Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 26.10.2018

Delårsrapport 1.1–30.9.2018: Vi bygger ett allt mer kundorienterat och effektivt arbetspensionsbolag

Ilmarinens premieinkomsten uppgick under början av året till 4,0 miljarder euro. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen 78 miljoner euro netto fram till utgången av september. Pensioner utbetalades för sammanlagt 4,2 miljarder euro till 450 000 pensionstagare.

Placeringsportfölj gav i januari–september en avkastning på 3,0 procent (5,5 procent 1.1–30.9.2017). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 47,0 miljarder euro (38,9 miljarder euro 30.09.2017). På lång sikt har placeringarna reellt avkastat i genomsnitt 4,2 procent om året.

I slutet av september uppgick solvenskapitalet till 10 044 (9 158) miljoner euro och solvensnivån var 127,0 (130,6) procent.

Verkställandet av integrationen framskrider enligt plan. Ilmarinens organisation förnyas så att den blir allt mer kundorienterad och effektiv. Hantering av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering kommer att förstärkas.

Verkställande direktör Jouko Pölönen:

”Ilmarinens premieinkomst ökade i januari–september till 4,0 miljarder euro. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen 78 miljoner euro netto under början av året. Vårt försäkringsbestånd kommer att stärktas ytterligare vid årsskiftet, då OP Gruppen överför den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen för sina anställda att skötas av Ilmarinen. OP Eläkekassas representantskap beslutade om överföring av pensionsansvaret i juli. Överföringen kräver ännu myndigheternas godkännande. Antalet pensionstagare var i slutet av september cirka 450 000, och under januari–september betalade vi pensioner för sammanlagt 4,2 miljarder euro. Vi utfärdade över 25 000 nya pensionsbeslut.

Inom pensionsförsäkringen fortsatte vi att bereda oss för införandet av det nationella inkomstregistret. Från ingången av nästa år anmäler arbetstagarna löneuppgifterna varje månad till inkomstregistret, varifrån arbetspensionsbolagen och andra som behöver uppgifterna får dem direkt i realtid. Särskilda års- eller månadsanmälningar behöver i fortsättningen inte längre inlämnas till arbetspensionsbolaget. Det är en stor ändring för företagen, och det börjar redan vara bråttom med verkställandet; enligt den enkät som vi genomförde i september kände endast hälften av dem som arbetar inom löne- och ekonomiförvaltningen till vilken inverkan inkomstregistret har på företagets rutiner. Vi har för egen del strävat efter att öka kännedomen om registret genom att aktivt informera om de ändringar som registret medför samt genom att ordna utbildning och webbseminarier om förberedelserna för inkomstregistret för våra kundföretag.

Vi strävar efter att göra Ilmarinen till ett allt mer kundorienterat, effektivt och lockande arbetspensionsbolag. Kunderna förväntar sig att arbetspensionsbolaget ska erbjuda smidiga elektroniska försäkrings- och pensionstjänster och stöda dem i hanteringen av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering. Utifrån responsen från kunderna kommer vi att stärka våra arbetshälsotjänster och vi har organiserat hanteringen av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering som en egen affärverksamhetslinje. Vi vill erbjuda kunderna bästa möjliga tjänster, sakkunskap och data som stöd för arbetshälsoledningen. I januari–september har vi genomfört över 2 000 projekt som stöder arbetsförmågan tillsammans med våra kundföretag. Kunderna är också nöjda med våra tjänster: hela nio kunder av tio är beredda att rekommendera våra arbetshälsoexperters coaching och konsultation. I september belönade vi Finlands gladaste företagare i en tävling som strävar efter att fästa uppmärksamhet vid företagarnas arbetshälsa och välbefinnande. Till vinnare bland över 400 kandidater valdes Lauri Salmi, som har ett företag inom skönhetsbranschen i Helsingfors. Tävlingen ordnades redan för femte gången och fick totalt över 80 000 publikröster.

Det eskalerande handelskriget och andra politiska risker har ökat oroligheterna på placeringsmarknaden under hela början av året. Ilmarinens placeringsintäkter var 3,0 procent i januari–september och placeringstillgångarna ökade till 47,0 miljarder euro. Särskilt på aktiemarknaden var det tredje kvartalet bättre än de två tidigare. Totalavkastningen under kvartalet steg till 1,8 procent. Räknat från årets början gav aktieplaceringarna den bästa avkastningen, 6,0 procent. Fastighetsplaceringarna avkastade 3,9 procent och avkastningen på ränteplaceringar var 0,6 procent. Den långsiktiga genomsnittliga reella årsavkastningen var 4,2 procent, vilket klart överstiger den antagna avkastningen på 3,0 procent som Pensionsskyddscentralen använder i sina beräkningar. Solvensnivån stärktes något från kvartalet innan och var vid utgången av september på en god nivå på 127 procent.

Ilmarinen utvidgade sin portfölj för internationella fastighetsplaceringar genom att investera i kontorsfastigheter i Rotterdam i Nederländerna och i Frankfurt i Tyskland. Affärscentret Redi, som Ilmarinen är delägare i, öppnade sina dörrar i Fiskehamnen i Helsingfors i september. Ilmarinens eget kontorshus beviljades LEED-miljöcertifiering som bl.a. beaktar energieffektiviteten, miljöbelastningen och arbetsresor.

Verkställandet av fusionen mellan Ilmarinen och Etera, som genomfördes vid årsskiftet, har framskridit enligt planerna. Integrationen av datasystemen fortsätter stegvis under slutåret och i början av nästa år. Kostnaderna för integrationen och nedskrivningen av datasystemen belastar omkostnadsrörelsens resultat, vilket uppgick till 24,9 miljoner euro vid utgången av september. Omkostnadsprocenten som beskriver kostnadseffektiviteten var 81,5 procent. Synergifördelarna med fusionen väntas i betydande grad förbättra kostnadseffektiviteten under de kommande åren. Vårt mål är att spara minst 20 miljoner euro i årliga omkostnader fram till år 2020. De åtgärder som ska leda till eftersträvade synergifördelar för 20 miljoner euro i totalkostnaderna för placeringsverksamheten har redan genomförts.”

Siffrorna i delårsrapporten är inte revisionsgranskade. Jämförelsetalen från tidigare år är Ilmarinens siffror innan Etera fusionerades med Ilmarinen.

Läs mer:
Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2018 (pdf)
Bilagor (pdf)

Närmare information:
Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
Jaakko Kiander, direktör för samhällsrelationer, tfn 050 583 8599

Ajankohtaista

Tiedote 15.11.2023

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän väheneminen kiihtyy

Työntekijämäärä laski lokakuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä kaksi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista jyrkimmin laskivat henkilöstövuokraus ja rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski jälleen joka alueella. Jyrkintä lasku oli Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän väheneminen kiihtyy

Uutinen 13.11.2023

Ilmarisen opiskelijamessut – vielä ehdit mukaan!

Hei opiskelija! Mietitkö, mitä Ilmarinen voisi tarjota sinulle? Millainen olisi unelmien kesätyöpaikkasi? Entä mitä haluaisit tehdä työksesi, kun opinnot ovat paketissa? Oletko pohtinut, mitkä asiat ovat sinulle työpaikassa merkityksellisiä? Ilmoittaudu heti mukaan ja tule kuulemaan, miten monia mahdollisuuksia Ilmarinen tarjoaa sinulle!

Ilmarisen opiskelijamessut – vielä ehdit mukaan!

Tiedote 27.10.2023

Ilmarisen sijoitustuotto 3,3 prosenttia – työllisyys heikkenee

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–syyskuussa 3,3 prosenttia. Operatiivisen toiminnan tehostaminen jatkui. – Nousimme viime vuonna hoitokulusuhteella mitattuna alan tehokkaimmaksi yhtiöksi. Tänä vuonna eläketurvan tuottamiseen tarvittavat hoitokulumme ovat edelleen pienentyneet ja laskemme hoitokustannusmaksuja asiakkaillemme 20 prosenttia, toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,3 prosenttia – työllisyys heikkenee
Lisää uutisia ja tiedotteita