TYÖELÄKEYHTIÖT JA VEROTUS: KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

13.3.2014
|
Uutinen

Ilmarisen verojalanjälki muodostuu oman toimintamme, vakuutus- ja sijoitustoimin­tamme ja sijoituskohteinamme olevien yritysten veronmaksusta. Edistämme läpinäkyviä ja vastuullisia raportointikäytän­töjä paitsi omassa toiminnassamme myös sijoituskohteissamme.

Eläkejärjestelmän verotus noudattaa Suomessa samoja periaatteita kuin monissa muissakin maissa. Yhteinen piirre on, että kaikki maat haluavat välttää eläkesäästä­misen moninkertaisen verotuksen ja siten tukea eläkerahastojen karttumista. Monin­kertainen verotus loisi paineita eläkemaksu­jen nostamiselle.

Työnantajien, yrittäjien ja palkansaajien maksamat työeläkemaksut ovat vähennys­kelpoisia tuloverotuksessa. Kun palkansaaja tai yrittäjä alkaa aikanaan saada eläkettä, siitä maksetaan tuloveroa. Vuonna 2015 Ilmarinen maksoi eläkkeitä yli 4,4 miljardia euroa, joista maksettiin ennakonpidätyksinä tuloveroja lähes miljardi euroa.

Alle on koottu lisää tietoa Ilmarisen veronmaksusta ja veronäkemyksistä vastausten ja kysymysten muotoon.

Paljonko Ilmarinen maksaa veroja sijoituksistaan?

Julkaisemme vuosittain Ilmarisen verojalanjäljen. Viimeisin löytyy Ilmarisen yritysvastuuraportista.

Työeläkeyhtiöiden tulos muodostuu lähes kokonaan sijoitustoiminnan nettotuloksesta. Tämä kuitenkin säästetään eläkkeiden maksua varten eikä se ole verotettavaa tuloa. Tarkalleen ottaen tulos siirtyy yhtiön vastuuvelkaan ja vakavaraisuuspääomaan. Positiivinen tulos kasvattaa vakavaraisuutta ja negatiivinen tulos heikentää sitä. Eläkeyhtiön varsinainen verotettava tulos muodostuu laskuperusteen avulla laskettavasta oman pääoman tuotosta.

Mikä on Ilmarisen kanta omistamiensa yhtiöiden verokäytäntöihin?

Pidämme tärkeänä, että yritykset raportoivat osana muuta raportointiaan myös veropolitiikastaan ja verojalanjäljestään. Yritykset voivat itse valita raportointimallinsa. Lisääntynyt läpinäkyvyys on keino hillitä aggressiivista verosuunnittelua.

Seuraamme, millaisia uusia työkaluja palveluntarjoajat kehittävät yritysten vertailemiseksi verovastuun suhteen.

Millä keinoin Ilmarinen pyrkii varmistamaan, että sen omistamat rahastot toimivat vastuullisesti myös verojen maksun suhteen?

Teetämme rahastosijoituksista aina kolmannella osapuolella verotuksellisen arvion, jossa käydään läpi verotuksen vaikutuksia rahaston tuottoon. Tämän vuoden aikana
meillä on tarkoitus kokeilla myös verovastuuseen liittyvien näkökohtien
sisällyttämistä osaksi tätä arviota.

Verotukseen liittyvä kansainvälinen lainsäädäntö on murroksessa. Odotamme, millaisia muutoksia lainsäädäntö tuo rahastojen verokäytäntöihin.

Mitä tapahtuu, jos Ilmarisen omistamaan pörssiyritykseen kohdistuu epäilyksiä verojen välttelystä?

Vuosien varrella olemme kysyneet yksittäisistä epäilyistä lisätietoa suomalaisyrityksiltä. Haasteena on, että verojärjestelyistä on tietoa saatavilla rajallisesti, ja tällä hetkellä arvioiden tekeminen on pitkälti verottajan käsissä. Olemme katsoneet, että omistajana voimme parhaiten vaikuttaa kannustamalla yrityksiä raportoinnin avoimuuteen.

Onko Ilmarisella sijoituksia, joiden kotipaikkana on ns. veroparatiisimaita?

Ilmarisella on sijoituksia maissa, jotka joidenkin määritelmien mukaan on luokiteltavissa veroparatiiseiksi. Tällaisia sijoituksia on käytännössä katsoen mahdotonta välttää, mikäli sijoitussalkku halutaan hajauttaa omaisuuslajeittain ja maantieteellisesti.

Kyseessä on yleinen käytäntö, eikä sijoituksia ns. veroparatiiseihin voi näkemyksemme mukaan välttää rajoittamatta merkittävästi ylipäänsä käytettävissä olevia sijoitusmahdollisuuksia. Julkistamme kaikki suurimmat osake- ja rahastoinvestointimme, mukaan lukien rahaston kotipaikat konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

Arvioiko Ilmarinen sijoitustensa verovaikutuksia?

Tietyn tyyppisiin sijoitusrakenteisiin ja -rahastoihin liittyy verotuksen vaikutusten arviointia (esim. pääoma-, kiinteistö- ja hedge fund -sijoitukset). Veroseuraamusten arviointi etukäteen on tärkeää, jotta voimme ennakoida sijoitusten nettotuottoa Ilmarisen edunsaajien eli nykyisten ja tulevien eläkeläisten kannalta. Käytämme verotuksen vaikutusten arvioinnissa verokonsultin palveluita.

Ilmarinen sijoittaa listaamattomiin ulkomaisiin ja joihinkin kotimaisiin yhtiöihin osana konsortioita, joissa on mukana muita kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia. Niissä on usein osana valmistelua veroasiantuntija, joka suunnittelee sijoittajien näkökulmasta mahdollisimman verotehokkaan sijoitusrakenteen. Tämä on erityisesti kansainvälisten sijoittajien vaatimus ja alalla vallitseva käytäntö. Muuttuva lainsäädäntö ja OECD BEPS tulevat todennäköisesti asettamaan nämä käytännöt uuteen valoon ja muovaamaan alan toimintatapoja.

Mitkä ovat suurimpia vastuullisiin verokäytäntöihin liittyviä haasteita?

Yksimielisyyden saavuttaminen kaikkien maiden välillä pelikentän tasoittamiseksi on aina haasteellista, koska jotkut maat käyttävät verosopimuksia investointien houkuttelemiseen. Vastuullisiin verotusmenettelyihin ensimmäisten joukossa siirtyneet maat puolestaan saattavat menettää kilpailukykyään.

Nykyisten rakenteiden vallitessa haasteena on, että vastuulliseen menettelyyn pyrkivä sijoittaja joutuu merkittävästi rajaamaan käytettävissä olevia sijoitusinstrumentteja.

Lisätietoja:

 

Sisältöä on muokattu ja täydennetty 1.4.2016 Ilmarisen linjausten tarkennuttua.

Aihepiiri
Ilmarinen Hallinto