Pensionsbelopp

Du tjänar in pension utifrån det eurobelopp du tjänar om du är arbetstagare och utifrån din FöPL-arbetsinkomst om du är företagare. Du kan även tjäna in pension för oavlönad tid när du studerar eller får arbetslöshetsdagpenning eller andra sociala förmåner.

Vad påverkar pensionsbeloppet?

Din arbetsgivare sköter ditt pensionsskydd och som företagare sköter du det själv. Ju mer lön du får eller ju större din arbetsinkomst som företagare är, desto större blir din pension. Även studier, arbetslöshet och vissa socialförmåner kan utöka ditt pensionsbelopp.

Pensionsskyddet ingår i din sociala trygghet. Om din arbetspension är liten, kan du få folkpension och garantipension från FPA.

Ditt pensionsbelopp påverkas av livslängdskoefficienten, arbetspensionsindexet och lönekoefficienten samt trafikskade- och olycksfallsersättningar. En frivillig pensionsförsäkring som du själv eventuellt har betalat eller din arbetsgivare har anordnat inverkar inte på beloppet av din arbetspension. Läs mera detaljerade förklaringar nedan.

 1. Livslängdskoefficienten påverkar det slutliga beloppet på din pension. Den minskar din pension enligt ditt födelseår. Alla åldersklasser har sin egen livslängdskoefficient. Den fastställs för varje åldersklass i 62 års ålder. Du kan ersätta minskningen som livslängdskoefficienten medför genom att arbeta längre.

  Exempel på livslängdskoefficienten: Livslängdskoefficienten för personer födda år 1960 har fastställts till 0,94659. Om en person som är född 1960 har tjänat in 1 500 euro per månad i pension när ålderspensionen börjar, blir pensionsbeloppet 1 419,89 euro (1 500 euro x 0,94659).

  Läs mer om livslängdskoefficienten på Pensionsskyddscentralens webbplats

 2. Arbetspensionsindexet påverkar din löpande pension alltid vid årsskiftet och lönekoefficienten när du ansökt om pension från oss och vi räknar ut ditt pensionsbelopp. Storleken på bägge beror på hur mycket pris- och inkomstnivån ändrat.

  • Syftet med arbetspensionsindexet är att pensionerna ska växa på motsvarande sätt som lönerna så att också pensionernas köpkraft bevaras. Arbetspensionsindexet år 2024 är 3037.
  • Lönekoefficienten säkerställer att beloppet på din pension som börjar motsvarar din inkomstnivå under din tid i arbetslivet. När vi räknar ut ditt pensionsbelopp, multiplicerar vi samtliga löner från din tid i arbetslivet och FöPL-arbetsinkomster från din företagarverksamhet med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar. Lönekoefficienten år 2024 är 1,637.

  Exempel på indexjustering av pensionen

  Pensionerna justeras i proportion till indexets poängtal. Indexet är 2874 för år 2023 och 3037 för år 2023 

  Beräkning av indexjusteringen:
  (gamla pensionen x nya indexet) / gamla indexet = nya pensionsbeloppet

  Pensionsbeloppet år 2023 har varit 1 500 euro per månad. År 2024 blir det:
  (1500 x 3037) / 2874 = 1 585 euro.

 3. Om du beviljas trafikskade- och olycksfallsersättning, har den företräde i förhållande till arbetspensionerna. Ersättningen avdras från arbetspensionsbeloppet. Vi beaktar de primära förmånerna i arbetspensionen på eget initiativ, när du anmäla på pensionsansökningen att du får om en sådan förmån. Det kan hända att ersättningen är så stor att ingen arbetspension utbetalas.

Hur tjänar jag in arbetspension genom arbete?

Du börjar tjäna in pension utifrån dina förvärvsinkomster som arbetstagare när du fyllt 17 år och som företagare utifrån FöPL-försäkringen när du fyllt 18 år.

Du tjänar in pension för din bruttolön eller som företagare för din FöPL-arbetsinkomst enligt följande:

 • 1,5 procent per år
 • 1,7 procent per år för personer i åldern 53–62 år under övergångsperioden 2017–2025.

Exempel på beräkning av pensionstillväxt: En 45-årig arbetstagares årslön är 40 000 euro. Pensionstillväxten är 1,5 procent. Den intjänade pensionen är (40 000x1,5 %) / 12 = 50. Arbetstagaren tjänar 50 euro i pension.

Utöka din pension genom att gå i pension senare

Om du går i pension efter din lägsta pensionsålder, höjer uppskovsförhöjningen din pension med 0,4 procent i månaden för varje månad som följer efter din lägsta pensionsålder. Uppskovsförhöjning intjänas inte för de månader då du får arbetslöshetsförmån.

Läs mer om ålderspension

Pension som tjänas in för oavlönad tid

Sociala förmåner

Även sociala förmåner kan öka din pension när dina förvärvsinkomster under din livstid sammanlagt uppgår till minst 20 571,69 euro (år 2024) eller när din FöPL-arbetsinkomst som företagare varit minst lika stor.

Sociala förmåner utökar din pension med 1,5 procent per år av dina pensionsgrundande inkomster. Beloppet som din pension beräknas på beror på vilka sociala förmåner du får.

