Kuvituskuva.
Tiedote 21.3.2017

Ilmarisen yritysvastuuraportti 2016: Asiakkaat mukaan kehittämään palveluita

Ilmarinen on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka omistavat asiakkaat – asiakkaiden eläketurvasta ja eläkevaroista huolehtiminen on yritysvastuumme kulmakivi. Vuonna 2016 asiakkaat otettiin mukaan kehittämään palveluita. Sijoitustoiminnan puolella kiinnitettiin huomiota erityisesti ilmastovaikutuksiin.

– Ilmarisen vastuulla on noin joka kolmannen yksityisellä sektorilla työskentelevän suomalaisen työeläketurva. Tämän lakisääteisen perustehtävän kustannustehokas ja laadukas hoitaminen edellyttää vastuullista toimintaa. Vastuullisuus onkin yksi Ilmarisen arvoista ja erottamaton osa kaikkea toimintaa, sanoo Ilmarisen yritysvastuusta vastaava johtaja Päivi Sihvola.

Ilmarisen asiakkaille vastuullisuus näkyy ennen kaikkea laadukkaina vakuutus- ja eläkepalveluina. Eläkekäsittelyjärjestelmän uudistus aiheutti alkuvuonna tilapäisiä viivästyksiä eläkehakemusten käsittelyaikoihin, mutta vuoden loppua kohti tilanne parani. Yritysvastuuraportissa julkaistavat asiakastyytyväisyysmittaukset kertovat, että tyytyväisyys Ilmarisen palveluun nousi vuoden takaiseen verrattuna selvästi.

Vuonna 2016 käynnistyi Ilmarisen innovointiprosessi nimeltä Wauhdittamo, jossa asiakasyritysten edustajat yhdessä Ilmarisen henkilöstön kanssa ideoivat ja kehittävät uusia työeläkealaa ja työelämää parantavia palveluja. Rohkealla, ketterällä ja avoimella kehittämisellä Ilmarinen haluaa vahvistaa palveluitaan työkyvyttömyyden riskin hallinnassa ja ottaa uudenlaisen roolin suomalaisten yritysten menestyksen ja tuottavuuden tukemisessa.

Eläketurvasta huolehtimisen lisäksi Ilmarinen tarjoaa asiakasyrityksilleen palveluja työkyvyn ja paremman työelämän tukemiseksi, millä on myös yhteiskunnallisesti suuri merkitys. Pelkästään yksityisellä sektorilla työkyvyttömyydestä aiheutuvien kustannusten määräksi arvioitiin viime vuonna noin 4,3 miljardia euroa. Uusien digitaalisten työhyvinvointi- ja työkykyjohtamisen palvelujen myötä Ilmarisen toiminnan vaikuttavuus kasvaa entisestään.

Ilmastonäkökulma sijoituksissa vahvistuu

Sijoittamalla eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti Ilmarinen kantaa vastuuta myös tulevien sukupolvien eläkkeiden rahoituksesta. Vuoden 2016 aikana Ilmarisessa otettiin merkittäviä askeleita vastuullisen sijoittamisen kehittämisessä. Yksi näistä oli ilmastoperiaatteiden laatiminen.

Ilmastoperiaatteet vahvistavat ilmastonäkökulmaa Ilmarisen sijoitustoiminnassa, ja niissä asetetaan konkreettiset tavoitteet lähivuosille. Ilmarisen osakesalkun hiilijalanjälki vuoden 2016 lopussa oli 358 hiilidioksidievivalenttitonnia per miljoona euroa liikevaihtoa. Tämä oli yli neljänneksen pienempi kuin edellisenä vuonna, ja 18 prosenttia pienempi kuin vertailuindeksillä. Myös kiinteistösijoitusten ja rakennuttamisen hiilijalanjälkeä selvitettiin vuoden aikana, ja laskennat ohjaavat valintoja entistä kestävämpään suuntaan. Ilmarisen kiinteistöissä tehtiin myös merkittäviä energiansäästötoimia, ja vuonna 2016 päättyneen energiatehokkuussopimuksen säästötavoite ylittyi 30 prosentilla.

