Esihenkilö, näin tuet fyysistä toimintakykyä työpaikalla

Esihenkilönä sinulla on useita keinoja työntekijöittesi tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) terveyden ja fyysisen toimintakyvyn edistämiseen. Ota ergonomia avuksi ja ergonomiaratkaisut käyttöösi työn kehittämiseen, varhaisen tukeen ja työn muokkaukseen.

Ota ergonomian keinot käyttöön

Ergonomian avulla työ, työvälineet ja työympäristö suunnitellaan sellaiseksi, että se vastaa ihmisen ominaisuuksia. Ergonomiaa soveltamalla voitte työpaikalla yhdessä kehittää työtä siten, että se sekä sujuu että edistää työntekijöittesi toiminta- ja työkykyä ja ennalta ehkäisee mahdollisia oireita tai sairauksia. Jos työpaikallasi on tapana kehittää työtä jatkuvana toimintana tai hankkeina, osallistu niihin aktiivisesti. Ota työntekijäsi mukaan tuomaan omia kokemuksiaan ja ideoitaan kehittämisen tueksi.

Jos työntekijällesi ilmaantuu tuki- ja liikuntaelinoireita, sinun kannattaa ottaa käyttöön työn muokkauksen keinot. Siihenkin saat tukea ergonomiaratkaisuista, jotka voivat liittyä esimerkiksi työtapoihin, työvälineisiin ja työaikajoustoihin. Tehtäväsi on huolehtia, että muokkaatte työtä työntekijän työkykyyn sopivaksi. Siten voit tukea hänen työssä jatkamistaan, madaltaa kynnystä palata sairauslomalta töihin ja ehkäistä oireiden uusiutumista. Saat tähän apua työterveyskumppaniltanne ja erityisesti työfysioterapeutiltanne.

Arvioi ja hallitse työn fyysistä kuormitusta

Työn fyysisen kuormittavuuden arviointi tarkoittaa tuki- ja liikuntaelimiin sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön kohdistuvan kuormituksen selvittämistä osana työpaikkaselvitystä. Työterveyden ammattilaiset arvioivat kuormituksen merkityksen työntekijöittesi työkykyyn ja terveyteen. Ole aktiivisesti mukana työterveyshuollon tekemissä työpaikkaselvityksissä ja hyödynnä niiden perusteella annettuja toimenpidesuosituksia. Siten sinulla on mahdollisuus kehittää työtä ja vähentää työn fyysisiä kuormitustekijöitä työpaikallanne.

On tärkeää arvioida fyysistä kuormitusta erityisesti sellaisissa tehtävissä, joissa on toistuvaa tai jatkuvaa

 • taakkojen käsittelyä  
 • staattista lihastyötä, esimerkiksi käsien kannattelua  
 • yksipuolisia työliikkeitä tai -asentoja 
 • voimankäyttöä vaativia työvaiheita 
 • koko kehoon tai käsiin kohdistuvaa tärinää  
 • psykososiaalisia kuormitustekijöitä, kuten korkeat vaatimukset, vähäiset vaikuttamismahdollisuudet sekä heikko työyhteisön ja esihenkilön tuki.

Työpaikkaselvitysten perusteella suunnittelet yhdessä työterveyden tai ergonomian asiantuntijoiden kanssa toimenpiteet kuormituksen hallitsemiseksi. Ergonomian keinoin ja työterveyden kanssa yhteistyössä voit kehittää työtä ja rakentaa tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) terveyttä tukevaa toimintatapaa.

Esihenkilön keinot TULE-terveyden edistämiseen työpaikalla

 1. Tunne työntekijöittesi työ ja työolosuhteet

 2. Osallistu aktiivisesti työn fyysisten kuormitustekijöiden arviointiin erityisesti silloin, kun työterveys tekee työpaikkaselvityksiä. 
  • Selvitä, mitkä ovat teidän työpaikkanne fyysisiä kuormitustekijöitä. 
  • Selvitä, miten voitte vähentää tai hallita sellaista kuormitusta, joka on haitaksi työn sujuvuudelle sekä työntekijöiden työkyvylle ja terveydelle.
 3. Ota ergonomian periaatteet osaksi normaalia työn kehittämistä.
  • Kehitä järjestelmällisesti työtä ja työolosuhteita siten, ettei työ kuormita liikaa tai yksipuolisesti.   
  • Huolehdi, että työntekijöillä on jonkinlainen mahdollisuus vaikuttaa omaan työmäärään ja -tahtiin. 
 4. Ota työntekijät mukaan työn ja työolosuhteiden kehittämiseen.

 5. Huolehdi, että kaikki saavat riittävästi perehdytystä ja muuta koulutusta, jossa käsitellään myös työn fyysisiä kuormitustekijöitä ja toimintakykyä tukevia työskentelytapoja. 

 6. Ota kuormitustekijät ja oireet vakavasti myös silloin, kun työ niistä huolimatta tulee tehdyksi.  

 7. Rakenna tuki- ja liikuntaelinten terveyden tukeminen osaksi varhaisen tuen toimintaa.
  • Huolehdi, että tunnet työpaikkasi varhaisen tuen käytännöt ja otat työntekijän kuormittumisen puheeksi mahdollisimman varhain. 
  • Pyydä työterveyshuollosta tukea heti, kun tunnet tarvitsevasi sitä.
 8. Ota työn muokkauksen keinot käyttöön. Näin voitte madaltaa työntekijöiden kynnystä palata sairauslomalta töihin ja ehkäistä oireiden uusiutumisen.
  • Rakentakaa yhdessä ohjeita ja hyviä käytäntöjä työn muokkaamisesta.
  • Huolehdi valtuuksista sopia työntekijöittesi työn muokkauksista.
 9. Laatikaa yhdessä työpaikalla käytännönläheiset ja helposti seurattavat tavoitteet tuki- ja liikuntaelinten terveyden edistämiseen.

Käy peremmälle ja syvennä osaamistasi

Tue tuki- ja liikuntaelinterveyttä työssä -kurssilla opit, miten voit tukea tuki- ja liikuntaelinten terveyttä työssä ja huomioida työntekijöittesi kuormittumisen. Kurssi koostuu tiiviistä 10-15 minuutin minikoulutuksista. Oppimisympäristöä voi käyttää Ilmarisen asiakkaana.

Kirjaudu oppimisympäristöön