Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 27.4.2018

DELÅRSRAPPORT 1.1-31.3.2018: DET FUSIONERADE ILMARINEN SKÖTER ÖVER 1,1 MILJONER FINLÄNDARES PENSIONSSKYDD

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var i januari–mars -0,1 procent (2,2 procent 1.1–31.3.2017). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 46,1 miljarder euro (38,3 miljarder euro 31.3.2017). Den långfristiga genomsnittliga realavkastningen på placeringarna är 4,2 procent om året.

Solvensnivån var på en fortsatt god nivå på 127,8 (129,7) procent. Kundbeståndet ökade mätt enligt premieinkomsten i början av året med cirka 20 miljoner euro. Fusionen mellan Ilmarinen och Etera den 1 januari 2018 genomfördes planenligt och integrationens första skede lyckades bra. Den nya organisationen inledde sitt arbete den 1 mars 2018. Det fusionerade Ilmarinen sköter sammanlagt över 1,1 miljoner finländares pensionsskydd. 

Ilmarinens tf. verkställande direktör Stefan Björkman:

”Den negativa avkastningen på de viktigaste aktiemarknaderna tryckte ner placeringsresultatet i början av året, vilket stannade på -0,1 procent. Avkastningen på ränteplaceringar och fastighetsplaceringar var positiv, medan aktieplaceringar och övriga placeringar blev på minus. Under de föregående 12 månaderna har placeringarna avkastat 4,8 procent och den långsiktiga genomsnittliga reella årsavkastningen har varit 4,2 procent, vilket klart överstiger det avkastningsantagande på 3,0 procent som Pensionsskyddscentralen använder i sina beräkningar. Solvensen minskade något på grund av fusionen, men är fortfarande på en stark nivå på 127,8 procent. 

Sedan början av året har Ilmarinen ansvarat för över 1,1 miljoner finländares pensionsskydd och vi är Finlands största arbetspensionsbolag för den privata sektorn. Vid utgången av mars var antalet pensionstagare sammanlagt 468 000. Under början av året utfärdade vi över 14 000 pensionsbeslut, av vilka knappt 8 000 var beslut on ny pension. I februari var intresset stort för vår enkätundersökning som vi offentliggjorde på seminariet iAreena. Enligt undersökningen går man numera i ålderspension vid god hälsa och upp till fyra av fem skulle utifrån sina fysiska och psykiska resurser ha kunnat fortsätta förvärvsarbeta. I mars belönade vi Finlands Bästa chef bland hundra kandidater i en riksomfattande tävling, där vem som helst kunde anmäla en person som den anser vara en utmärkt chef. 

Kundbeståndet växte under det första kvartalet mätt enligt premieinkomst med cirka 20 miljoner euro. 

Etera fusionerades med Ilmarinen vid årsskiftet. Integrationens första skede lyckades bra: placeringsportföljerna samt personal- och ekonomiförvaltningen slogs ihop som planerat och arbetstagarna flyttade till gemensamma lokaliteter i Gräsviken. Integrationsarbetet fortsätter emellertid och exempelvis försäkrings- och pensionsdatasystemen kommer att slås ihop stegvis under de två följande åren. Vårt mål är att uppnå fullständig integrationsnytta fram till år 2020. 

Ilmarinens organisation omstrukturerades i början av året. I januari slutförde vi de samarbetsförhandlingar som omfattade hela vår personal. Den nya organisationen förenar bägge bolagens styrkor och svarar allt bättre mot förändringen i omvärlden. Vi stärkte t.ex. vår kompetens inom arbetsmiljöledning, robotik och fastighetsplaceringar. Samtidigt avvecklade vi överlappade funktioner som uppstod genom fusionen.

Det har också skett ändringar i Ilmarinens högsta ledning. Ilmarinens tidigare verkställande direktör Timo Ritakallio övergick den 1 mars 2018 till att bli chefdirektör för OP Gruppen och verkställande direktörens uppgifter sköts tillfälligt av undertecknad. Ilmarinens styrelse har utnämnt Jouko Pölönen som ny verkställande direktör och han inleder sitt arbete hos Ilmarinen i början av maj och tar emot uppgiften som verkställande direktör fr.o.m. den 1 augusti.” 

Läs mer:
Närmare information:

Stefan Björkman, tf. verkställande direktör, tfn 050 632 19
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 050 380 3016
Jaakko Kiander, kommunikationsdirektör, tfn 050 583 8599

Ajankohtaista

Uutinen 11.10.2021

Grönqvistin talo vuoden katutyömaa Helsingissä – kiitosta tyylikkäästi ja huomaamattomasti hoidetusta työmaasta

Grönqvistin talon julkisivuremontti Helsingin ydinkeskustassa toteutettiin kokonaan taloa esittäneen fasadin suojissa. Palkintoraati kiittelee Ilmarisen, Futudesignin ja Suomen Julkisivupalvelun toteuttamaa järjestelyä, jolla turvattiin rauha naapurustossa myös kaikkein eniten häiriötä aiheuttavissa työvaiheissa.

Grönqvistin talo vuoden katutyömaa Helsingissä – kiitosta tyylikkäästi ja huomaamattomasti hoidetusta työmaasta

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita