoden vanhusteko -palkinto
Lisää uutisia ja tiedotteita