Taivas ja rakennuksen lasi-ikkunat, kuvituskuva.
Tiedote 21.3.2018

Ilmarinens företagsansvar 2017: För en hållbar utveckling

Förutom att Ilmarinen år 2017 utökade de pensionstillgångar som det förvaltar, placerade det även tillgångarna lönsamt, betryggande och ansvarsfullt. Vi utökade våra placeringar i lösningar för en hållbar utveckling. Vi byggde också effektivt ett bättre arbetsliv tillsammans med kunderna.

Våra placeringar i lösningar för en hållbar utveckling utökades förra året. Vid utgången av 2017 täckte de 7,5 procent av omsättningen av våra direkta börsnoterade aktieplaceringar. Andelen ökade med 1,8 procentenheter från året innan. Största delen av tillväxten kom från omsättningen i anslutning till klimatförändringen, vilken innehåller placeringar i energieffektivitet, energiformer som ersätter fossila energikällor och grönt byggande. Även andelen placeringar särskilt i tillgången på rent vatten och förebyggande åtgärder mot utsläpp ökade. Sammanlagt uppgick våra placeringar i företag som satsar på hållbar utveckling till 517 miljoner euro.

Totalt hänförde sig 39 procent av direkta börsnoterade placeringarna i aktieportföljen till bolag som får sin omsättning av lösningar i hållbar utveckling. Ett år tidigare var andelen 29 procent. 

Klimatprinciperna som styr vår placerings­verksamhet hjälper oss att uppnå målen inom placerings­verksamheten och att beakta de begränsningar som klimatet ställer på ekonomin. Vi anslöt oss till samarbetet Climate Action 100+, där man på initiativ av internationella place­rare strävar efter att påverka över hundra av de största aktörerna som orsakar växthusgasutsläpp­ globalt.

Ilmarinen deltar också som en del av investerarsamarbetet Nordic Engagement Cooperation (NEC) i arbetet för att påverka sådana bolag, som medlemmarna i samarbetet vill att ska ändra sina förfaranden. Förra året deltog Ilmarinen via NEC-samarbetet i arbetet för att påverka elva företag.

Erkännande för ett långsiktigt arbete

Vårt långsiktiga ar­bete i syfte att främja ansvarsfulla placeringar och särskilt beak­tandet av klimatpåverkan fick internationellt erkännande under året av olika organisationer. Vi placerade oss i den bästa AAA-klassen på den internationella klimat­organisationens AODP-index, där man jäm­förde hur världens största investerare hanterar koldioxidrisken. Även miljöorganisationen WWF bedömde att Ilmarinen och de andra finländska pensions­bolagen placerar sig i topp i Europa då det gäller hur väl place­ringarna följer Paris klimatavtal.

Då det gäller fastighetsplaceringarna utvidgade vi fastigheternas miljöklassificering genom att även ta med gamla fastigheter i klassificeringen.  År 2017 inledde vi ett projekt där vi ansöker om LEED-certifiering för sammanlagt 12 befintliga fastigheter. Vårt mål är att minska koldioxidavtrycket av vårt fastighets­bestånd med 10 procent från nivån år 2016 fram till år 2020 och med 20 procent fram till år 2025.

Vi bygger ett bättre arbetsliv

Förutom att sköta pensionsskyddet tillhandahåller Ilmarinen också tjänster för att stöda arbetsförmågan och ett bättre arbetsliv för sina kundföretag. Dessa har även en viktig samhällelig betydelse. Under år 2017 hade Ilmarinen över 2 300 pågående utbildningar eller andra konstruktiva projekt för att bygga ett bättre arbetsliv i samarbete med sina kunder. Ungefär 135 000 arbetstagare som är försäkrade i Ilmarinen omfattades av dessa projekt.

För kundföretagen ordnades även 44 utbildningsevenemang och webbseminarier för ett bättre arbetsliv runt om i Finland. Dessutom inledde vi en ny slags utbildning Työkykymestari, som ger våra kundföretag verktyg för att upprätthålla personalens arbetsförmåga.

År 2017 fick cirka 3 500 personer som sökte arbetspensionsrehabilitering en bekräftelse på att Ilmarinen stöder bytet av yrke eller återgången till arbetet. Ökningen från året innan var cirka 2,5 procent.  Cirka 70 procent av Ilmarinens rehabiliteringsklienter kunde återgå till arbetslivet. Under år 2017 tog vi som ett pilotprojekt fram ny slags yrkesinriktad rehabilitering som även omfattar aktivering med hjälp av konditionsträning. Tidigare har man inte tagit med element i anslutning till den fysiska prestationsförmågan i rehabiliteringen.

Ansvar för personalens välbefinnande

Vi stöder personalens arbetshälsa och en god energinivå på många sätt. Våra förnyade arbetslokaler är ergonomiska och välfungerande. Vi fäster uppmärksamhet vid en sund kost, och vår egen friskvårdscoach aktiverar och hjälper arbetstagarna. Arbetet har burit frukt: personalens frånvaro minskade med 14 procent från året innan. Tack vare en större andel distans­arbete har pensionshandläggarnas arbetseffektivitet förbättrats med cirka 25 procent.

I tävlingen Vastuullinen kesäduuni (ett ansvarsfullt sommarjobb) placerade vi oss på andra plats och vi fick särskilt tack för att ha skapat en positiv upplevelse för de sökande. Vi ordnade rekryteringsträning för att uppmärksamma de som sökte sommarjobb, men som inte denna gång blev valda. Arbetspensionsbolagets roll lämpar sig bra för att också förlänga yrkesbanorna i början av karriären.

Ilmarinens företagsansvar

Hållbara förfaranden utgör kärnan i Ilmarinens verksamhet. Vi är ett ömsesidigt arbetspensions­bolag som ägs av våra kunder. I och med vår lagstadgade grundläggande uppgift sköter vi en betydande del av finländarnas sociala trygghet. Vi ansvarar för sammanlagt över 1,1 miljoner finländares arbetspensionsskydd. Vi anser att hållbara förfaranden också stärker vårt anseende och stöder vår affärsverksamhet. Vi använder många företagsansvarsmätare för att mäta den dagliga affärsverksamheten och för måluppställningen.

Ilmarinen har rapporterat sitt ekonomiska och sociala ansvar samt miljöansvar sedan år 2007. Företagsansvarsrapporten stöder sig för tredje gången på det internationella ramverket Global Reporting Initiative (GRI). Utöver företagsansvarsrapporten publicerar Ilmarinen sin årsberättelse på nätet.

Närmare information:

Jaakko Kiander, direktör för samhällsrelationer, tfn 050 583 8599
Tiina Landau, senior analytiker av ansvarsfulla placeringar, tfn 045 671 1286 

Läs mer:

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita