Eläkkeen määrä

Työntekijänä sinulle kertyy työeläkettä ansaitsemistasi euroista ja yrittäjänä YEL-työtulostasi. Eläkkeen määrään voi vaikuttaa myös erilaiset sosiaalietuudet ja opiskelu.

Oman eläkkeesi määrän näet OmaEläke-palvelussa

Jos et ole vielä eläkkeellä, voit katsoa kertyneen eläkkeesi määrän työeläkeotteelta OmaEläke-palvelussa. Voit myös tehdä arvioita tulevan eläkkeesi määrästä eläkelaskureilla. Jos olet jo eläkkeellä, OmaEläke-palvelussa näet oman eläkkeesi määrän ja maksupäivän.

Mikä vaikuttaa eläkkeen määrään?

Työnantajasi huolehtii eläketurvastasi, yrittäjänä huolehdit siitä itse. Mitä enemmän saat palkkaa, tai mitä suurempi työtulosi on yrittäjänä, sitä suurempi eläkkeesi on. Myös opiskelu, työttömyysaika ja tietyt sosiaalietuudet voivat kasvattaa eläkkeesi määrää.

Eläkkeesi määrään vaikuttavat elinaikakerroin, työeläkeindeksi ja palkkakerroin sekä mahdolliset liikenne- ja tapaturmakorvaukset. Mahdollinen itse maksamasi tai työnantajasi järjestämä vapaaehtoinen eläkevakuutus ei vaikuta työeläkkeesi määrään.

 1. Eläkkeesi lopulliseen määrään vaikuttaa elinaikakerroin. Se pienentää eläkettäsi sen mukaan, minä vuonna olet syntynyt. Kaikilla ikäluokilla on oma elinaikakertoimensa. Se vahvistetaan kullekin ikäluokalle 61 vuoden iässä. Voit paikata elinaikakertoimen pienentävää vaikutusta työskentelemällä pidempään. 

  Esimerkki elinaikakertoimesta

  Vuonna 1960 syntyneiden elinaikakertoimeksi on vahvistettu 0,94659. Jos vuonna 1960 syntyneelle on vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä ehtinyt karttua eläkettä 1 500 euroa kuukaudessa, hänen eläkkeensä määräksi tulee 1 419,89 euroa (1 500 euroa x 0,94659).

  Lue lisää elinaikakertoimesta Eläketurvakeskuksen sivuilta (etk.fi)

 2. Työeläkeindeksi vaikuttaa maksussa olevaan eläkkeeseesi aina vuoden vaihtuessa ja palkkakerroin silloin, kun olet hakenut meiltä eläkettä ja laskemme eläkkeesi määrän. Molempien suuruus riippuu siitä, kuinka paljon hinta- ja ansiotaso on muuttunut.

  • Työeläkeindeksin tavoitteena on, että eläkkeet kasvavat palkkojen tapaan, jotta myös eläkkeiden ostovoima säilyy. Vuoden 2023 työeläkeindeksi on 2874.
  • Palkkakerroin varmistaa, että alkavan eläkkeesi määrä vastaa työurasi ansioiden tasoa. Kun laskemme eläkkeesi määrän, muunnamme palkkakertoimella työurasi kaikki palkat ja yrittäjyytesi YEL-työtulot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Vuoden 2023 palkkakerroin on 1,558.

  Esimerkki eläkkeen indeksitarkistuksesta

  Eläkkeitä tarkistetaan indeksien pistelukujen suhteella. Vuoden 2022 indeksi on 2691 ja vuonna 2023 se on 2874. 

  Indeksitarkistuksen laskeminen: 

  (vanha eläke x uusi indeksi) / vanha indeksi = uusi eläkkeen määrä 

  Eläkkeen määrä vuonna 2021 on ollut 1 500 euroa kuukaudessa. Vuonna 2023 se on: (1500 x 2874) / 2691 = 1 602 euroa.

 3. Jos sinulle myönnetään liikenne- ja tapaturmakorvauksia, ne ovat ensisijaisia työeläkkeisiin nähden. Korvaukset vähennetään työeläkkeesi määrästä. Huomioimme ensisijaiset etuudet työeläkkeessä oma-aloitteisesti, kun ilmoitat eläkehakemuksella saavasi tällaista etuutta. On mahdollista, että korvaus on niin suuri, ettei työeläkettä jää maksettavaksi.

