Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 7.2.2018

Bokslut 2017: Mycket gott placeringsår tack vare god aktieavkastning

Ilmarinens placeringar avkastade förra året 7,2 procent och solvensen stärktes ytterligare. Kundåterbäringarna var på rekordhög nivå. Ilmarinen, som gick samman med Etera vid början av år 2018, ansvarar nu för 1,1 miljoner finländares pensionsskydd och placeringarnas marknadsvärde uppgår till nästan 46 miljarder euro.

År 2017 var utmärkt med tanke på Ilmarinens placeringsverksamhet. Placeringarna avkastade 7,2 procent (4,8 procent år 2016), dvs. 2,7 miljarder euro.

– Placeringsåret var klart bättre än förhandsförväntningarna. Avkastningen var god i alla tillgångsklasser. Den ekonomiska utvecklingen var gynnsam på alla huvudmarknadsområden, och tack vare företagens förbättrade resultat avkastade särskilt aktieplaceringarna mycket bra, säger Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio.

Av de huvudsakliga tillgångsklasserna gav aktieplaceringarna den bästa avkastningen, 14,8 procent. Avkastningen på onoterade aktier steg ända upp till 26,8 procent. Ränteplaceringarna avkastade 1,8 procent och fastighetsplaceringarna 5,0 procent.

Inom fastighetsplaceringar fortsatte Ilmarinen i enlighet med sin strategi att sprida placeringarna på den internationella fastighetsmarknaden. Under året ingick Ilmarinen ett kompanjonskapsavtal med livförsäkringsbolaget New York Life om fastighetssamarbete på den amerikanska affärsfastighetsmarknaden samt placerade i kontorsfastigheter i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.

Den långsiktiga årliga realavkastningen på Ilmarinens placeringar har sedan år 1997 varit i genomsnitt 4,3 procent. Detta överstiger klart det avkastningsantagande som Pensionsskyddscentralen använder i sina långsiktiga beräkningar och som för närvarande är 3,0 procent.

Solvensen stärktes ytterligare. Vid utgången av år 2017 uppgick Ilmarinens solvenskapital till 9,4 (8,5) miljarder euro, och solvensnivån var 131,2 (129,2) procent. Solvensställningen var 1,8-faldig (2,0) i förhållande till solvensgränsen.

I Etera, som fusionerades med Ilmarinen vid årsskiftet, avkastade placeringarna enligt preliminära uppgifter 6,0 procent och solvensnivån var 116,4 procent år 2017. Eteras slutredovisning publiceras senare i februari. Det sammanslagna Ilmarinens placeringstillgångar uppgick vid ingången av år 2018 till över 45,8 miljarder euro.

Rekordhöga kundåterbäringar

Vid utgången av året hade cirka 38 800 (38 100) företag försäkrat sina arbetstagare i Ilmarinen. Det totala antalet försäkrade var 566 900 (563 500) personer. Andelen försäkrade arbetstagare var 503 800 (502 000) och andelen företagare 63 100 (61 500). Premieinkomsten uppgick till 4,3 (4,3) miljarder euro.

Efter fusionen i år uppgår antalet försäkrade i Ilmarinen till nästan 690 000 personer.

Ilmarinens kostnadseffektivitet var på samma goda nivå som under tidigare år. Trots de kostnader av engångsnatur som uppstod av förberedelserna av fusionen hölls de totala rörelsekostnaderna vid 150,3 (147,2) miljoner euro. Omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten var 81,1 procent. Omkostnadsdelen som ingår i försäkringsavgiften sänktes från ingången av 2017 och därför är omkostnadsprocenten inte direkt jämförbar med året innan.

Tack vare god solvens och kostnadseffektivitet steg Ilmarinens kundåterbäringar till kundföretagen till rekordhög nivå, dvs. till 120 (102) miljoner euro. I proportion till lönesumman i de företag som är försäkrade i Ilmarinen var  återbäringarna 0,7 (0,6) procent.

– Synergifördelarna med fusionen kommer att synas i form av bättre kostnadseffektivitet och därigenom i form av ännu större kundåterbäringar under kommande år. Vårt mål är att spara minst 20 miljoner euro i de årliga sammanräknade omkostnaderna och likaså 20 miljoner euro i kostnader för placeringsverksamheten fr.o.m. år 2020. Omkostnadsbesparingen styrs i sin helhet till förmån för kunderna, säger Ritakallio.

