Uutiset

RSS
17.2.2017
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
FINANCIAL STATEMENTS 2016: GOOD END-OF-YEAR PERFORMANCE RAISED INVESTMENT RETURN TO 4.8 PER CENT, CLIENT BONUSES AT RECORD-HIGH

Despite modest economic development, 2016 was a good year for Ilmarinen. In the early part of the year, investment returns were weak but ended up at 4.8 per cent for the full year thanks to excellent performance in the latter part of the year. Solvency remained strong and cost-effectiveness improved, which raised client bonuses to a record-high level. The number of insured and premiums written grew slightly. During the year, new digital services were developed for customers and preparations were made for the implementation of the pension reform.

Lue lisää »
17.2.2017
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
BOKSLUTET 2016: DET GODA ÅRSSLUTET ÖKADE PLACERINGSINTÄKTERNA TILL 4,8 PROCENT, REKORDHÖGA KUNDÅTERBÄRINGAR

År 2016 var ett gott år för Ilmarinen trots den anspråkslösa ekonomiska utvecklingen. Avkastningen på placeringarna var svag under början av året, men det mycket goda slutåret höjde placeringsintäkterna för hela året till 4,8 procent. Solvensen var fortsatt stark och kostnads-effektiviteten förbättrades ytterligare, vilket bidrog till rekordhöga kundåterbäringar. Antalet försäkrade och premieinkomsten ökade något. Under året utvecklade Ilmarinen nya digitala tjänster för sina kunder och beredde sig för verkställandet av pensionsreformen.

Lue lisää »
21.10.2016
Ilmarinen | Tulostiedot
KOLMAS VUOSINELJÄNNES KÄÄNSI SIJOITUSTUOTOT PLUSSALLE

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-syyskuussa 2,3 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen tuotto oli 2,9 prosenttia, ja hyvä vuosineljännes käänsi alkuvuoden tappiollisen tuoton jälleen selvästi positiiviseksi. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 36,5 miljardia euroa. Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen reaalituotto on hyvällä tasolla 4,1 prosentissa.

Lue lisää »
21.10.2016
Ilmarinen | Tulostiedot
DET TREDJE KVARTALET VÄNDE PLACERINGSAVKASTNINGEN PÅ PLUS

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade 2,3 procent i januari–september. Avkastningen under det tredje kvartalet var 2,9 procent, och det goda kvartalet fick den negativa avkastningen under början av året att åter bli klart positiv. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av september till 36,5 miljarder euro. Den långfristiga genomsnittliga realavkastningen på placeringarna var på en god nivå på 4,1 procent.

Lue lisää »
29.7.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
ILMARISEN SIJOITUSTUOTTO PARANI TOISELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-kesäkuussa -0,6 prosenttia (6,2 prosenttia 30.6.2015). Ensimmäisen vuosineljänneksen tuotto oli -1,4 prosenttia ja toisen neljänneksen 0,8 prosenttia. Pitkän aikavälin reaalituotto pysyi edelleen hyvällä tasolla, 4,0 prosentissa. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 35,7 (36,4) miljardia euroa.

Lue lisää »
29.7.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
ILMARINEN’S INVESTMENT RETURN IMPROVES IN Q2

In January–June, Ilmarinen’s investment portfolio generated a return of -0.6 per cent (6.2 per cent on 30 June 2015). The return on the first quarter was -1.4 per cent and 0.8 per cent on the second quarter. The long-term real return remained at a good level, at 4.0 per cent. At the end of June, the market value of investment assets totalled EUR 35.7 (36.4) billion.

Lue lisää »
29.4.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
OSAKEKURSSIEN LASKU PAINOI SIJOITUSTEN TUOTTOJA

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-maaliskuussa -1,4 prosenttia (7,1 prosenttia 31.3.2015). Pitkän aikavälin reaalituotto pysyi hyvällä tasolla, 4,1 prosentissa. Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 35,8 (37,0) miljardia euroa.

Lue lisää »
29.4.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
KURSNEDGÅNGEN PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGSINTÄKTERNA

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–mars en avkastning på -1,4 procent (7,1 procent 31.3.2015). Realavkastningen på lång sikt var fortfarande på en god nivå, 4,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 35,8 (37,0) miljarder euro.

Lue lisää »
29.4.2016
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
INVESTMENT RETURNS DEPRESSED BY DECLINE IN SHARE PRICES

In January–March, Ilmarinen’s investment portfolio generated a return of -1.4 per cent (7.1 per cent on 31 March 2015). The long-term real return remained at a good level, at 4.1 per cent. At the end of March, the market value of investments stood at EUR 35.8 (37.0) billion.

