Taloudellinen tuki työkykyhankkeisiin

Ilmarisen työnantaja-asiakkailla on mahdollisuus hakea taloudellista tukea työkykyriskien vähentämiseen ja parempaan hallintaan työtä ja työpaikkaa kehittämällä. Taloudellista tukea myönnetään organisaatioille, joilla on kohonnut työkykyriski. Tuki kohdistuu kustannuksiin, jotka aiheutuvat ulkopuolisen palveluntuottajan toteuttamista, työkykyriskiin vaikuttavista kehittämistoimenpiteistä.

Kysymyksiä taloudellisesta tuesta työkykyhankkeisiin

Taloudellista tukea työkykyhankkeisiin myönnetään Ilmarisen työnantaja-asiakkaille, joilla on kohonnut työkykyriskitaso. Kohonnut työkykyriskitaso ilmenee esimerkiksi sairauspoissaoloina ja kohonneena työkyvyttömyyseläkehakemusten määränä.

Taloudellista tukea myönnetään riskiperusteisesti Finanssivalvonnan (FIVA) ohjeiden mukaisesti. Riskiperusteisuus tarkoittaa, että rahoituksen myöntäminen ja rahoituksen suuruus riippuu työpaikan arvioidusta työkykyriskitasosta (kohonnut riskitaso), työpaikan kehitystarpeista sekä toimenpiteiden sisällöstä. Kehittämistoimenpide voi kohdistua esimerkiksi työpaikkaselvityksessä, työterveyshuollon raporteissa, henkilöstökyselyssä tai työpaikan arjessa esille nousseeseen haasteeseen työn ja työyhteisön toimivuudessa.

Taloudellista tukea työkykyhankkeisiin voi hakea ulkopuolisten palveluntuottajien toteuttamien kehittämistoimenpiteiden kustannuksiin, joiden avulla kehitetään esimerkiksi tavoitteellista työkykyjohtamista, sairauspoissaolojen hallintaa, työkykyä tukevia organisaation rakenteita, työnteon tapoja ja prosesseja, esimiesten työkykyjohtamisen osaamista, työterveyshuoltoyhteistyötä tai pilotinomaisesti työterveyshuollon tunnistaman riskiryhmän työssä jaksamista.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota:

 • Mitä organisaation tunnistetut työkykyriskit ovat, mihin organisaation ryhmiin ne kohdistuvat ja miten ne on tunnistettu. Mihin näistä riskeistä työkykyhanke kohdistuu?
 • Toimenpiteiden sisältö ja tavoitteet kohdistuvat ensisijaisesti tunnistettujen työkykyriskien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan.
 • Valituilla palveluntuottajilla on asiantuntemusta vaikuttavien toimenpiteiden toteuttamiseen. Käytetyt menetelmät ovat vaikuttaviksi havaittuja ja tutkittuja.
 • Suunnitelma on tavoitteellinen ja tavoitteet ovat mitattavia.
 • Suunnitelma on riittävän laaja, jotta hankkeella voidaan olettaa olevan vaikuttavuutta kohteena oleviin työkykyriskeihin. Organisaatio on kuvannut, millä kaikilla keinoilla työkykyriskejä pyritään pienentämään. Myös organisaation itse toteuttamia keinoja voidaan kuvata kuvauskentissä.
 • Suunnitelma on toteuttamiskelpoinen, resursointi on riittävä, aikataulu on realistinen.
 • Hakemus on hyvin perusteltu ja selkeästi esitetty.

Näiden ohella tutkimuksissa on havaittu, että kehityshankkeiden vaikuttavuutta parantaa myös jos:

 • hanke on yrityksen johdon tukema ja työkykyisyys ja työkykyriskien hallinta ja sitä edistävä toiminta on huomioitu organisaation strategiassa. Esimerkiksi yritys panostaa itsekin (aikaa/rahaa) todettujen työkykyriskien vähentämiseen.
 • Työntekijät tai työntekijöiden edustajat osallistuvat tavoitteiden määrittämiseen.
 • Esimiehiä ja työntekijöitä koulutetaan.

Taloudellisen tuen hakeminen muuttui jatkuvaksi hauksi 1.1.2021 alkaen. Voit hakea taloudellista tukea organisaatiollesi sopivana ajankohtana. Huomaa kuitenkin, että kustannuksia ei voida korvata takautuvasti. Tukea kannattaa siis hakea reilusti etukäteen. Jos haet tukea useampaan kuin yhteen toimenpiteeseen, kannattaa tukea hakea useampaan toimenpiteeseen yhdellä kertaa.

Hakemuksen jättämisen jälkeen saat päätöksen seuraavan kuukauden puolivälissä. Esim. 1.-28.2.2021 saat päätöksestä tiedon seuraavan kuukauden puoliväliin mennessä. Kesä- ja heinäkuussa saapuneet tukihakemukset käsitellään kuitenkin vasta elokuussa.

Taloudellista tukea voidaan myöntää enintään 2 vuoden ajanjaksolle.

Taloudellista tukea voi hakea hankkeelle, joka on alkanut jo aikaisemmin, mutta kustannuksia voimme korvata aikaisintaan hanketukeen liittyvästä päätöksestä alkaen.

Kehittämissuunnitelman arvonlisäverottomien kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 3 000 €, jotta toimenpiteiden voidaan ajatella olevan riittävän laajoja vaikutusten aikaansaamiseksi.

Ilmarisen myöntämä taloudellisen tuen määrä voi olla enintään 50 % Ilmarisen hyväksymän hankkeen, ulkopuolisen palveluntuottajan arvonlisäverottomista kustannuksista. Ilmarisen korvaama osuus voi olla myös pienempi.

Hakija ilmoittaa haettavan summan hakemuksessaan.

Voit hakea taloudellista tukea ulkopuolisten palveluntuottajien toteuttamiin toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on vähentää ja hallita henkilöstön työkykyriskejä. Myönnämme tukea tarveharkintaisesti, Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaisesti.

Tuettavia toimenpiteitä ovat muun muassa

 • Kehittämistoimenpiteisiin liittyvät koulutuskokonaisuuksien kouluttajapalkkiot (aiheena mm. työkykyjohtamisen kehittäminen)
 • Työkykytilannetta ja henkilöstön vointia mittaavat kartoitukset ja tutkimus
 • Työkykyriskissä olevien henkilöiden työssä jaksamisen tukeminen (pilottiryhminä)
 • Kehittämistoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan ryhmille (eli esimerkiksi yhden henkilön osallistumismaksu kurssille ei kuulu tuettaviin kustannuksiin).

Seuraavia kustannuksia emme tue työkykyriskiä ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä

 • Yrityksen oman henkilöstön palkkakulut
 • Työterveyshuollon Kela-korvattavat kulut, mm. fysioterapia ja kuntoutuskurssit; sairaudenhoito, lääkehoidot, rokotukset. Tutustu tarkemmin työterveyshuollon Kela-korvattaviin kuluihin Kelan verkkosivuilla: https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-korvattavat-kustannukset
 • Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hankinta- ja kehityskulut (esim. HR-järjestelmä)
 • Ammatillinen koulutus (esim. myyntivalmennus, esiintymisvalmennus, kielikurssit)
 • Työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät kulut (esim. työturvallisuuskoulutukset, ensiapukurssit)
 • Tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät oheiskustannukset (mm. tilavuokrat, tarjoilut, matkakorvaukset, tilausliikenne, majoitus, kouluttajan päiväraha)
 • Liikunta- ja kulttuurisetelit tai muut henkilöstöedut
 • Liikuntakulut (esim. liikuntavuorot, liikuntavälineet, jäsenmaksut, osallistumismaksut liikuntatapahtumiin, liikunnanohjaajan kulut, kuntoremontit)
 • Ergonomiakoulutukset
 • Ergonomiahankinnat (esim. sähköpöydät, ergonomiset työtuolit)
 • Työvälinekustannukset (esim. vaatetus, kengät, pohjalliset)
 • Virkistyspäivät, kesäjuhlat, pikkujoulut, konsertit, teatterit
 • Lehti- ja kirjallisuushankinnat
 • Outplacement -palvelu
 • Laskutuslisät, palvelumaksut, toimistomaksut, viivästyskorot

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset mm. seuraavia tietoja: tilannetietoa työkyvyn seurannan mittareistanne, esim. sairauspoissaoloprosentti, tapaturmataajuus. Lisäksi tarvitset kuvaukset kehittämistoimenpiteiden sisällöistä ja kustannuksista.

Kehittämisen vaikuttavuutta seurataan myöhemmin ja pyydämme toimittamaan toteuma-arvot asettamiinne vaikuttavuuden mittareihin.

 

Kirjaudu hakemuslomakkeelle

Millä tunnuksilla voin kirjautua hakemuslomakkeelle?

Kirjaudu hakemuslomakkeelle ensisijaisesti Ilmarisen Ohjaamo- tai Asiointitunnuksilla (Ilmarisen verkkopalvelutunnuksilla). Tällöin yrityksenne tietoja tulee hakemuslomakkeelle valmiina, eikä sinun tarvitse kirjoittaa niitä itse. Jos sinulla ei ole näitä tunnuksia ja olet henkilöstötoimintoa hoitava henkilö organisaatiossasi, tilaa Ohjaamo-tunnukset osoitteesta ohjaamo@ilmarinen.fi. Tunnusten luomisessa kestää muutama päivä.

Jos et ehdi tai halua tilata Ilmarisen verkkopalvelutunnuksia (Ohjaamo / Asiointi), voit kirjautua myös omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteellaJos kirjaudut tällä menetelmällä, emme voi näyttää sinulle organisaatiosi tietoja valmiiksi ja joudut kirjoittamaan enemmän tietoja lomakkeella.

Mitä internet-selainta voin käyttää hakemuslomakkeelle kirjautumiseen?

Hakemuslomaketta suositellaan käytettävän Google Chrome -selaimella. Myös Microsoft Edge ja Mozilla Firefox toimivat hyvin.

Varmista, että käytät Internet-selaimen uusinta versiota. Tuemme uusimpia Internet-selaimia. Pyydä tarvittaessa apua organisaatiosi IT-tukihenkilöiltä. 

Hakemuslomake ei toimi Internet Explorer -selaimella, joten sitä ei kannata käyttää.

Mistä saan tukea hakemuslomakkeeseen tai hakemusprosessiin?

Jos sinulla on kysyttävää hakuprosessista tai hanketuesta yleisesti, ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi Ilmarisessa.

 

Kirjaudu hakemuslomakkeelle tästä linkistä

Taloudellisen tuen hakeminen on käynnissä

Taloudellisen tuen hakeminen muuttui jatkuvaksi hauksi 1.1.2021 alkaen.

Pääset hakemuslomakkeelle tästä linkistä. Lue ensin hakemisen ohjeet tältä sivulta.