Eläkkeen määrä

Työntekijänä sinulle kertyy eläkettä ansaitsemistasi euroista ja yrittäjänä YEL-työtulostasi. Eläkettä voi kertyä myös palkattomilta ajoilta, kun opiskelet tai saat työttömyyspäivärahaa tai muita sosiaalietuuksia.

Mikä vaikuttaa eläkkeen määrään?

Työnantajasi huolehtii eläketurvastasi, yrittäjänä huolehdit siitä itse. Mitä enemmän saat palkkaa, tai mitä suurempi työtulosi on yrittäjänä, sitä suurempi eläkkeesi on. Myös opiskelu, työttömyysaika ja tietyt sosiaalietuudet voivat kasvattaa eläkkeesi määrää.

Eläkkeesi määrään vaikuttavat elinaikakerroin, työeläkeindeksi ja palkkakerroin sekä mahdolliset liikenne- ja tapaturmakorvaukset. Mahdollinen itse maksamasi tai työnantajasi järjestämä vapaaehtoinen eläkevakuutus ei vaikuta työeläkkeesi määrään.

 1. Eläkkeesi lopulliseen määrään vaikuttaa elinaikakerroin. Se pienentää eläkettäsi sen mukaan, minä vuonna olet syntynyt. Kaikilla ikäluokilla on oma elinaikakertoimensa. Se vahvistetaan kullekin ikäluokalle 61 vuoden iässä. Voit paikata elinaikakertoimen pienentävää vaikutusta työskentelemällä pidempään. 

  Esimerkki elinaikakertoimesta

  Vuonna 1960 syntyneiden elinaikakertoimeksi on vahvistettu 0,94659. Jos vuonna 1960 syntyneelle on vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä ehtinyt karttua eläkettä 1 500 euroa kuukaudessa, hänen eläkkeensä määräksi tulee 1 419,89 euroa (1 500 euroa x 0,94659).

  Lue lisää elinaikakertoimesta Eläketurvakeskuksen sivuilta (etk.fi)

 2. Työeläkeindeksi vaikuttaa maksussa olevaan eläkkeeseesi aina vuoden vaihtuessa ja palkkakerroin silloin, kun olet hakenut meiltä eläkettä ja laskemme eläkkeesi määrän. Molempien suuruus riippuu siitä, kuinka paljon hinta- ja ansiotaso on muuttunut.

  • Työeläkeindeksin tavoitteena on, että eläkkeet kasvavat palkkojen tapaan, jotta myös eläkkeiden ostovoima säilyy. Vuoden 2022 työeläkeindeksi on 2691.
  • Palkkakerroin varmistaa, että alkavan eläkkeesi määrä vastaa työurasi ansioiden tasoa. Kun laskemme eläkkeesi määrän, muunnamme palkkakertoimella työurasi kaikki palkat ja yrittäjyytesi YEL-työtulot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Vuoden 2022 palkkakerroin on 1,501.

  Esimerkki eläkkeen indeksitarkistuksesta

  Eläkkeitä tarkistetaan indeksien pistelukujen suhteella. Vuoden 2021 indeksi on 2631 ja vuonna 2022 se on 2691. 

  Indeksitarkistuksen laskeminen: 

  (vanha eläke x uusi indeksi) / vanha indeksi = uusi eläkkeen määrä 

  Eläkkeen määrä vuonna 2021 on ollut 1 500 euroa kuukaudessa. Vuonna 2022 se on: (1500 x 2691) / 2631 = 1 534,21 euroa.

 3. Jos sinulle myönnetään liikenne- ja tapaturmakorvauksia, ne ovat ensisijaisia työeläkkeisiin nähden. Korvaukset vähennetään työeläkkeesi määrästä. Huomioimme ensisijaiset etuudet työeläkkeessä oma-aloitteisesti, kun ilmoitat eläkehakemuksella saavasi tällaista etuutta. On mahdollista, että korvaus on niin suuri, ettei työeläkettä jää maksettavaksi.

Miten työskentely kerryttää työeläkettä?

Sinulle alkaa kertyä eläkettä ansiotuloistasi työntekijänä 17-vuotiaasta ja yrittäjänä YEL-vakuutuksesta 18-vuotiaasta lähtien. Eläkettä kertyy ylimpään eläkeikään saakka.

Sinulle kertyy eläkettä bruttopalkastasi tai yrittäjänä YEL-työtulostasi näin:

 • 1,5 prosenttia vuodessa
 • 1,7 prosenttia vuodessa 53–62-vuotiaana siirtymäaikana vuosina 2017–2025.
 1. 45-vuotiaan työntekijän palkka on 40 000 euroa vuodessa. Eläkettä kertyy 1,5 prosenttia. Eläkekertymä on (40 000x1,5 %) / 12 = 50. Hän ansaitsee 50 euroa eläkettä. Eläkkeen määrästä vähennetään elinaikakertoimen vaikutus.

Kasvata eläkkeesi määrää siirtymällä eläkkeelle myöhemmin

Jos siirryt eläkkeelle alimman vanhuuseläkeikäsi jälkeen, lykkäyskorotus kasvattaa eläkettäsi 0,4 prosenttia kuukaudessa jokaiselta alinta vanhuuseläkeikääsi seuraavalta kuukaudelta. Lykkäyskorotusta ei kuitenkaan kerry niiltä kuukausilta, joilta saat työttömyysetuutta.

Lue lisää vanhuuseläkkeen määrästä

Palkattomilta ajoilta kertyy eläkettä

Sosiaalietuudet

Myös sosiaalietuudet voivat kasvattaa eläkettäsi, kun olet ansainnut elämäsi aikana työstäsi palkkaa vähintään 18 862,62 euroa (vuonna 2022) tai yrittäjänä YEL-työtuloa on ollut vähintään saman verran.

Sosiaalietuudet kasvattavat eläkettäsi 1,5 prosenttia vuodessa eläkkeen perusteena olevista ansioistasi. Summa, josta sinulle kertyvä eläke lasketaan, riippuu siitä mitä sosiaalietuutta saat.

Taulukosta näet, miten saamasi sosiaalietuus kasvattaa eläkettäsi.

Tilanne Sosiaalietuus Eläkkeen kertymisen 
perusteena olevat ansiot
Jäät vanhempainvapaalle Raskaus- ja vanhempainraha, äitiys- ja isyysraha 121 prosenttia päivärahan
pohjana olevista ansioista 
Joudut työttömäksi Ansiopäiväraha alimpaan
eläkeikään saakka
75 prosenttia päivärahan
pohjana olevista ansioista 
Jäät vuorotteluvapaalle Vuorotteluvapaakorvaus 55 prosenttia korvauksen
pohjana olevista ansioista
Sairastut tai lapsi sairastaa tai sinulle sattuu liikenne-
tai sotilastapaturma tai muu tapaturma
Sairauspäiväraha ja erityshoitoraha 62 prosenttia päivärahan
pohjana olevista ansioista

 

Eläkkeesi kasvaa myös silloin, kun jäät hoitovapaalle hoitamaan alle 3-vuotiasta lastasi ja saat kotihoidontukea. Summa, josta eläkettä kertyy, on 785,94 euroa kuukaudessa (vuonna 2022).

Jos saat Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea, sinulle ei kerry niistä eläkettä, paitsi jos alat saada työkyvyttömyyseläkettä, jossa on mukana tulevan ajan eläkkeen osa.

 1. Päivärahasi on määräytynyt 2 400 euron kuukausiansion perusteella. Saat ansiopäivärahaa 240 päivältä.

  Eläkettä laskettaessa päivärahan perusteena olevasta ansiostasi huomioidaan 75 prosenttia. Kuukausiansiosi jaetaan päiväkohtaiseksi luvulla 21,5. Päiväkohtainen euromäärä kerrotaan maksettujen päivien lukumäärällä. Tästä summasta eläkettä kertyy 1,5 prosenttia. Kertymästä vähennetään lopuksi elinaikakertoimen vaikutus.

  • 2 400 x 75 prosenttia = 1800 euroa kuukaudessa
  • 1 800 euroa / 21,5 = 83,72 euroa päivässä
  • 83,72 x 240 päivää = 20 093 euroa
  • (20 093 x 1,5 prosenttia) / 12 kuukautta = 25 euroa

  Esimerkiksi vuonna 1960 syntyneellä elinaikakerroin on 0,94659, joten lopullinen kertymä on (25 x 0,94659) 23,66 euroa.

Suoritettu tutkinto

Sinulle kertyy eläkettä opinnoistasi sen jälkeen, kun olet täyttänyt 18 vuotta ja suorittanut ammatillisen perus- tai korkeakoulututkinnon. Tutkinto kerryttää eläkettäsi, kun se on suoritettu vuonna 2005 tai sen jälkeen. Useammasta tutkinnosta kertyy eläkettä, mutta yhteensä enintään viiden vuoden ajalta.

Opinnoista kertyy eläkettä, jos olet eläkkeelle jäädessäsi saanut palkkaa koko työurasi aikana yhteensä vähintään 18 862,62 euroa (vuonna 2022) tai kun YEL-työtulosi yrittäjänä on ollut vähintään saman verran.

Eläkkeesi kertyy opiskellessasi ikään kuin ansaitsisit palkkaa 785,94 euroa kuukaudessa (vuonna 2022). Jokainen opiskeluvuotesi kasvattaa kuukausieläkettäsi noin 11,8 euron verran.

Näin sinulle kertyy eläkettä eri tutkinnoista:

Tutkinto Eläkettä kertyy Kuukausieläkkeen määrä
Ylempi korkeakoulututkinto 5 vuodelta noin 58 euroa
Ammattikorkeakoulututkinto 4 vuodelta noin 46 euroa
Alempi korkeakoulututkinto tai
ammatillinen perustutkinto
3 vuodelta noin 35 euroa

 

Jos suoritat tutkinnon ulkomailla, sinulle kertyy eläkettä, jos olet oikeutettu Kelan opintotukeen.

Sinulle ei kerry eläkettä, jos suoritat ylioppilastutkintoa tai muuta yleissivistävää tutkintoa. Eläkettä ei kerry myöskään silloin, jos teet lisensiaatin- tai tohtorintutkintoa tai jotakin muuta jatkotutkintoa.

Palkattomat ajat eläkkeen aikana

Palkattoman ajan etuuksista kertyy eläkettä myös osittaisen vanhuuseläkkeen, perhe-eläkkeen ja osa-aikaeläkkeen aikana. Sen sijaan työkyvyttömyyseläkkeen, vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen aikana palkattomat ajat eivät kerrytä eläkettä.

 1. Vuodesta 2017 lukien työeläkettä kertyy jo 17-vuotiaana tehdyistä töistä. Vuosina 2005–2016 työeläkettä alkoi kertyä 18-vuotiaana, ja sitä ennen 23-vuotiaana. Jos olet työskennellyt nuorempana, sinulle ei kertynyt tuolta ajalta eläkettä.

  Eläkettä kertyi vuosina 2005–2016

  • 18−52-vuotiaana 1,5 prosenttia
  • 53−62-vuotiaana 1,9 prosenttia
  • 63−67-vuotiaana 4,5 prosenttia

Kelan kansaneläke ja takuueläke

Eläketurva on osa sosiaaliturvaasi. Jos työeläkkeesi jää pieneksi, voit saada Kelan kansaneläkettä ja takuueläkettä.

Kela voi maksaa sinulle täydennyksenä kansaneläkettä, jos työeläkkeesi jää alle 

 • yksinasuvalla 1 402,63 euron, vuonna 2022
 • avo- tai avioliitossa olevalla 1 256,88 euron, vuonna 2022 

Kansaneläkkeen lisäksi voit saada Kelan takuueläkettä, jos asut Suomessa ja kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä enintään 848,57 euroa kuukaudessa (vuonna 2022). 

Mikäli haluat lisätietoa Kelan maksamista eläkkeistä, ole yhteydessä Kelaan (kela.fi).

Lue lisää, kuinka kansaeläke ja takuueläke täydentävät työeläkettä (tyoelake.fi).