Miten työskentely kerryttää työeläkettä?

Sinulle alkaa kertyä eläkettä ansiotuloistasi työntekijänä 17-vuotiaasta ja yrittäjänä YEL-vakuutuksesta 18-vuotiaasta lähtien. Eläkettä kertyy ylimpään eläkeikään saakka.

Sinulle kertyy eläkettä bruttopalkastasi tai yrittäjänä YEL-työtulostasi näin:

 • 1,5 prosenttia vuodessa
 • 1,7 prosenttia vuodessa 53–62-vuotiaana siirtymäaikana vuosina 2017–2025.
 1. 45-vuotiaan työntekijän palkka on 40 000 euroa vuodessa. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia. Eläkekertymä on (40 000x1,5 %) / 12 = 50. Hän ansaitsee 50 euroa eläkettä. Eläkkeen määrästä vähennetään elinaikakertoimen vaikutus.

Kasvata eläkkeesi määrää jäämällä eläkkeelle myöhemmin

Jos jäät vanhuuseläkkeelle alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, lykkäyskorotus kasvattaa eläkettäsi 0,4 prosenttia kuukaudessa jokaiselta alinta vanhuuseläkeikääsi seuraavalta kuukaudelta. Lykkäyskorotusta ei kuitenkaan kerry niiltä kuukausilta, joilta saat työttömyysetuutta.

Lue lisää lykkäyskorotuksesta ja vanhuuseläkkeen määrästä

Palkattomilta ajoilta kertyy eläkettä

Eläkettä voi kertyä muustakin kuin palkasta, kuten etuuksista ja opiskelusta. Alta voit lukea lisää näistä tilanteista.

 1. Sosiaalietuudet voivat kasvattaa eläkettäsi, kun olet ansainnut elämäsi aikana työstäsi palkkaa vähintään 19 578,92 euroa (vuonna 2023) tai yrittäjänä YEL-työtuloa on ollut vähintään saman verran.

  Sosiaalietuudet kasvattavat eläkettäsi 1,5 prosenttia vuodessa eläkkeen perusteena olevista ansioistasi. Summa, josta sinulle kertyvä eläke lasketaan, riippuu siitä mitä sosiaalietuutta saat.

  Taulukosta näet, miten saamasi sosiaalietuus kasvattaa eläkettäsi.

  Tilanne Sosiaalietuus Eläkkeen kertymisen 
  perusteena olevat ansiot
  Jäät vanhempainvapaalle Raskaus- ja vanhempainraha, äitiys- ja isyysraha 121 prosenttia päivärahan
  pohjana olevista ansioista 
  Joudut työttömäksi Ansiopäiväraha alimpaan
  eläkeikään saakka
  75 prosenttia päivärahan
  pohjana olevista ansioista 
  Jäät vuorotteluvapaalle Vuorotteluvapaakorvaus 55 prosenttia korvauksen
  pohjana olevista ansioista
  Sairastut tai lapsi sairastaa tai sinulle sattuu liikenne-
  tai sotilastapaturma tai muu tapaturma
  Sairauspäiväraha ja erityshoitoraha 62 prosenttia päivärahan
  pohjana olevista ansioista

   

  Eläkkeesi kasvaa myös silloin, kun jäät hoitovapaalle hoitamaan alle 3-vuotiasta lastasi ja saat kotihoidontukea. Summa, josta eläkettä kertyy, on 815,78 euroa kuukaudessa (vuonna 2023).

  Jos saat Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, sinulle ei kerry niistä eläkettä, paitsi jos alat saada työkyvyttömyyseläkettä, jossa on mukana tulevan ajan eläkkeen osa.

  Sosiaalietuudet eläkkeen aikana

  Sosiaalietuuksista kertyy eläkettä myös osittaisen vanhuuseläkkeen, perhe-eläkkeen ja osa-aikaeläkkeen aikana. Sen sijaan työkyvyttömyyseläkkeen, vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen aikana sosiaalietuudet eivät kerrytä eläkettä.

  Esimerkki ansiopäivärahan kertyvästä eläkkeestä

  Päivärahasi on määräytynyt 2 400 euron kuukausiansion perusteella. Saat ansiopäivärahaa 240 päivältä.

  Eläkettä laskettaessa päivärahan perusteena olevasta ansiostasi huomioidaan 75 prosenttia. Kuukausiansiosi jaetaan päiväkohtaiseksi luvulla 21,5. Päiväkohtainen euromäärä kerrotaan maksettujen päivien lukumäärällä. Tästä summasta eläkettä kertyy 1,5 prosenttia. Kertymästä vähennetään lopuksi elinaikakertoimen vaikutus.

  • 2 400 x 75 prosenttia = 1800 euroa kuukaudessa
  • 1 800 euroa / 21,5 = 83,72 euroa päivässä
  • 83,72 x 240 päivää = 20 093 euroa
  • (20 093 x 1,5 prosenttia) / 12 kuukautta = 25 euroa

  Esimerkiksi vuonna 1960 syntyneellä elinaikakerroin on 0,94659, joten lopullinen kertymä on (25 x 0,94659) 23,66 euroa.

 2. Sinulle kertyy eläkettä opinnoistasi sen jälkeen, kun olet täyttänyt 18 vuotta ja suorittanut ammatillisen perus- tai korkeakoulututkinnon. Tutkinto kerryttää eläkettäsi, kun se on suoritettu vuonna 2005 tai sen jälkeen. Useammasta tutkinnosta kertyy eläkettä, mutta yhteensä enintään viiden vuoden ajalta.

  Opinnoista kertyy eläkettä, jos olet eläkkeelle jäädessäsi saanut palkkaa koko työurasi aikana yhteensä vähintään 19 578,92 euroa (vuonna 2023) tai kun YEL-työtulosi yrittäjänä on ollut vähintään saman verran.

  Eläkkeesi kertyy opiskellessasi ikään kuin ansaitsisit palkkaa 815,78 euroa kuukaudessa (vuonna 2023). Jokainen opiskeluvuotesi kasvattaa kuukausieläkettäsi noin 12,2 euron verran.

  Näin sinulle kertyy eläkettä eri tutkinnoista:

  Tutkinto Eläkettä kertyy Kuukausieläkkeen määrä
  Ylempi korkeakoulututkinto 5 vuodelta noin 61 euroa
  Ammattikorkeakoulututkinto 4 vuodelta noin 49 euroa
  Alempi korkeakoulututkinto tai
  ammatillinen perustutkinto
  3 vuodelta noin 37 euroa

   

  Jos suoritat tutkinnon ulkomailla, sinulle kertyy eläkettä, jos olet oikeutettu Kelan opintotukeen.

  Sinulle ei kerry eläkettä, jos suoritat ylioppilastutkintoa tai muuta yleissivistävää tutkintoa. Eläkettä ei kerry myöskään silloin, jos teet lisensiaatin- tai tohtorintutkintoa tai jotakin muuta jatkotutkintoa.

Eläkkeen kertyminen ennen vuotta 2017

Vuodesta 2017 lukien työeläkettä kertyy jo 17-vuotiaana tehdyistä töistä. Vuosina 2005–2016 työeläkettä alkoi kertyä 18-vuotiaana, ja sitä ennen 23-vuotiaana. Jos olet työskennellyt nuorempana, sinulle ei kertynyt tuolta ajalta eläkettä.

Eläkettä kertyi vuosina 2005–2016

 • 18−52-vuotiaana 1,5 prosenttia
 • 53−62-vuotiaana 1,9 prosenttia
 • 63−67-vuotiaana 4,5 prosenttia

Kelan kansaneläke ja takuueläke

Eläketurva on osa sosiaaliturvaasi. Jos työeläkkeesi jää pieneksi, voit saada Kelan kansaneläkettä ja takuueläkettä.

Kela voi maksaa sinulle täydennyksenä kansaneläkettä, jos työeläkkeesi jää alle 

 • yksinasuvalla 1 512,38 euron, vuonna 2023
 • avo- tai avioliitossa olevalla 1 355,30 euron, vuonna 2023  

Kansaneläkkeen lisäksi voit saada Kelan takuueläkettä, jos asut Suomessa ja kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä enintään 914,97 euroa kuukaudessa (vuonna 2023). 

Mikäli haluat lisätietoa Kelan maksamista eläkkeistä, ole yhteydessä Kelaan (kela.fi).

Lue lisää, kuinka kansaeläke ja takuueläke täydentävät työeläkettä (tyoelake.fi).