Taloudellinen tuki työkykyhankkeisiin

Ilmarisen työnantaja-asiakkailla on mahdollisuus hakea taloudellista tukea työkykyriskien vähentämiseen ja parempaan hallintaan työtä ja työpaikkaa kehittämällä. Tutustu tällä sivulla tuen myöntämisen kriteereihin ja hakemisen ohjeisiin. Lopuksi voit kirjautua hakemuslomakkeelle.

Ohjeet tuen hakemiseen

Taloudellista tukea työkykyhankkeisiin myönnetään Ilmarisen työnantaja-asiakkaille, joilla on kohonnut työkykyriskitaso. Kohonnut työkykyriskitaso ilmenee esimerkiksi sairauspoissaoloina ja kohonneena työkyvyttömyyseläkehakemusten määränä.

Taloudellista tukea myönnetään riskiperusteisesti Finanssivalvonnan (FIVA) ohjeiden mukaisesti. Riskiperusteisuus tarkoittaa, että rahoituksen myöntäminen ja rahoituksen suuruus riippuu työpaikan arvioidusta työkykyriskitasosta (kohonnut riskitaso), työpaikan kehitystarpeista sekä toimenpiteiden sisällöstä.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota:

 1. Organisaatiossa, jolle haet hanketukea, on kohonnut työkykyriskitaso
  • Esimerkiksi organisaation toimialalla tai organisaation tietyissä ammattiryhmissä esiintyy keskimääräistä enemmän työkyvyttömyyttä. Työn luonne on omiaan heikentämään työntekijöiden työkykyä. Organisaation henkilöstörakenne tuottaa lisähaasteita työkyvylle. 
 2. Toimenpiteiden kohteena on työkykyjohtamisen, työn, työprosessien tai työyhteisön toimivuus
  • Toimenpiteiden avulla kehitetään esimerkiksi tavoitteellista työkykyjohtamista, sairauspoissaolojen hallintaa, työkykyä tukevia organisaation rakenteita, työnteon tapoja ja prosesseja, esimiesten työkykyjohtamisen osaamista, työterveyshuoltoyhteistyötä tai pilotinomaisesti työterveyshuollon tunnistaman riskiryhmän työssä jaksamista.
 3. Toimenpiteiden sisältö ja tavoitteet kohdistuvat ensisijaisesti tunnistettujen työkykyriskien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan.
  • Kehittämistoimenpide voi kohdistua esimerkiksi työpaikkaselvityksessä, työterveyshuollon raporteissa, henkilöstökyselyssä tai työpaikan arjessa esille nousseeseen haasteeseen työn ja työyhteisön toimivuudessa.
 4. Kehittäminen on tavoitteellista ja vaikutuksia todennetaan mittauksin 
  • Tavoitteet ovat mitattavia. Kehittämisen tuloksia arvioidaan lopuksi. Tilanteen edistymistä voidaan arvioida välitavoittein. 

 5. Valituilla palveluntuottajilla on asiantuntemusta vaikuttavien toimenpiteiden toteuttamiseen. 
  • Käytetyt menetelmät ovat vaikuttaviksi havaittuja ja tutkittuja.
 6. Suunnitelma on riittävän laaja, jotta hankkeella voidaan olettaa olevan vaikuttavuutta kohteena oleviin työkykyriskeihin. Hakemuksessa on kuvattu, millä kaikilla keinoilla organisaatiossa pyritään vähentämään työkykyriskejä.
 7. Suunnitelma on toteuttamiskelpoinen, resursointi riittävä ja aikataulu realistinen.
 8. Hakemus on hyvin perusteltu ja selkeästi esitetty.

 

Näiden ohella tutkimuksissa on havaittu, että kehityshankkeiden vaikuttavuutta parantaa jos:

 • Hanke on yrityksen johdon tukema. Työkykyisyys ja työkykyriskien hallinta ja sitä edistävä toiminta on huomioitu organisaation strategiassa. Esimerkiksi yritys panostaa itsekin (aikaa/rahaa) todettujen työkykyriskien vähentämiseen.
 • Työntekijät tai työntekijöiden edustajat osallistuvat tavoitteiden määrittämiseen.
 • Esimiehiä ja työntekijöitä koulutetaan.

 

Taloudellisen tuen hakeminen muuttui jatkuvaksi hauksi 1.1.2021 alkaen. Voit hakea taloudellista tukea organisaatiollesi sopivana ajankohtana. Huomaa kuitenkin, että kustannuksia ei voida korvata takautuvasti. Tukea kannattaa siis hakea reilusti etukäteen. Jos haet tukea useampaan kuin yhteen toimenpiteeseen, kannattaa tukea hakea useampaan toimenpiteeseen yhdellä kertaa.

Hakemuksen jättämisen jälkeen saat päätöksen seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Kesä- ja heinäkuussa saapuneet hakemukset käsitellään kuitenkin vasta elokuussa.

Taloudellista tukea voidaan myöntää enintään 2 vuoden ajanjaksolle.

Taloudellista tukea voi hakea hankkeelle, joka on alkanut jo aikaisemmin, mutta kustannuksia voimme korvata aikaisintaan hanketukeen liittyvästä päätöksestä alkaen.

Kehittämissuunnitelman kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 3 000 € (ilman alv:n osuutta), jotta toimenpiteiden voidaan ajatella olevan riittävän laajoja vaikutusten aikaansaamiseksi.

