Taivas ja rakennuksen lasi-ikkunat, kuvituskuva.
Uutinen 29.1.2019

Miten omistaja voi vaikuttaa yrityksen vastuullisuuteen?

Ilmarisen tehtävänä on sijoittaa eläkevaroja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti siten, että pystymme maksamaan eläkkeet myös tulevaisuudessa. Osana tätä tehtävää vaikutamme vastuullisuuden edistämiseen sijoituskohteinamme olevissa yrityksissä.

Mitä vastuullinen sijoittaminen Ilmarisessa tarkoittaa?

Otamme sijoitustoiminnassa huomioon taloudellisten seikkojen lisäksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvät näkökohdat. Edellytämme sijoituskohteena olevien yritysten noudattavan lakeja ja sääntöjä sekä toimivan muutenkin vastuullisesti.

Vastuullisuus on integroitu Ilmarisessa sijoituspäätöksentekoon. Salkunhoitajat käyttävät vastuullisuusluokituksia apuna valitessaan sijoituskohteita. Näkemyksemme mukaan vastuullisesti toimivaan yritykseen sisältyy sijoittajan kannalta pienempiä riskejä ja se  myös taloudellisesti parempi sijoituskohde.

Ilmarinen on allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet jo vuonna 2006, joten vastuullisella sijoittamisella ja vaikuttamisella on Ilmarisessa pitkät perinteet.

Miten Ilmarinen edistää vastuullisuutta omistamissaan yhtiöissä?

Lain mukaan työeläkeyhtiöllä ei voi olla määräävää asemaa toisessa yhtiössä, joten toimimme aina vähemmistöomistajana. Sijoittajana meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa yritysten vastuullisuuteen aktiivisen omistajuuden ja dialogin kautta. Osallistumme yhtiökokouksiin ja käytämme tarvittaessa äänioikeuttamme vastuullisuutta edistävien esitysten puolesta puolesta tai vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme rikkovia esityksiä vastaan. Osallistumme myös nimitysvaliokuntien työskentelyyn ja nostamme vastuullisuuskysymyksiä esille yhteydenpidossa yhtiöiden johdon kanssa.

Entä jos normirikkomuksia kuitenkin tapahtuu?

Kaikista etukäteisarvioinneista huolimatta rikkomuksia joskus tapahtuu. Silloin omistajana kannamme vastuuta ja pyrimme ensisijaisesti olemaan yhteydessä yhtiöön ja vaikuttamaan epäkohtien korjaamiseksi. Tämä on yleensä kaikkien osapuolien etu. Sijoittajien ääntä kuunnellaan, ja sillä, että sijoittajat osoittavat kiinnostusta ja vaativat epäkohtien korjaamista, on usein iso merkitys positiivisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Mikäli epäsuotava toiminta ei lopu vaikuttamisen seurauksena, viimeisenä keinonamme on omistuksesta irtautuminen.

Miten vaikuttamista käytännössä tehdään?

Ilmarinen vaikuttaa omistamiinsa yrityksiin joko suoraan, kumppanin kautta tai osana laajempaa sijoittajien yhteistyötä. Esimerkiksi pohjoismaisella sijoittajien vaikuttamisyhteistyöllä on vuosien varrella saatu aikaan hyviä tuloksia.  Lisäksi osallistumme sijoittajien aloitteisiin ja kampanjoihin, joissa edistetään vastuullisuutta.

Vaikuttamisprosessiin voi sisältyä tapaamisia ja muuta yhteydenpitoa. Vaikuttamisprosessimme kohdistuvat ensisijaisesti yrityksiin, joissa Ilmarisella on suoria sijoituksia.

Toimimalla yhdessä muiden sijoittajien kanssa vaikuttamismahdollisuutemme paranevat entisestään.

Miten Ilmarinen seuraa sijoituskohteidensa vastuullisuutta?

Ilmarinen hallinnoi 46 miljardin euron sijoitusvarallisuutta, joka on hajautettu globaalisti eri omaisuusluokkiin. Seuraamme yritysten raportointia ja pidämme yhteyttä keskeisiin sijoituskohteisiimme, mutta on selvää, ettei Ilmarisen oma henkilöstö voi jatkuvasti valvoa kaikkien sijoituskohteiden toimintaa. Oman seurannan ja selvityspyyntöjemme lisäksi käytämme apuna erilaisia analyysipalveluita. Lisäksi ulkopuolinen palveluntarjoaja käy listatut arvopaperisijoituksemme kaksi kertaa vuodessa läpi ja raportoi havaitsemistaan normirikkomuksista tai niiden epäilyistä. Listattuja sijoituksia koskevat erilaiset raportointivelvollisuudet kuin listaamattomia. Aika ajoin yritysten toimintaan liittyviä epäkohtia tulee myös tietoon esimerkiksi aktiivisten kansalaisjärjestöjen, ammattiliittojen tai julkisuuden kautta.

Tutustu tarkemmin Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

Lisätietoja:
Anna Hyrske, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, anna.hyrske@ilmarinen.fi, p. 0400 271 371

Ajankohtaista

Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 31.3.2021

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö laajensi huomiota veden kestävään käyttöön – vuosikertomus 2020 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation (NEC) -vaikuttajayhteistyö laajensi huomiotaan sijoituskohteiden kestävän veden käyttöön vuonna 2020. Kaikkiaan Ilmarisella oli vuoden 2020 lopussa käynnissä yhteensä 13 vaikuttamisprosessia, joista kahdeksan oli NEC-yhteistyön prosesseja.

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö laajensi huomiota veden kestävään käyttöön – vuosikertomus 2020 julkaistu

Tiedote 24.3.2021

Ilmarinen saavutti lähes kaikki kauden 2016–2020 ilmastotavoitteet – vuosi- ja yritysvastuuraportti 2020 julkaistu

Ilmarinen saavutti lähes kaikki kaudelle 2016–2020 asettamansa ilmastotavoitteet. Merkittävimpänä onnistumisena kiinteistöjen hiilijalanjälki väheni 14 prosenttia. Lisäksi sijoitukset kestävään kehitykseen lähes kaksinkertaistuivat ja metsäsijoitusten hiilinielut kasvoivat 44 prosenttia. Tänään julkaistu vuosi- ja yritysvastuuraportti vuodelta 2020 esittelee myös uutta eteenpäin katsovaa tietoa ja analyysia sijoitusten ilmastovaikutuksista.

Ilmarinen saavutti lähes kaikki kauden 2016–2020 ilmastotavoitteet – vuosi- ja yritysvastuuraportti 2020 julkaistu

Tiedote 24.3.2021

Ilmarinen uppnådde nästan alla de uppställda klimatmålen under perioden 2016–2020 – årsberättelsen och företags-ansvarsrapporten 2020 har publicerats

Ilmarinen uppnådde nästan alla de uppställda klimatmålen för perioden 2016–2020. En av de största framgångarna var att klimatavtrycket av fastigheterna minskade med 14 procent. Därtill nästan fördubblades antalet placeringar i hållbar utveckling och skogsplaceringarnas kolsänka ökade med 44 procent. Årsberättelsen och företagsansvarsrapporten för 2020, som publicerades idag, innehåller även ny framåtblickande information och en analys om placeringarnas klimatpåverkan.

Ilmarinen uppnådde nästan alla de uppställda klimatmålen under perioden 2016–2020 – årsberättelsen och företags-ansvarsrapporten 2020 har publicerats
Lisää uutisia ja tiedotteita