Ilmastonmuutokseen liittyy sijoittajan kannalta paitsi riskejä myös mahdollisuuksia. Ilmarinen pyrkii aktiivisesti löytämään sijoituskohteita, joiden liiketoiminta liittyy esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, puhtaaseen veteen tai resurssitehokkuuden parantamiseen. Vuoden 2016 lopussa Ilmarisen sijoitukset kestävän kehityksen ratkaisuihin olivat 520 miljoonaa euroa, tai lähes 6 prosenttia suorien listattujen osakesijoitusten liikevaihdosta. Tavoitteena on osuuden kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä.

Yritysvastuuraportti kuvaa myös sitä, miten Ilmarinen omistajana vaikuttaa vastuullisuuden ja hyvän hallinnon edistämiseen omistamissaan yrityksissä. Vuoden 2016 aikana vaikuttamisen kohteena oli 13 yritystä mm. työoloihin, lapsityöhön, korruptioon ja ympäristöhaittoihin liittyvien normirikkomusten vuoksi. Lisäksi Ilmarinen oli vastuullisuusasioissa yhteydessä kymmeniin yrityksiin mm. hyvään hallintoon sekä ilmastovaikutuksiin ja niistä raportoimiseen liittyen. 

Vaikuttamista Ilmarinen tekee paitsi yksin, myös yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa. Pohjoismaisten kumppaneiden kanssa tehtyjä vaikuttamistoimenpiteitä (Nordic Engagement Cooperation) on kuvattu erillisessä vuosikertomuksessa.

Vastuullisuusraportointi kehittyy 

Eläketurvasta ja eläkevaroista huolehtimisen lisäksi vastuullisuus tarkoittaa Ilmarisessa myös liiketoimintaperiaatteiden ja tietosuojan noudattamista sekä läpinäkyvyyttä ja avointa sidosryhmädialogia. Vuoden 2016 jokainen ilmarislainen suoritti Code of Conduct -koulutuksen, mikä osaltaan kertoo yritysvastuun kuuluvan jokaisen toimenkuvaan. Lisäksi vastuullisuus tarkoittaa vastuuta omasta henkilöstöstä, monimuotoisuuden edistämisestä ja palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta. Kaikkia näitä näkökulmia ja niihin liittyvien tavoitteiden toteutumista on kuvattu yritysvastuuraportissa.

Ilmarinen on raportoinut taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta vuodesta 2007 alkaen. Yritysvastuuraportti on laadittu toisen kerran kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeistuksen mukaisesti ja raportti on ensimmäistä kertaa varmennettu riippumattoman varmentajan toimesta.

Yritysvastuuraportin lisäksi Ilmarinen julkaisee verkossa sähköisen vuosikertomuksen, johon on koottu tärkeimmät tiedot ja tapahtumat vuoden varrelta.

– Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti täydentävät aiemmin tilinpäätöksessä julkaistuja taloudellisia tietoja. Yritysvastuutietojen raportoinnin merkitys korostuu ensi vuonna entisestään, kun ei-taloudellisten tietojen raportointia koskeva EU-direktiivi tulee voimaan. Yritysvastuuraportin ulkopuolisella varmennuksella valmistaudumme osaltamme tulevaan muutokseen, Päivi Sihvola kertoo.

Lue lisää:
Lisätietoja:

Päivi Sihvola, johtaja, viestintä, markkinointi ja HR, puh. 040 757 4992

Ajankohtaista

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Aikuinen ja lapsi korjaavat polkupyörää, kuvituskuva.

Uutinen 3.10.2021

KotiTV:lle Vuoden vanhusteko -palkinto

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen palkitsivat tänä vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Kuntopaikka HH Oy:n KotiTV:n, joka on iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen erikoistunut TV-palvelukanava.

KotiTV:lle Vuoden vanhusteko -palkinto
Lisää uutisia ja tiedotteita