Ilmarisen myöntämä taloudellisen tuen määrä voi olla enintään 50 % Ilmarisen hyväksymän hankkeen, ulkopuolisen palveluntuottajan arvonlisäverottomista kustannuksista. Ilmarisen korvaama osuus voi olla myös alle puolet.

Voit hakea taloudellista tukea ulkopuolisten palveluntuottajien toteuttamiin toimenpiteisiin, joiden avulla kehitetään esimerkiksi:

 • tavoitteellista työkykyjohtamista
 • sairauspoissaolojen hallintaa
 • työkykyä tukevia organisaation rakenteita, työnteon tapoja ja prosesseja
 • esimiesten työkykyjohtamisen osaamista
 • työterveyshuoltoyhteistyötä
 • pilotinomaisesti työterveyshuollon tunnistaman riskiryhmän työssä jaksamista
Tuen piiriin kuuluvat muun muassa
 • Kehittämistoimenpiteisiin liittyvät koulutuskokonaisuuksien kouluttajapalkkiot (aiheena mm. työkykyjohtamisen kehittäminen)
 • Työkykytilannetta ja henkilöstön kuormittumista mittaavat kartoitukset ja tutkimus 
 • Työkykyriskissä olevien henkilöiden työssä jaksamisen tukeminen (pilottiryhminä) työn kuormitustekijöihin tarttumisen rinnalla
 • Huom. kehittämistoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan ryhmille

Seuraavia kustannuksia emme tue

 • Yrityksen oman henkilöstön palkkakulut
 • Työterveyshuollon Kela-korvattavat kulut, mm. fysioterapia ja kuntoutuskurssit, ergonomiaan liittyvä tuki, sairaudenhoito, lääkehoidot, rokotukset. 
 • Tietojärjestelmien ja ohjelmistojen hankinta- ja kehityskulut (esim. HR-järjestelmä)
 • Ammatillinen koulutus (esim. myyntivalmennus, esiintymisvalmennus, kielikurssit)
 • Työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvät kulut (esim. työturvallisuuskoulutukset, ensiapukurssit)
 • Tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät oheiskustannukset (mm. tilavuokrat, tarjoilut, matkakorvaukset, tilausliikenne, majoitus, kouluttajan päiväraha)
 • Liikunta- ja kulttuurisetelit tai muut henkilöstöedut
 • Liikuntakulut (esim. liikuntavuorot, liikuntavälineet, jäsenmaksut, osallistumismaksut liikuntatapahtumiin, liikunnanohjaajan kulut, kuntoremontit)
 • Ergonomiahankinnat (esim. sähköpöydät, ergonomiset työtuolit)
 • Työvälinekustannukset (esim. vaatetus, kengät, pohjalliset)
 • Virkistyspäivät, kesäjuhlat, pikkujoulut, konsertit, teatterit
 • Lehti- ja kirjallisuushankinnat
 • Outplacement -palvelu
 • Laskutuslisät, palvelumaksut, toimistomaksut, viivästyskorot

Hakemuksen täyttämiseen tarvitset mm. seuraavia tietoja: tilannetietoa työkyvyn seurannan mittareistanne, esim. sairauspoissaoloprosentti, tapaturmataajuus. Lisäksi tarvitset kuvaukset kehittämistoimenpiteiden sisällöistä ja kustannuksista.

Kehittämisen vaikuttavuutta seurataan myöhemmin ja pyydämme toimittamaan toteuma-arvot asettamiinne vaikuttavuuden mittareihin.


Kirjaudu hakemuslomakkeelle

Millä tunnuksilla voin kirjautua hakemuslomakkeelle?

Kirjaudu hakemuslomakkeelle ensisijaisesti Ilmarisen Ohjaamo- tai Asiointitunnuksilla (Ilmarisen verkkopalvelutunnuksilla). Tällöin yrityksenne tietoja tulee hakemuslomakkeelle valmiina, eikä sinun tarvitse kirjoittaa niitä itse. Jos sinulla ei ole näitä tunnuksia ja olet henkilöstötoimintoa hoitava henkilö organisaatiossasi, tilaa Ohjaamo-tunnukset osoitteesta ohjaamo@ilmarinen.fi. Tunnusten luomisessa kestää muutama päivä.

Jos et ehdi tai halua tilata Ilmarisen verkkopalvelutunnuksia (Ohjaamo / Asiointi), voit kirjautua myös omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteellaJos kirjaudut tällä menetelmällä, emme voi näyttää sinulle organisaatiosi tietoja valmiiksi ja joudut kirjoittamaan enemmän tietoja lomakkeella.

Mitä internet-selainta voin käyttää hakemuslomakkeelle kirjautumiseen?

Hakemuslomaketta suositellaan käytettävän Google Chrome -selaimella. Myös Microsoft Edge ja Mozilla Firefox toimivat hyvin. 

Varmista, että käytät Internet-selaimen uusinta versiota. Tuemme uusimpia Internet-selaimia. Pyydä tarvittaessa apua organisaatiosi IT-tukihenkilöiltä. 

Hakemuslomake ei toimi Internet Explorer -selaimella. 

Mistä saan tukea hakemuslomakkeeseen tai hakemusprosessiin?

Jos sinulla on kysyttävää hakuprosessista tai hanketuesta yleisesti, ota yhteyttä omaan yhteyshenkilöösi Ilmarisessa.


Kirjaudu hakemuslomakkeelle tästä

1.6.-31.7.2021 tulleet hakemukset käsitellään elokuun puolivälin jälkeen.
Hyvää kesää!