Miksi ilmastonmuutos kiinnostaa sijoittajaa?

6.6.2017
|
Artikkeli
image

Ilmastonmuutos on sijoittajille sekä riski että mahdollisuus, joka vaikuttaa tuotto-odotuksiin. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Hanna Silvola ja Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landau keskustelivat ilmastonmuutoksesta ja sijoittajien roolista.

Mikä on sijoittajien rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä?

Hanna Silvola: Yksittäinen sijoittaja ei vielä muuta maailmaa. Mutta kun useammat sijoittajat alkavat massana vaatia muutosta, ei suurillakaan yrityksillä enää ole varaa olla ottamatta vaatimuksia huomioon. Jos ilmaston kannalta haitallinen toiminta alkaa karsia potentiaalisia sijoittajia pois, niin kyllä sillä alkaa olla vaikutusta.

Sijoittajat näkevät ilmastonmuutoksen ja muutkin vastuullisuuskysymykset ensinnäkin riskin kautta: toteutuessaan riskit voivat pahimmillaan tuhota koko yhtiön. Tästä on surullisia esimerkkejä, miten ympäristövaikutusten laiminlyönti voi tuhota koko sijoitetun pääoman.

Ilmasto- ja ympäristökysymykset ovat myös kustannuskysymyksiä. Sijoitettavan pääoman tuotto pienenee, jos yritys joutuu käyttämään rahaa ympäristövaikutusten hoitamiseen, mahdollisista sanktioista puhumattakaan.

Kolmanneksi sijoittaja pohtii, mitä uutta kassavirtaa ilmasto- ja ympäristöasioiden hyvä hoitaminen voi tuoda yritykselle. Se voi merkitä uusia markkinoita, uusia tuotteita ja sitä kautta uusia bisnesmahdollisuuksia. Ilmastonmuutoksen myötä on syntynyt tai syntymässä ihan uutta liiketoimintaa, startuppeja, mutta myös vakiintuneiden yritysten kylkeen syntyy uutta liiketoimintaa.

Tiina Landau: Me Ilmarisessa olemme myös tunnistaneet nämä mahdollisuudet. Viime vuonna laskimme ensimmäisen kerran, paljonko sijoituskohteenamme olevien yritysten liikevaihdosta on kestävän kehityksen ratkaisuja tukevaa liiketoimintaa. Pyrimme nyt aktiivisesti etsimään näitä yrityksiä ja lisäämään niiden osuutta sijoitussalkussamme.

 
Miten sijoittaja voi parhaiten vaikuttaa yrityksiin niin, että ne muuttaisivat toimintaansa ympäristöystävällisemmäksi? Toimiiko keppi vai porkkana?

Silvola: Tutkimusnäytöt osoittavat ja globaali trendi on, että ennen poissulkeminen oli yleisempää: oli syntiosakkeita, joita ei haluttu suosia. Nykyään on siirrytty siihen, että aktiivisesti pyritään vaikuttamaan sijoituskohteeseen, ja jos ei siellä tietyn ajan kuluessa tapahdu positiivista kehitystä, niin sitten vasta poissuljetaan. 

On kahdentyyppisiä sijoittajia. On eettisiä arvosijoittajia, joiden arvoihin ei kuulu sijoittaa esimerkiksi aseisiin, tupakkaan tai aikuisviihteeseen. Silloin he poissulkevat nämä yritykset joka tapauksessa.

Mutta jos puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, niin vastuullinen sijoittaja ajattelee ennemminkin niin, että jos minä en sijoita tähän yhtiöön ja pyri tekemään asioita siellä paremmin, niin joku muu tulee ja rahoittaa, ja se on vielä holtittomammissa käsissä.

Landau: Me uskomme siihen, että vastuullisimmilla yrityksillä on parempi arvonkehitys pitkällä aikavälillä ja siksi haluamme sijoittaa vastuullisesti. Kaikilla yrityksillä on vastuullisuushaasteita, ja koko toimialalla voi olla. Jos on hyvä yritys, jolla on yksi ongelma, se ei ole este sijoittamiselle vaan mieluummin pyrimme siihen vaikuttamaan. Mutta vaikuttaminen ei ole se pääsyy, eli emme sijoita yrityksiin vain sen vuoksi, että pääsisimme niihin vaikuttamaan. Kokonaan poissuljettuja ovat tupakkaa ja kiistanalaisia aseita valmistavat yritykset.

