Suodata median mukaan
Suodata vuoden mukaan

Uutiset

RSS
27.10.2017
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
Hyvä sijoitustulos vahvisti vakavaraisuutta

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi–syyskuussa 5,5 prosenttia (2,3 prosenttia 1.1. –30.9.2016). Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 38,9 miljardia euroa (36,5 miljardia euroa 30.9.2016).

Lue lisää »
27.10.2017
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
Ilmarinen’s Interim Report 1 January to 30 September 2017: Good investment result boosts solvency

In January–September, Ilmarinen’s investment portfolio generated a return of 5.5 per cent (1 Jan–30 Sep 2016: 2.3 per cent). At the end of September, the market value of investments stood at EUR 38.9 billion (30 Sep 2016: EUR 36.5 billion).

Lue lisää »
27.10.2017
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2017: Gott placeringsresultat stärkte solvensen

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–september en avkastning på 5,5 procent (2,3 procent 1.1– 30.9.2016). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 38,9 miljarder euro (36,5 miljarder euro 30.9.2016).

Lue lisää »
28.7.2017
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
Osakemarkkinoiden hyvä vire jatkui, Ilmarisella vahva alkuvuosi

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-kesäkuussa 3,8 prosenttia (-0,6 prosenttia 1.1.-30.6.2016). Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 38,5 miljardia euroa (35,7 miljardia euroa 30.6.2016).

Lue lisää »
28.7.2017
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
Fortsatt god stämning på aktiemarknaden, stark början på året för Ilmarinen

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–juni en avkastning på 3,8 procent (-0,6 procent 1.1–30.6.2016). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av juni till 38,5 miljarder euro (35,7 miljarder euro 30.6.2016).

Lue lisää »
28.7.2017
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
Positive vibe in the equity markets continued, strong half-year for Ilmarinen

In January–June, the return on Ilmarinen’s investment portfolio was 3.8 per cent (-0.6 per cent in Jan–Jun 2016). At the end of June, the market value of investments stood at EUR 38.5 billion (30.6.2016: EUR 35.7 billion).

Lue lisää »
5.5.2017
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
OSAKEKURSSIEN NOUSU VAUHDITTI HYVÄÄN SIJOITUSTULOKSEEN

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-maaliskuussa 2,2 prosenttia (-1,4 prosenttia 1.1.-31.3.2016). Sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 38,3 miljardia euroa (35,8 miljardia euroa 31.3.2016). Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen reaalituotto pysyi hyvällä tasolla 4,2 prosentissa.

Lue lisää »
5.5.2017
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
RISE IN SHARE PRICES LEADS TO GOOD INVESTMENT RESULT

In January–March, the return on Ilmarinen’s investment portfolio was 2.2 per cent (-1.4 per cent in Q1 2016). At the end of March, the market value of investments stood at EUR 38.3 billion (31.3.2016: EUR 35.8 billion). The long-term average real return remained at a good level, at 4.2 per cent.

Lue lisää »
5.5.2017
Sijoitukset | Ilmarinen | Tulostiedot
DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–mars en avkastning på 2,2 procent (-1,4 procent 1.1–31.3.2016). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 38,3 miljarder euro (35,8 miljarder euro 31.3.2016). Den långfristiga genomsnittliga realavkastningen på placeringarna hölls på en god nivå på 4,2 procent.

Lue lisää »
17.2.2017
Yrittäjä | Työnantaja | Ilmarinen
TILINPÄÄTÖS 2016: HYVÄ LOPPUVUOSI NOSTI SIJOITUSTUOTON 4,8 PROSENTTIIN, ASIAKASHYVITYKSET ENNÄTYSTASOLLA

Ilmarisen vuosi 2016 sujui vaatimattomasta talouskehityksestä huolimatta hyvin. Sijoitukset tuottivat alkuvuonna heikosti, mutta erittäin hyvä loppuvuosi nosti koko vuoden sijoitustuoton 4,8 prosenttiin. Vakavaraisuus säilyi vahvana ja kustannustehokkuus parani entisestään, minkä ansiosta asiakashyvitykset nousivat ennätystasolle. Vakuutettujen lukumäärä ja vakuutusmaksutulo kasvoivat hieman. Vuoden aikana Ilmarisessa kehitettiin uusia digitaalisia palveluita asiakkaiden käyttöön sekä valmistauduttiin eläkeuudistuksen toimeenpanoon.

Lue lisää »
17.2.2017
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
FINANCIAL STATEMENTS 2016: GOOD END-OF-YEAR PERFORMANCE RAISED INVESTMENT RETURN TO 4.8 PER CENT, CLIENT BONUSES AT RECORD-HIGH

Despite modest economic development, 2016 was a good year for Ilmarinen. In the early part of the year, investment returns were weak but ended up at 4.8 per cent for the full year thanks to excellent performance in the latter part of the year. Solvency remained strong and cost-effectiveness improved, which raised client bonuses to a record-high level. The number of insured and premiums written grew slightly. During the year, new digital services were developed for customers and preparations were made for the implementation of the pension reform.

Lue lisää »
17.2.2017
Ilmarinen | Tulostiedot | Raportointi
BOKSLUTET 2016: DET GODA ÅRSSLUTET ÖKADE PLACERINGSINTÄKTERNA TILL 4,8 PROCENT, REKORDHÖGA KUNDÅTERBÄRINGAR

År 2016 var ett gott år för Ilmarinen trots den anspråkslösa ekonomiska utvecklingen. Avkastningen på placeringarna var svag under början av året, men det mycket goda slutåret höjde placeringsintäkterna för hela året till 4,8 procent. Solvensen var fortsatt stark och kostnads-effektiviteten förbättrades ytterligare, vilket bidrog till rekordhöga kundåterbäringar. Antalet försäkrade och premieinkomsten ökade något. Under året utvecklade Ilmarinen nya digitala tjänster för sina kunder och beredde sig för verkställandet av pensionsreformen.

Lue lisää »