Du kan se i tabellen hur dina sociala förmåner utökar din pension.

Situation Social förmån Pensionsgrundande
inkomster
Du tar föräldraledigt Graviditets- och föräldrapenning, moderskaps- och faderskapspenning 121 % av inkomsterna som ligger till
grund för dagpenningen
Du blir arbetslös Inkomstrelaterad dagpenning
fram till lägsta pensionsåldern
75 % av inkomsterna som
ligger till grund för dagpenningen
Du blir alterneringsledig Ersättning för alterneringsledighet 55 % av inkomsterna som
ligger till grund för ersättningen
Du eller ditt barn insjuknar eller du
råkar ut för en trafikskada eller ett
olycksfall i militärtjänst eller ett annat olycksfall
Sjukdagpenning och specialvårdspenning 62 % av inkomsterna som
ligger till grund för dagpenningen

 

Du tjänar också in pension om du blir vårdledig med barn under tre år och får hemvårdsstöd. Beloppet som din pension beräknas på är 857,15 € / mån. år 2024.

Om du får grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från FPA, tjänar du inte in pension på dessa, förutom om du börjar få invalidpension, som inkluderar pension för återstående tid.

 1. Din dagpenning har fastställts utgående från en månadsinkomst på 2 400 euro. Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut för 240 dagar.

  När pensionen beräknas beaktas 75 procent av dina inkomster som ligger till grund för dagpenningen. Den dagliga inkomsten fås genom att dividera din månadsinkomst med 21,5. Det dagliga eurobeloppet multipliceras med antalet utbetalda dagar. Pensionstillväxten är 1,5 procent av detta belopp. Livslängdskoefficientens inverkan avdras från det slutliga pensionsbeloppet

  • 2400 x 75 procent = 1 800 euro per månad
  • 1 800 euro / 21,5 = 83,72 euro per dag
  • 83,72 x 240 dagar = 20 092 euro
  • (20 092 x 1,5 procent) / 12 månader = 25 euro per månad.

  Till exempel för en person född 1960 är livslängdskoefficienten 0,94659, därför är den slutliga summan (25 x 0,94659) 23,66 euro.

Avlagd examen

Du tjänar in pension på dina studier efter att du fyllt 18 år och avlagt en yrkesinriktad grund- eller högskoleexamen. Du tjänar in pension på din examen när den är avlagd år 2005 eller senare. Flera examina utökar din pension ytterligare, men sammanlagt i högst fem års tid.

Du tjänar in pension på studier om du när du går i pension fått lön under din tid i arbetslivet till ett sammanlagt belopp av minst 20 571,69 euro (år 2024) eller när din FöPL-arbetsinkomst som företagare varit minst lika stor.

Du tjänar in pension när du studerar på samma sätt som för en lön på 857,15 euro per månad (år 2024). Varje studieår utökar din månadspension med ca 13 euro.

Så här tjänar du in pension för olika typer av examen:

Examen Pensions tillväxt Pensionsbelopp
per månad
Högre högskoleexamen i 5 år ca 65 euro
Yrkeshögskoleexamen i 4 år ca 52 euro
Lägre högskoleexamen eller
yrkesinriktad grundexamen
i 3 år ca 39 euro

 

Om du avlägger examen utomlands, tjänar du in pension om du är berättigad till FPA:s studiestöd.

Du tjänar inte in pension om du avlägger en studentexamen eller annan allmänbildande examen. Pension tjänas inte heller in om du avlägger en licentiat- eller doktorsexamen eller någon annan påbyggnadsexamen.

Oavlönade tider under pensionen

Förmåner under oavlönade tider ackumulerar även pension till den partiella ålderspensionen, familjepensionen och deltidspensionen. Däremot ackumuleras inte pension till invalidpension, ålderspension och arbetslivspension av betalda förmåner under oavlönade perioder.

 1. Från och med år 2017 intjänas arbetspension även för arbete som utförts vid 17 års ålder. Under åren 2005–2016 intjänades arbetspension från och med 18 års ålder och innan detta från 23 års ålder. Om du arbetade när du var yngre än så, har du inte tjänat in pension för den tiden.

  Pensionstillväxt 2005–2016

  • i åldern 18−52 år 1,5 procent
  • i åldern 53-62 år 1,9 procent
  • i åldern 63-67 år 4,5 procent

FPA:s folkpension och garantipension

Pensionsskyddet ingår i din sociala trygghet. Om din arbetspension är liten, kan du få folkpension och garantipension från FPA.

FPA kan betala kompletterande folkpension om din arbetspension är mindre än

 • 1 601.21 euro för ensamstående år 2024
 • 1 434.88 euro för samboende och gifta år 2024

Utöver folkpension kan du få garantipension från FPA, om du bor i Finland och dina samtliga pensioner före skatt uppgår sammanlagt till högst 968,70 euro per månad (år 2023).

Kontakta FPA om du vill har mer information om pensioner som utbetalas av FPA (kela.fi).

Läs mer om hur folkpension och garantipension kompletterar arbetspensionen (tyoelake.fi).