Ersättningar på Ilmarinen

Målet med vårt ersättningssystem är att uppmuntra personalen att uppnå Ilmarinens långsiktiga mål genom verksamhet som lever upp till våra värderingar. Samtidigt beaktar vi vårt syfte som arbetspensionsbolag, det vill säga att bedriva en lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet som utgör en del av den sociala tryggheten. Ersättningssystemet regleras genom särskilda bestämmelser i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Ersättningsprinciper

Ersättningar på Ilmarinen ska:

  • främja de strategiska målen, bolagets långsiktiga intressen och efterlevnaden av bolagets värderingar
  • vara förståeliga och öppna och uppmuntra till utmärkta prestationer
  • vara ansvarsfulla och förenliga med effektiv riskhantering
  • vara konkurrenskraftiga men rimliga.

Ersättningsförklaringar och ersättningsrapporter

Du hittar Ilmarinens årliga ersättningsförklaring och rapporter om ersättningar till ledamöter i Ilmarinens förvaltningsorgan och medlemmarna i ledningsgruppen på denna sida (endasta på finska). Uppgifterna i förklaringarna och rapporterna bygger på lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar samt Finsk kod för bolagsstyrning som gäller för börsbolag, och som vi frivilligt följer till den del som den är tillämplig på vår verksamhet som pensionsförsäkringsbolag.