Taivas ja rakennuksen lasi-ikkunat, kuvituskuva.
Tiedote 15.2.2019

Bokslut 2018: Ilmarinen ansvarar för 1,2 miljoner finländares arbetspensionsskydd

Ilmarinen blev Finlands största arbetspensionsbolag med ansvar för nästan 1,2 miljoner finländares arbetspensionsskydd. Pensioner utbetalades för 5,7 miljarder euro. Mot slutet av året pressade kursnedgången placerings-intäkterna 1,4 procent på minus.

Ilmarinens premieinkomst ökade 2018 till 5,4 miljarder euro. I slutet av året hade över 73 000 företag med sammanlagt 625 000 försäkrade arbetstagare samt över 74 000 företagare valt Ilmarinen som sitt arbetspensionsbolag. Försäkringsbeståndet stärktes av OP Gruppens beslut om att överföra de lagstadgade försäkringarna för sin personal från pensionskassan OP-Eläkekassa att skötas av Ilmarinen fr.o.m. den 31 december 2018.

– Ilmarinens år 2018 var historiskt. I början av året fusionerades vi med Etera och bildade Finlands största arbetspensionsbolag som sköter nästan 1,2 miljoner finländares arbetspensionsskydd. Det sammanslagna Ilmarinen fokuserar på att bli en allt mer kundorienterad, effektiv och attraktiv arbetspensionspartner, säger Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Verkställandet av integrationen framskred enligt plan under året. Kostnaderna för integrationen samt nedskrivningar av överlappande informationssystem belastade resultatet av omkostnadsrörelsen med cirka 23 miljoner euro 2018. Omkostnadsrörelsens resultat uppgick till 30 miljoner euro och omkostnadsprocenten som mäter kostnadseffektiviteten var 83,2 procent.

– Synergifördelarna med fusionen kommer att synas i form av bättre kostnadseffektivitet och därigenom i form av allt större kundåterbäringar under kommande år. Målet med fusionen om att spara minst 20 miljoner euro i sammanräknade omkostnader torde uppnås enligt tidtabellen år 2020. Omkostnadsbesparingarna återbärs i sin helhet till våra kunder. Då det gäller kostnaderna för placeringsverksamheten kommer synergimålet på 20 miljoner euro att uppnås redan innevarande år, säger Pölönen.

Kundåterbäringarna som betalas för 2018 uppgår till 120 miljoner euro, vilket motsvarar 0,6 procent av kundföretagens sammanräknade lönesumma.

Antalet ansökningar om invalidpension vände uppåt

År 2018 utbetalade Ilmarinen pension för 5,7 miljarder euro till cirka 460 000 pensionstagare.

Bolaget utfärdade nästan 34 000 nya pensionsbeslut. De första arbetslivspensionerna som är avsedda för personer med en lång yrkesbana i ett ansträngande och slitsamt arbete började 2018. I Ilmarinen utfärdades 16 beslut om det nya pensionsslaget under året. Arbetslivspension väntas bli allt populärare under de kommande åren i och med att pensionsåldern stegvis stiger. Det andra nya pensionsslaget som introducerades i samband med pensionsreformen, dvs. partiell förtida ålderspension, etablerade sin ställning och det utfärdades 2 687 beslut om pensionsslaget under året.

Ilmarinen betalade invalidpensioner för cirka 500 miljoner euro förra året, vilket var 8,7 procent av den totala pensionsutgiften. Antalet ansökningar om invalidpension ökade med 9 procent. Invalidpension söktes oftast på grund av en sjukdom i den mentala hälsan, och störst var ökningen av ansökningar på grund av mentala problem i åldersklassen under 40 år. Relativt mest ökade ansökningarna om invalidpension bland personer över 60 år, och i den här gruppen var orsaken till ansökan oftast en sjukdom i stöd- och rörelseorganen.

Ilmarinen stöder kundföretagen i hanteringen av risken för arbetsoförmåga genom ett systematiskt och målinriktad samarbete. Under året genomfördes 3 200 projekt för att stöda arbetsförmågan tillsammans med kundföretagen. Projekten omfattade cirka 176 000 arbetstagare som är försäkrade i Ilmarinen och för projekten användes sammanlagt 5,9 miljoner euro. Ilmarinen ordnade dessutom 54 utbildningsevenemang som stöder arbetshälsoledningen runt om i Finland och i dem deltog 3 100 personer.

Förlängningen av yrkesbanorna stöds också med yrkesinriktade rehabiliteringsåtgärder. Ilmarinen utfärdade sammanlagt över 9 400 olika beslut om rehabiliteringsförmåner under 2018.

Slutåret var krävande på placeringsmarknaden

Ilmarinens placeringar avkastade -1,4 procent och placeringstillgångarnas värde uppgick i slutet av året till 46,0 miljarder euro.

– Inom världsekonomin var tillväxten snabb 2018, även om det utbredda handelskriget och den åtstramade penningpolitiken försvagade utsikterna. Fram till september var avkastningsutvecklingen i huvudsak positiv inom alla tillgångsklasser, men under det sista kvartalet vände aktiemarknaden i omfattande grad neråt, säger Pölönen.

Andelen aktieplaceringar i Ilmarinens placeringsportfölj var vid utgången av året 43 procent och den sammanräknade avkastningen på dem -3,6 procent. Som en följd av kursnedgången under slutet av året sjönk de noterade aktieplaceringarna klart på minus inom alla huvudmarknadsområden. Avkastningen på onoterade aktieplaceringar och kapitalplaceringar var emellertid god.

Andelen ränteplaceringar, dvs. masskuldebrevslån, räntefonder, övriga finansmarknadsinstrument och lånefordringar av Ilmarinens placeringsportfölj var 38 procent och den sammanräknade avkastningen på dem var 0,0 procent.

Fastighetsplaceringarna gav en god avkastning på 6,0 procent. Inom fastighetsplaceringar fortsatte Ilmarinen i enlighet med sin strategi att sprida placeringarna på den internationella fastighetsmarknaden. Under året gjorde Ilmarinen nya placeringar i kontorsfastigheter i Förenta staterna, Tyskland, Nederländerna och Luxemburg. I slutet av året utgjorde cirka 13 procent av Ilmarinens placeringstillgångar, dvs. 6,1 miljarder euro av fastighetsplaceringar, av vilka ungefär en fjärdedel var internationella fastighetsplaceringar.

Den långsiktiga placeringsavkastningen och solvensen var på god nivå

Årsavkastningen på Ilmarinens placeringar har sedan 1997 varit i genomsnitt 5,6 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,0 procent. Detta överstiger klart det avkastningsantagande som Pensionsskyddscentralen använder i sina långsiktiga beräkningar och som för närvarande är 3,0 procent.

Solvensnivån sjönk till 124 procent som en följd av fusionen och det svaga placeringsresultatet. Solvenskapitalet uppgick i slutet av året till 8,9 miljarder euro.

– Solvensen är fortsättningsvis på en god nivå och möjliggör risktagning i enlighet med Ilmarinens långsiktiga placeringsstrategi, konstaterar Pölönen.

Ilmarinen har följt koldioxidavtrycket av sin aktieportfölj sedan 2015. I slutet av 2018 var den direkta noterade aktieportföljens koldioxidintensitet 265 ton koldioxidekvivalenter per miljon euro i omsättning. Det var 31 procent mindre än för jämförelseindexet. Ilmarinens verksamhet för att främja ansvarsfulla placeringar fick internationellt erkännande. Ilmarinen placerade sig bland de tio bästa i klimatorganisationen AODP:s internationella placerarjämförelse och bolagets företagsansvarsrapport bedömdes vara näst bäst i sin serie i den tävling som ordnades av publikationen Responsible Investors. 

De väsentligaste riskerna i anslutning till Ilmarinens verksamhet och arbetspensionssystem ansluter sig till utvecklingen av sysselsättningen och lönesumman, osäkerheten på placeringsmarknaden samt till utvecklingen av befolkningsstrukturen och nativiteten, som under de senaste åren varit exceptionell låg.

Bilagor:

Verksamhetsberättelse 
Grafer

Närmare upplysningar:

Jouko Pölönen, verkställande direktör, tfn 050 1282
Mikko Mursula, vice verkställande direktör, placeringar, tfn 050 380 3016
Jaakko Kiander, kommunikationsdirektör, tfn 050 583 8599

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Tiedote 11.2.2021

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi

Ilmarisen sijoitukset tuottivat 7,1 prosenttia koronakriisin heiluttaessa markkinoita. Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätystasolle yli 53 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui. Hoitokulut laskivat 9 prosenttia.

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi
Lisää uutisia ja tiedotteita