Partiell förtida ålderspension väckte intresse

Pensionsreformen som trädde i kraft vid ingången av 2017 höjer pensionsåldern stegvis och medförde ändringar i intjäningsreglerna för pension. Reformen introducerade också två nya pensionsslag. Partiell förtida ålderspension intresserade Ilmarinens kunder, och bolaget utfärdade nästan 3 000 beslut om pensionen i fråga. Arbetslivspensionen som är avsedd för personer med en lång yrkesbana i ett tungt arbete kan börja tidigast i februari 2018 och den första arbetslivspensionen beviljades i slutet av 2017.

Både antalet pensionstagare och beloppet utbetalade pensioner ökade. I slutet av året fick sammanlagt 336 700 (329 300) personer sin pension från Ilmarinen. Pensioner utbetalades för sammanlagt 4,7 (4,6) miljarder euro. Vid ingången av år 2018 får 469 600 personer sin pension från Ilmarinen.

Ilmarinen utfärdade sammanlagt 28 600 (25 900) nya pensionsbeslut under år 2017. Ökningen förklaras med de nya partiella förtida ålderspensionerna.

– Ilmarinen har satsat på automatiseringen av pensionshandläggningen och på att utveckla elektroniska tjänster. Ålderspension söks till 57 procent via nätet, och som snabbast kan vi behandla ansökningarna på fyra minuter. Beslut om ålderspension beviljar vi snabbare än inom branschen i genomsnitt, berättar Ritakallio.

Ett bättre arbetsliv på de finländska arbetsplatserna

Det självständiga Finlands jubileumsår till ära ordnade Ilmarinen en kampanj för att ta fram hundra gärningar för ett bättre arbetsliv. I kampanjen utmanades företagen att ta fram idéer och gärningar som ökar de anställdas välbefinnande och energinivå, hjälper dem att orka i arbetet och skapar en positiv energi. Gärningarna sammanställdes på kampanjsidan som också efter jubileumsåret fungerar som en öppen portal för ett bättre arbetsliv. ­­­

Ilmarinen ordnade 44 utbildningsevenemang för ett bättre arbetsliv för sina kundföretag runt om i Finland, vilka samlade nästan 3 000 deltagare. Under året hade bolaget nästan 2 400 (2 100) pågående projekt som stöder utvecklande av arbetsförmågan, vilka omfattade 135 000 (150 000) personer.

− I enlighet med vår strategi utvecklade vi också nya digitala tjänster i syfte att stöda våra kunders arbetshälsa och arbetsmiljöledning. Mobilapplikationen Parempi Vire, som sporrar till åtgärder för att förbättra arbetshälsan, har t.ex. redan tagits i bruk av över 40 000 arbetstagare i Ilmarisens kundföretag, säger Ritakallio.

Ilmarinen stöder också kundföretagen i hanteringen av risken för arbetsoförmåga och att förlänga yrkesbanorna genom att erbjuda yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. Bolaget utfärdade över 7 000 olika beslut om rehabiliteringsförmåner år 2017, vilket motsvarar en ökning med 10,7 procent från året innan.

Arbetshälsotjänsterna och rehabiliteringen har som mål att minska kostnaderna som beror på arbetsoförmåga. Ilmarinen betalade invalidpensioner för cirka 400 (418) miljoner euro förra året, vilket var 8,7 procent av den totala pensionsutgiften.

Som den största aktören inom branschen vill Ilmarinen i fortsättningen ta en ännu större roll än tidigare i stödjandet av arbetsförmåga, produktivitet och framgång i de finländska företagen.

– Vi tillbringar i genomsnitt hälften av vuxenlivet på arbetet, och därför är det viktigt att satsa på arbetslivets kvalitet. Det har också en direkt inverkan på produktiviteten och därigenom på företagets framgång. Vi lovar bygga ett bättre arbetsliv tillsammans med kunderna. Det fusionerade bolaget kan nu erbjuda bättre möjligheter och mångsidigare tjänster än tidigare. Vi utmanade också en grupp företagsledare att lova en åtgärd, med vilken arbetslivet förbättras även i år, säger Ritakallio.

Bilagor:

Närmare upplysningar:

Timo Ritakallio, verkställande direktör, tfn 0500 536 346
Stefan Björkman, vice verkställande direktör, tfn 050 63219 (Information om Eteras bokslut)
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 050 380 3016
Jaakko Kiander, kommunikationsdirektör, tfn 050 583 8599

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita