Esihenkilö, ehkäise TULE-oireita

Esihenkilönä voit edistää tuki- ja liikuntaelinten (TULE) terveyttä tehokkaimmin ennakoimalla. Ehkäise TULE-oireita tunnistamalla työn fyysiset kuormitustekijät ja vaikuttamalla niihin jo ennalta yhdessä työntekijöittesi ja työterveyshuollon kanssa.

Syvennä ymmärrystäsi työn fyysisistä kuormitustekijöistä

Esihenkilönä edustat työnantajaa, ja työnantajan vastuulla on selvittää työn fyysiset kuormitustekijät sekä huolehtia siitä, että ne eivät aiheuta vaaraa työntekijöittesi terveydelle. Työtapaturmariskien selvittämisen lisäksi sinun tehtäväsi on ymmärtää, mitä työn kuormitustekijät ovat, miten ne kuormittavat ja mitä niille voi tehdä.

Arjen työssä sinulle muodostuu ulkopuolisten tekemiä kartoituksia yksityiskohtaisempi ja ajantasaisempi kuva työn kuormittavuudesta ja työntekijöittesi tilanteesta. Sen ansiosta sinulla on mahdollisuus ennakoida. Keskustele säännöllisesti työntekijöittesi kanssa työn kuormittavuudesta, voimavaroista ja niiden merkityksestä. Pysy ajan tasalla siitä, millainen työntekijöittesi työtilanne on ja miten he suoriutuvat työstään. Jos jokin asia ei näytä sujuvan, lähde matalalla kynnyksellä etsimään siihen ratkaisua yhdessä työntekijöittesi kanssa. Mieluummin liian varhain kuin liian myöhään!

Tarkastele kokonaisuutta ja tunnista työn fyysiset kuormitustekijät

Tarkastele koko työjärjestelmää, kun arvioit työntekijöittesi työtä ja opettelet tunnistamaan ja vähentämään työn fyysisiä kuormitustekijöitä.

Tarkastele 

 • työympäristöä 
 • työtehtäviä  
 • työyhteisöä 
 • työvälineitä  
 • työprosesseja  
 • työjärjestelyjä   
 • työntekijöi.

Kun muutatte yhtä tämän järjestelmän osaa, vaikutatte samalla sen muihin osiin. Tällöin sinun on tärkeää huomata, ovatko nämä vaikutukset työntekijöiden kuormittumiseen myönteisiä vai kielteisiä sekä ovatko saadut vaikutukset riittäviä vai riittämättömiä. Koko työjärjestelmää kehittämällä saat aikaan tuloksia, joilla voit ennaltaehkäistä TULE-oireita ja -sairauksia.

Viimeistään oireiden alkuvaiheessa voit

 • huomioida työn kuormitustekijät sekä tehdä niihin tarvittavat ja mahdolliset muutokset 
 • kannustaa työntekijää keskustelemaan työtä haittaavista tekijöistä 
 • rohkaista keskustelua työn mahdollisuuksista ja ongelmista, etenkin liittyen liikuntaelinvaivoihin 
 • toimia työpaikkanne varhaisen tuen käytäntöjen mukaan 
 • suhtautua kannustavasti työn muokkaamiseen ja työssä jatkamiseen 
 • ohjata työntekijän työfysioterapeutille  


Ole tavoitettavissa, keskustele ja kuuntele

Voiko työn kuormittavuudesta ja tuki- ja liikuntaelinoireista puhua teidän työpaikallanne? Tartutko ongelmiin, kun työntekijät nostavat niitä esiin? Oireileva työntekijäsi saattaa usein pyrkiä sinnittelemään työssään ja sietämään oireiluaan sivuuttaakseen tai peittääkseen sen. Tämä voi johtaa pitkittyneisiin oireisiin, työn hidastumiseen ja laatuongelmiin. Vaikka yksilölliset tekijät, elintavat ja työn ulkopuoliset valinnat vaikuttavat TULE-oireiden syntymiseen, ne eivät suojaa raskaan työn ja yksipuolisen kuormituksen aiheuttamilta oireilta. Jos syyllistät työntekijää työtä haittaavista oireista tai väheksyt niitä, estät ongelmien esille ottamisen ja mahdollisesti kaikkia työntekijöitä hyödyttävien ratkaisujen löytymisen.

Rakenna työpaikallesi toimintakulttuuria, joka kannustaa työntekijöitä tuomaan esiin työn kuormitustekijät ja tapaturmariskit sekä puhumaan TULE-oireistaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Pyri siihen, että työpaikallanne on täysin normaalia ja hyväksyttävää pyytää ja saada tukea matalalla kynnyksellä. Kannusta heitä hakemaan apua työterveydestä ja huolehdi, että toteutat työpaikalla tarpeelliset korjaavat toimenpiteet.

Lisää osaamista TULE-oireiden ehkäisystä

Yksi hyvä käytännön keino vähentää TULE-oireita on oppia tunnistamaan TULE-oireet ja niihin vaikuttavat tekijät.

 1. Vahvista osaamistasi. Pyydä työnantajalta perehdytystä ja koulutusta itsellesi.
 2. Huolehdi siitä, että uusien työntekijöiden perehdytyksissä sekä työntekijöittesi muissa koulutuksissa opetetaan, miten he toimivat TULE-oireiden varhaisessa vaiheessa ja tunnistaessaan liiallisesti kuormittavan työtehtävän.

Esihenkilönä olet avainasemassa. Voit vaikuttaa TULE-oireiden ehkäisyyn ohjaamalla ja neuvomalla työntekijöitä sekä painottamalla asian tärkeyttä. Saat tähän tukea työterveydestä ja erityisesti työfysioterapeutilta.

Ole mukana työn kehittämisessä ja vaikuta

Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa, kun työpaikalla toteutetaan erilaisia kehittämishankkeita. Sinä tunnet työntekijöittesi työn, joten sinun kannattaa olla aktiivisesti mukana myös työn kehittämisessä. Voit ehdottaa työn sujuvuutta edistäviä ja kuormitusta vähentäviä toimia esimerkiksi näin:

 1. Ehdota työprosesseihin sellaisia muutoksia, että kuormittavimmat tehtävät voidaan välttää kokonaan.
 2. Pyri vähentämään kuormittavan työn yhtäjaksoista kestoa esimerkiksi järjestämällä mahdollisuus työkiertoon tai tehtävien jaksotukseen vähemmän kuormittavalla tavalla. 
 3. Pohdi, voiko työstä vähentää kuormittavien työliikkeiden ja -asentojen toistoa tai kestoa. 
 4. Ehdota sopivampien työvälineiden (kevyempien, vähemmän tärisevien, säädettävien) ja työn apuvälineiden (nostimien, kuljettimien, keventimien) hankintaa.
 5. Jaksota palautumisaikoja ja vaikuta työssä palautumisen sisältöön ja keinoihin.

Työn kehittämiseen saatte apua työterveydestä ja ergonomian asiantuntijoilta.

1. Huolehdi siitä, että fyysisesti kuormittava työ on vaihtelevaa

 • Suunnittele ja sisällytä työhön eri tavoin kuormittavia tehtäviä, esimerkiksi vuorotellen ylä- ja alaraajojen käyttöä tai kävelyä, seisomista ja istumista.
 • Tasaa kuormitusta siten, että työliikkeet tehdään tasaisesti molemmilla puolilla. Ne jakautuvat esimerkiksi molemmille käsille tai selän liikkeet molemmille puolille.
 • Vaihtele paikallaanoloa ja fyysistä aktiivisuutta.

2. Varmista, että työvälineet ja -piste ovat toimivat ja niitä on mahdollisuus säätää työntekijän ominaisuuksiin sopivaksi

 • Keskikokoisia ihmisiä on vain vähän. Hanki sellaisia työvälineitä, kalusteita ja laitteita, jotka on mahdollista mitoittaa ja säätää sopivaksi eri työntekijöille sekä voimantuoton kannalta parhaaksi mahdolliseksi.
 • Ota huomioon työntekijöiden tarpeet työpisteiden ja laitteiden suunnittelussa sekä hankinnassa.

3. Huolehdi siitä, että työntekijöillä on mahdollisuus riittävään palautumiseen sekä työssä että työvuorojen välissä

 • Ota huomioon työn kuormitustekijät työvuorojen aikaisen palautumisen kestossa, määrässä ja sisällössä. Esimerkiksi kuumassa tehtävässä fyysisesti raskaassa työssä tulee olla enemmän taukoja kuin viileässä.
 • Suunnittele työvuorot siten, että niiden väliin jää riittävästä palautumisaikaa, vähintään 11 tuntia.
 • Työssä palautumista voit tehostaa esimerkiksi järjestämällä palauttavaa liikuntaa ja venyttelyä tauoille.

4. Varmista, että työtilan lämpötila on sopiva tai sitä on mahdollista säätää huomioiden työn raskaus

 • Jos työntekijöittesi työ on fyysisesti kuormittavaa, työskentely-ympäristön lämpötilan tulee olla viileämpi.
 • Jos työntekijäsi tekevät fyysisesti kuormittavaa työtä kuumassa ympäristössä (esim. helteellä), työn tauotus ja nesteytys tulee suunnitella siten, että kuormituksesta voi työpäivän aikana palautua riittävästi.
 • Jos työntekijäsi työskentelevät kylmässä, sinun tulee järjestää heille tauotus lämpimässä tilassa sekä sopivat työvaatteet.

5. Kouluta ja tue työntekijöitä tunnistamaan haitalliset kuormitustekijät sekä ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään niiden aiheuttamia oireita