Taivas ja rakennuksen lasi-ikkunat, kuvituskuva.
Tiedote 21.3.2018

Ilmarisen yritysvastuu 2017: Kohti kestävää kehitystä

Vuonna 2017 Ilmarinen paitsi kasvatti hoidossamme olevia eläkevaroja, myös sijoitti niitä tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Sijoituksemme kestävän kehityksen ratkaisuihin kasvoivat. Rakensimme myös parempaa työelämää tehokkaasti yhdessä asiakkaiden kanssa.

Sijoituksemme kestävän kehityksen ratkaisuihin kasvoivat viime vuonna. Ne kattoivat vuoden 2017 lopussa 7,5 prosenttia suorien listattujen osakesijoitustemme liikevaihdosta. Osuus kasvoi 1,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Suurin osa kasvusta tuli ilmastonmuutokseen liittyvästä liikevaihdosta, joka sisältää energiatehokkuuteen, fossiilisia energianlähteitä korvaaviin energiamuotoihin ja vihreään rakentamiseen liittyvät sijoitukset. Myös erityisesti puhtaan veden saatavuuteen ja päästöjen ehkäisyyn liittyvien sijoitusten osuus kasvoi. Yhteensä sijoituksemme kestävään kehitykseen keskittyneisiin yrityksiin oli 517 miljoonaa euroa.

Kaikkiaan suoraan listatun osakesalkun sijoituksista 39 prosenttia kohdistui sellaisiin yhtiöihin, jotka saavat liikevaihtoa kestävän kehityksen ratkaisuista. Vuotta aiemmin vastaava osuus oli 29 prosenttia.  

 Sijoitustoimintaamme ohjaavat ilmastope­riaatteet auttavat pääsemään sijoitustoiminnan tavoit­teisiin ja huomioimaan ilmaston asettamia rajoja taloudelle. Liityimme Climate Action 100+ -yhteistyöhön, jossa kansainvälisten sijoitta­jien aloitteella pyritään vaikuttamaan yli sataan globaalisti suurimpaan kasvihuonekaasupääs­töjen aiheuttajaan.

Ilmarinen vaikuttaa myös osana Nordic Engagement Cooperation (NEC) -sijoittajayhteistyötä sellaisiin yhtiöihin, joiden toimintaan yhteistyön jäsenet haluavat parannuksia. Viime vuonna NEC-yhteistyön kautta vaikutettiin yhteentoista yritykseen.

Tunnustusta pitkäjänteiselle työlle

Pitkäjänteinen työmme vastuullisen si­joittamisen edistämiseksi ja erityisesti ilmas­tovaikutusten huomioimiseksi sai vuoden aikana kansainvälistä tunnustusta eri järjestöiltä. Sijoituimme parhaaseen AAA-luokkaan kansainvälisen il­mastojärjestön AODP:n indeksissä, jossa ver­tailtiin maailman suurimpien sijoittajien hiiliriskin hallintaa. Myös ympäristöjärjestö WWF arvioi Ilmarisen ja muiden suomalaisten eläkeyhtiöi­den sijoittuvan Euroopan kärkeen siinä, miten hyvin sijoitukset ovat linjassa Pariisin ilmas­tosopimuksen kanssa.

Kiinteistösijoituksissa laajensimme kiinteistöjen ympäristöluokittelua ulottamalla luokitukset vanhoihin kiinteistöihin.  Vuoden 2017 aikana käynnistimme hankkeen, jossa haemme LEED-luokituksia kaikkiaan 12:lle olemassa olevalle kiinteistölle. Tavoitteenamme on pienentää kiinteistökantamme hiilijalanjälkeä 10 pro­senttia vuoteen 2020 mennessä vuoden 2016 tasosta ja 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Parempaa työelämää rakentamassa

Eläketurvasta huolehtimisen lisäksi Ilmarinen tarjoaa asiakasyrityksilleen palveluja työkyvyn ja paremman työelämän tukemiseksi, millä on myös yhteiskunnallisesti suuri merkitys. Vuoden 2017 aikana Ilmarisella oli käynnissä yli 2 300 erillistä valmennusta tai muuta parempaa työelämää rakentavaa hanketta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Näiden hankkeiden piiriin kuului noin 135 000 Ilmarisessa vakuutettua työntekijää.

Asiakasyrityksille myös järjestettiin eri puolilla Suomea 44 Parempaa työelämää -valmennusta ja webinaaria. Lisäksi aloitimme uudenlaisen Työkykymestari-valmennuksen, jonka kautta asiakasyrityksemme saavat työkaluja ylläpitää henkilöstönsä työkykyä.

Vuonna 2017 vahvistuksen ammatinvaihdon tai työhön paluun tukemiseen sai Ilmarisesta noin 3 500 työeläkekuntoutuksen hakijaa. Kasvua edellisestä vuodesta on noin 2,5 prosenttia.  Noin 70 prosenttia Ilmarisen kuntoutujista sijoittui takaisin työelämään. Vuoden 2017 aikana pilotoimme uudenlaista ammatillista kuntoutusta, johon kuuluu myös liikunnan avulla aktivoimista. Fyysiseen suorituskykyyn liittyvien elementtien tuominen kuntoutukseen on uutta.

Vastuu henkilöstön hyvinvoinnista

Henkilöstön hyvinvointia ja hyvää virettä tuemme monin tavoin. Uudistetut työtilamme ovat ergonomiset ja toimivat. Kiinnitämme huomiota terveelliseen ravintoon, ja oma liikuttajamme aktivoi ja auttaa työntekijöitä. Työ on tuottanut tulosta: henkilöstön sairaspoissaolot vähentyivät edellisestä vuodesta 14 prosenttia. Lisään­tyneen etätyön ansiosta eläkekäsittelijöiden työteho on parantunut noin 25 prosenttia.

Vastuullinen kesäduuni -kilpailussa sijoitumme toiseksi ja saimme kiitosta erityisesti hyvästä hakijakokemuksesta. Järjestimme kesätyötä hakeneille rekrytointivalmennuksen, jolla halusimme huomioida myös ne hakijat, jotka eivät tällä kertaa tulleet valituiksi. Työeläkeyhtiön rooliin sopii hyvin työurien pidentäminen myös niiden alkupäästä.

Ilmarisen yritysvastuu

Vastuullisuus on Ilmarisen toiminnan ytimessä. Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen

työeläkeyhtiö. Lakisääteisen perustehtävän myötä meillä on hoidossamme keskeinen osa suomalaisten sosiaaliturvasta. Yhteensä vastaamme yli 1,1 miljoonan suomalaisen työeläketurvasta. Katsomme, että vastuullisuus myös vahvistaa mainettamme ja tukee liiketoimintaamme. Käytämme monia yritysvastuun mittareista arkipäiväiseen liiketoiminnan mittaamiseen ja tavoitteiden asettamiseen.

Ilmarinen on raportoinut taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta vuodesta 2007 alkaen. Yritysvastuuraportissa noudatetaan kolmannen kerran kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeistusta.

Yritysvastuuraportin lisäksi Ilmarinen julkaisee verkossa vuosikertomuksen.

Lisätietoja:

Jaakko Kiander, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 050 583 8599
Tiina Landau, vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko, p. 045 671 1286 

Lue lisää:

Ajankohtaista

Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 21.6.2022

Ilmarisen asiakkuusjohtaja vaihtuu

Ilmarisen asiakkuusjohtaja Päivi Jääskeläinen on irtisanoutunut ja siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle. Hänet on nimitetty Pohjola Vakuutuksen asiakkuuksista vastaavaksi johtajaksi. Jääskeläinen jatkaa Ilmarisessa vuoden loppuun ja aloittaa uudessa tehtävässä viimeistään 1.1.2023.

Ilmarisen asiakkuusjohtaja vaihtuu
Lisää uutisia ja tiedotteita