Esihenkilö, toimi ja tue TULE-terveyttä

Silloin kun vaikeudet työssä liittyvät tuki- ja liikuntaelinvaivoihin (TULE), sinun on esihenkilönä hyvä keskustella niiden aiheuttamista rajoituksista työntekijäsi kanssa. Et voi ottaa kantaa vaivan lääketieteelliseen syyhyn tai sen hoitoon. Sen sijaan sinun on tärkeä tietää, minkälaiseen työkuormitukseen oireet liittyvät ja mitä hankaluuksia työntekijälläsi on työssään. Perehdy asiaan tarkemmin erityisesti silloin, jos liikuntaelinvaiva on aiheutunut tai pahentunut työstä tai haittaa työn tekemistä.

Ohjaa työterveyteen, mutta älä ulkoista ongelman ratkaisemista

Kun huomaat, että työntekijälläsi on vaikeuksia selviytyä työstään tai hän itse kertoo huolestaan, toimi näin:

 1. Keskustele työntekijän kanssa asiasta mahdollisimman pian. Useissa tapauksissa voit työjärjestelyillä auttaa työntekijää selviytymään työstään.

 2. Ohjaa työntekijää hakemaan apua työterveyden ammattilaisilta, jos työnteko on hankaloitunut kivun ja toimintakyvyn alentumisen vuoksi.

 3. Joissakin tilanteissa työntekijä tarvitsee toipumisensa tueksi sairauslomaa. Lääkäri pyrkii pitämään sairausloman sen pituisena kuin se hoidon kannalta on tarpeellista.

 4. Pidä työntekijään säännöllisesti yhteyttä, jos sairausloma jatkuu pitkään. Sinun on tärkeää tietää, miten hänen toipumisensa edistyy ja suunnitella työhön paluuta.
  • Myös työterveyslääkäri, -hoitaja tai työfysioterapeutti seuraavat omalta osaltaan toipumista puhelimitse sekä etä- tai lähivastaanotolla.
 5. Pyydä työfysioterapeuttia arvioimaan työntekijän työkuormitusta ja tarvetta muokata työtä. Näin varmistatte, että työssä jatkaminen tai työhön palaaminen onnistuu.

 6. Jos työntekijä on pitkällä sairauslomalla, järjestä työkykyneuvottelu ennen kuin hän palaa työhön. Työkykyneuvotteluun osallistuvat sinun lisäksi työntekijä ja työterveyden edustaja.
  • Työkykyneuvottelussa käytte yhdessä läpi, mikä työntekijän kunto on hänen omasta mielestään ja mihin työhön hän pystyy. Keskustelun pohjalta saat tietää, miten voi tukea työntekijän työhön paluuta ja työssä onnistumista sekä vähentää sairausloman uusiutumisen riskiä.
 7. Tue työntekijäsi työhön paluuta.
  • Työntekijäsi ei tavallisesti tarvitse sairauslomaa koko toipumisen ajalle. Hän voi palata töihin jo siinä vaiheessa, kun pahin kipu on hellittänyt ja toimintakyky palautunut riittävästi. Kyse on siitä, että voitte työpaikalla muokata työtä tai tehdä muita järjestelyjä. On tärkeää, että työtehtävän vaatimukset ja mahdollisuudet sopivat työntekijän työkykyyn, ja hän voi jatkaa toipumista työssään.

Sovi työntekijän kanssa työssä jatkamisen tai työhön paluun ratkaisuista ja tue häntä

Sopiva työ kuntouttaa, lyhentää TULE- eli tuki- ja liikuntaelinten vaivan kestoa ja nopeuttaa toipumista. Edellytyksenä on tietysti, että olette yhteisesti varmistaneet työn sopivuuden ja turvallisuuden hyvissä ajoin. Työnteko, onnistumiset ja työhön paluu ovat tärkeitä työntekijäsi toipumisen kannalta. Työntekijäsi voi jatkaa työn tekemistä, vaikka hänen työkykynsä olisi alentunut. Onnistut tässä, kun muokkaat hänen työtään, tarvittaessa joustat työn vaatimuksissa ja tuet häntä.

 1. Korvaava työ on mahdollista silloin, kun työehtosopimuksessanne on sovittu siitä ja työnantajasi on yhdessä työterveyshuollon kanssa sopinut yritykseenne korvaavan työn mallin. Tällöin voit järjestää työntekijällesi sairauspoissaolon sijaan jotakin muuta kuin hänen vakituista työtään. Korvaava työ tarkoittaa sitä, että työntekijä tekee hänelle sopivaa työtä sairauspoissaolon sijaan.

  Korvaavan työn tekeminen perustuu yhteiseen sopimukseen. Sen pitää perustua myös lääketieteellisesti perusteltuun kannanottoon. Ennen korvaavan työn aloittamista työntekijä varaa itselleen keskusteluajan työterveyslääkärille. Esihenkilönä sinun tehtäväsi on huolehtia, että korvaava työ on sopivaa, tarkoituksenmukaista ja mahdollisuuksien mukaan työntekijän normaalia työtä vastaavaa. Parhaimmillaan korvaava työ voi olla kuntouttavaa. Korvaavaan työhön voidaan lukea myös koulutuksen saaminen.

 2. Ehdota työkyky- eli työterveysneuvottelun järjestämistä, kun arvioitte työntekijän mahdollisuuksia palata työhön ja etsitte mahdollisuuksia tukea työssä jatkamista. Keskustelkaa yhdessä työntekijän ja työterveystiiminne edustajan kanssa ainakin seuraavista aiheista:

  • Työntekijälle kuuluvat työtehtävät 
  • Työtehtävät, joista hän selviytyy ongelmitta
  • Työtehtävät, jotka aiheuttavat ongelmia  
   • Millaisia ongelmia ja kuinka usein? 
  • Ehdotuksia yleisimpiin ja vakavimpiin työssä selviytymisen ongelmiin
  • Ratkaisujen valinta, vastuut ja aikataulutus
  • Seuranta (sekä suunnitelman toteutumisen että sen onnistumisen osalta).

  Työhön ei ole välttämätöntä palata heti kokopäiväisesti tai edes työntekijän entisiin tehtäviin, jos se ei ole liikuntaelinoireiden vuoksi mahdollista. Paluu työhön osa-aikaisesti onnistuu hyödyntämällä Kelan osasairauspäivärahaa, ja työtä voidaan muokata sopivammaksi työterveyshuollon työkokeilulla. Näistä saat lisätietoja työterveyslääkäriltänne ja -hoitajaltanne.

  Meiltä Ilmarisesta työntekijäsi voi hakea ammatillista kuntoutusta, jos hänen työkykynsä on pysyvästi uhattuna eivätkä muut työssä jatkamisen tai työhön paluun keinot auta. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua. Työntekijä voi kokeilla entisen työnsä tekemistä uudella tavalla tai siirtyä kokonaan uuteen sopivampaan työhön.

  Lue lisää varhaisen tuen mahdollisuuksista

  Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta

Mitä työn muokkaus tarkoittaa TULE-oireissa? 

Työn muokkaus tarkoittaa työtehtävien tai työolosuhteiden muuttamista ja työntekijän voimavarojen tukemista, kun psyykkiset tai fyysiset oireet haittaavat tai vaikeuttavat työssä suoriutumista. Kun muokkaat työtä vähentääksesi fyysistä kuormitusta, sinun tulee yhdessä työntekijäsi kanssa sopia uusista toimintavoista. Uudet työtavat voivat koskea esimerkiksi raskaiden taakkojen nostamista. Teillä saattaa olla tällaisesta fyysisen työn muokkauksesta jopa yhteisesti toimintaohjeet.

Keskustele ja ehdota työn muokkaamista aina, kun työntekijäsi työkyky on heikentynyt tai kun hän on palaamassa töihin pitkältä sairauslomalta. Vältä tekemästä oletuksia muokkaamisen tarpeesta ja muista aina sopia muokkauksista yhdessä työntekijän kanssa. Kysy, kuuntele ja keskustele muokkaamisen tarpeesta ja tee ehdotuksia siitä, miten voisitte työtä muokata.

 1. Kun muokkaat työntekijäsi työtä, voit tehdä esimerkiksi seuraavaa: 

  1. Työjärjestelyt

  • Työtehtävien rajaaminen: keskittyminen tehtäviin, joita pystyy tekemään 
  • Työtehtävien pilkkominen pienempiin osiin 
  • Työkuormituksen säätäminen: tavoitteiden muokkaaminen

  2. Työmatkaa helpottavat ratkaisut

  • Vaihtoehtoja työmatkan tekemiseen
  • Esteettömät pysäköintipaikat
  • Esteetön liikkuminen ympäristössä

  3. Työympäristön muutokset

  • Työympäristön esteettömyyden varmistaminen  
  • Työpisteiden muutostyöt 
  • Työn apuvälineiden tai sopivien työvälineiden hankkiminen

  4. Avun järjestäminen

  • Parityöskentely tai tukihenkilöstä sopiminen

  5. Teknologiaratkaisut

  • Soveltuvat laitteet  
  • Työtä tukevat ohjelmat ja asetukset  
  • Digitaaliset palvelut 

  6. Osaamisen kehittäminen

  7. Työaikajärjestelyt

  • Ylitöiden välttäminen, lyhennetty työaika, siirtyminen ilta- tai yövuoroja käsittävästä työstä päivätyöhön, työn tauottaminen  
  • Joustomahdollisuuksien lisääminen: etätyömahdollisuus, lomapäivien jaksottaminen

  Seuraa työntekijäsi tilannetta havainnoimalla ja keskustelemalla siitä hänen kanssaan ja muokkaa hänen työtään tarvittaessa lisää.

  Muokkaa työtehtäviä määräaikaisesti tai pysyvästi työntekijän tuki- ja liikuntaelinoireiden sekä tuntemusten mukaan, esimerkiksi seuraavasti:

  • Selkäkipuisen työntekijän työ: vähennä työstä taakan nostelua ja kiertyneitä työasentoja
  • Käsikipuisen (kyynärpää, ranne, sormet) työntekijän työ: poista tavan takaa toistuvat työliikkeet ja yläraajojen voimankäyttö
  • Olkapääkipuisen työntekijän työ: mahdollista työskentely hartiatason alapuolella työtä organisoimalla tai hankkimalla apuvälineitä esimerkiksi jatkovarsia
  • Alaraajakipuisen työntekijän työ: mahdollista työskentely istuma- ja seisoma-asentoa vaihdellen

  Vaihtoehtoina on myös työntekijän ammattitaidon kehittäminen ja hänen perehdyttämisensä uuteen tehtävään.

  Jos TULE-oireet johtuvat työtapaturmasta, sen syyt tulee aina selvittää ja tehdä korjaavat toimenpiteet.

  Käytössäsi on hyviä keinoja. Voit tutustua esimerkiksi erilaisiin ergonomiaratkaisuihin Työterveyslaitoksen ylläpitämässä tietopankissa (ttl.fi).

Jo tieto mahdollisuudesta työn muokkaukseen voi helpottaa 

Jos työntekijälläsi on oireita, hänen huolensa työssä selviytymisestä voi helpottua jo sillä, kun kerrot mahdollisuudesta muokata työtä. Kun olet keskustellut työntekijän kanssa, sopikaa yhdessä, milloin keskustelette hänen tilanteestaan uudelleen. Näin työntekijäsi kokee, että olet hänen tukenaan eikä hän koe joutuvansa pyytämään sinulta erikseen apua. Käy sovitut keskustelut siinäkin tapauksessa, että kaikki sujuu tai näyttää sujuvan hyvin.

Ehdota työn muokkausta ja muokkaa työtä mieluummin liian matalalla kuin korkealla kynnyksellä. Kun muokkaatte työpaikallanne työtä usein, siitä tulee osa tavallista toimintaanne eikä se herätä kummastusta. Kun työntekijäsi pystyy tekemään työnsä ja kokee onnistumisen iloa, työ pysyy hänelle tärkeänä tukena ja voimavarana.