Lue lisää »
19.2.2016
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
TILINPÄÄTÖS 2015: ILMARISEN SIJOITUKSET TUOTTIVAT HYVIN MARKKINAMYLLERRYKSESTÄ HUOLIMATTA

Ilmarisen vuosi 2015 sujui mainiosti. Sijoitukset tuottivat hyvin haastavissa markkinaolosuhteissa, vakavaraisuus oli vahva ja kustannustehokkuus säilyi hyvänä.

Lue lisää »
19.2.2016
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
BOKSLUT 2015: ILMARINENS PLACERINGAR GAV GOD AVKASTNING TROTS MARKNADSTURBULENS

Ilmarinens år 2015 var utmärkt. Placeringarna gav god avkastning i krävande marknadsförhållanden, solvensen var stark och kostnadseffektiviteten fortsatt god.

Lue lisää »
19.2.2016
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
FINANCIAL STATEMENTS 2015: ILMARINEN’S INVESTMENTS PERFORMED WELL DESPITE MARKET TURMOIL

2015 was an excellent year for Ilmarinen. The company achieved good investment returns in challenging market conditions, its solvency was strong and its cost-effectiveness remained good.

Lue lisää »
23.10.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-syyskuussa 3,1 prosenttia (5,7 prosenttia 30.9.2014). Pitkän aikavälin tuotto pysyi hyvällä tasolla, 5,9 prosentissa. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 35,2 (34,1) miljardia euroa.

Lue lisää »
23.10.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
DROP IN SHARE PRICES FELT IN INVESTMENT RETURNS

The return on Ilmarinen’s investments in January–September was 3.1 per cent (5.7 per cent on 30 Sept. 2014). The long-term return remained at a good level, at 5.9 per cent. At the end of September, the market value of Ilmarinen’s investment assets totalled EUR 35.2 (34.1) billion.

Lue lisää »
23.10.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
NEDGÅNGEN I AKTIEKURSERNA AVSPEGLADES I PLACERINGSAVKASTNINGEN

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–september en avkastning på 3,1 procent (5,7 procent 30.9.2014). Avkastningen på lång sikt var fortfarande på god nivå, 5,9 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av september till 35,2 (34,1) miljarder euro.

Lue lisää »
11.8.2015
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
ELÄKEVAROILLE 6,2 PROSENTIN SIJOITUSTUOTTO

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto ajalta 1.1.–30.6.2015 oli 6,2 prosenttia eli noin 2,1 miljardia euroa (3,4 prosenttia eli 1,1 miljardia euroa 30.6.2014). Ilmarisen sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 36,4 (33,5) miljardia euroa.

Lue lisää »
11.8.2015
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
INVESTED PENSION ASSETS YIELD 6.2 PER CENT IN RETURNS

The return on Ilmarinen’s investment portfolio for 1 January–30 June 2015 was 6.2 per cent, i.e. EUR 2.1 billion (3.4 per cent, i.e. EUR 1.1 billion on 30 June 2014). At the end of June, the market value of Ilmarinen’s investment assets amounted to EUR 36.4 (33.5) billion.

Lue lisää »
11.8.2015
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
PLACERINGSAVKASTNINGEN PÅ PENSIONTILLGÅNGARNA VAR 6,2 PROCENT

Intäkterna av Ilmarinens placeringsportfölj under perioden 1.1–30.6.2015 var 6,2 procent, dvs. 2,1 miljarder euro (3,4 procent, dvs. 1,1 miljarder euro 30.6.2014). Marknadsvärdet på Ilmarinens placeringar uppgick i slutet av juni till 36,4 (33,5) miljarder euro.

Lue lisää »
24.4.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
ALKUVUODEN SIJOITUSTUOTTO YLSI 7,1 PROSENTTIIN

Ilmarisen sijoitussalkun erinomainen tuotto oli seurausta etenkin osakekurssien suotuisasta kehityksestä markkinoilla eri puolilla maailmaa. Vuoden 2015 ensimmäinen neljännes oli ennätyksellisen vahva Ilmarisen historiassa.

Lue lisää »
24.4.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
PLACERINGSINTÄKTERNA STEG TILL 7,1 PROCENT UNDER BÖRJAN AV ÅRET

Den utmärkta avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj berodde framför allt på den gynnsamma aktieutvecklingen på marknaderna runt om i världen. Det första kvartalet 2015 var rekordstarkt i hela Ilmarinens historia.

Lue lisää »
24.4.2015
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
FIRST-QUARTER INVESTMENT RETURN COMES TO 7.1 PER CENT

The excellent return on Ilmarinen’s investment portfolio resulted in particular from the positive development of share prices on the world’s markets. The first quarter of 2015 was a record-strong one for Ilmarinen.

Lue lisää »