Kotimaassa Ilmarinen on iso sijoittaja, meitä kuunnellaan. Kansainvälisten yritysten kohdalla teemme yhteistyötä. Meillä on yhteistyökumppanit Ruotsista ja Norjasta, joiden kanssa olemme paljon yhdessä yhteyksissä yrityksiin, ja joskus kerätään isompaakin joukkovoimaa. Pohjoismainen sijoittajayhteistyö on jo vahva selkänoja. 

 

Saako sijoittaja riittävästi tietoa yritysten vastuullisuudesta?

Silvola: Sijoittajilla on ollut paljon vaikutusta yritysvastuuraportoinnin kehittymiseen. Tutkimuksissa on tullut esiin, että yritysvastuuraportointia tehdään sijoittajien vuoksi. Isot yritykset haluavat pysyä mukana vastuullisuusindekseissä, mikä taas edellyttää esimerkiksi ympäristöraportointia.

Landau: Yritysten raportointi ja läpinäkyvyys ovat sijoittajan päätöksenteon kannalta erittäin tärkeää. Meillä on käytössä ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka keräävät vastuullisuustietoa yrityksistä, mutta jos yrityksen toimittamat tiedot ovat puutteellisia, joudutaan laskelmia tekemään oletusten pohjalta.

Silvola: Ilmastovaikutuksissa ja yleensä vastuullisuusasioissa ei vielä ole juurikaan standardoituja laskentatapoja, mutta uskon että tämä tulee kehittymään lähivuosina. Yli päänsä vastuullisuudelle ei ole olemassa yhtä yhteistä määritelmää, vaan sijoittajan täytyy määritellä se itse ja kommunikoida se sijoituskohteena oleville yrityksille, jotta yritykset tietävät, mitä niiltä odotetaan.

Landau: Vastuullisuus on liikkuva maali. Ilmarisen odotukset sijoituskohteille on kirjattu omistajaohjauksen periaatteisiin ja vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, joita päivitämme säännöllisesti. Näitä täydentävät ilmastoperiaatteet.

 

Ilmarinen julkaisi omat ilmastoperiaatteensa viime vuoden lopulla. Millaiset nämä periaatteet ovat?

Landau: Ilmastoperiaatteissa vedimme yhteen keskeisiä periaatteita ja jo aiemmin käytössä olleita toimintatapoja ja asetimme samalla myös uusia tavoitteita lähivuosille. Periaatteet muodostavat systemaattisen tavan hallita ilmastonmuutokseen sijoitustoiminnan kannalta liittyviä riskejä sekä toisaalta tarttua sen tuomiin taloudellisiin mahdollisuuksiin.

Haluamme myös kertoa odotuksistamme sijoituskohteina oleville yrityksille ja samalla viestimme sidosryhmille, mitä ajattelemme ilmastonmuutoksesta ja sijoittamisen ilmastovaikutuksista.

Silvola: On tärkeää, että sijoittajat laativat ilmastostrategioita ja kommunikoivat niitä selkeästi, jotta yritykset tietävät, mitä heiltä odotetaan ja millaiseen tiedonkeruuseen heidän kannattaa jatkossa satsata. Asian ympärillä on vielä aika vähän sääntelyä ja odotettavissa on, että sääntely, oli se sitten lainsäädäntöä, verotusta tai jonkinlaisia standardeja, tulee jatkossa lisääntymään. Ne sijoittajat, jotka ovat kärkipäässä edelläkävijöinä vaatimassa asioita, ovat myös vaikuttamassa siihen, mihin suuntaan sääntely tulee kehittymään ja mistä tulee vakiintunut toimintatapa.

Ilmarisen ilmastoperiaatteissa on nähdäkseni merkittävää se, että eri sijoituslajeille on omat ja riittävän tarkat tavoitteet. Usein keskustelu ilmastovaikutuksista jää vähän turhankin laajan sateenvarjon alle ja ilmastovaikutuksista raportointi on enemmänkin taaksepäin katsovaa. On hienoa, että Ilmarisella tavoitteet on lausuttu julki, vaikka onhan siinäkin riskinsä, että niihin ei päästäkään. Julkilausutut tavoitteet ovat myös yksi kommunikointiväline suhteessa yrityksiin, ja todennettavat luvut tekevät siitä uskottavampaa.

Landau: Meillä ajatellaan, että julkilausuttu tavoite kannustaa koko organisaatiota. Pystymme itse ja sidosryhmämme pystyvät seuraamaan, miten tavoitteisiin on päästy.

 

Lue lisää: