Uppsägning av ArPL-försäkringen

Om ditt företags verksamhet upphör, om det sker betydande förändringar i ägarförhållandena eller bolagsformen, eller om verksamheten går samman med ett annat företag eller delas upp i flera företag kan det bli aktuellt med uppsägning av ArPL-försäkringen. Det är även möjligt att överföra ArPL-försäkringen till ett annat bolag, men innan man beslutar om det är det värt att beakta hur det påverkar kundåterbäringarna.

Om företagsverksamheten upphör eller du inte längre har några anställda

Om du lägger ned företaget eller inte längre har en enda anställd kan du säga upp din ArPL-försäkring. Gör så här:

Anmäl alla löner och semesterersättningar samt datumen då anställningsförhållandena upphört för varje arbetstagare. Gör denna anmälan inom fem dagar från den sista löneutbetalningsdagen.

Säg inte upp försäkringen förrän du har betalat ut alla löner. Du kan inte längre anmäla lönerna efter försäkringens uppsägningsdatum.

Säg upp din ArPL-försäkring genom att logga in på webbtjänsten. I webbtjänsten ska du ange försäkringens upphörandedatum, det vill säga den sista löneutbetalningsdagen samt en orsak för uppsägningen.

Om du startar ett nytt företag eller anställer en arbetstagare ska du teckna en ny ArPL-försäkring. Du är varmt välkommen som kund hos oss igen!

Om bolagsformen ändras

Bolagsformen för ditt företag kan ändras till exempel vid byte

  1. från enskild näringsidkare till ett företag i bolagsform
  2. från öppet bolag till kommanditbolag eller aktiebolag
  3. från kommanditbolag till aktiebolag eller öppet bolag.

Om företagets FO-nummer ändras ska du säga upp ArPL-försäkringen och teckna en ny.

Läs mer om ändringar av bolagsformen >

Sammanslagning eller uppdelning av företagsverksamheten

När ett aktiebolag går samman med ett annat ska ArPL-försäkringen sägas upp. Vid uppdelning av ett företag ska nya ArPL-försäkringar tecknas för de nybildade företagen.

Det är även möjligt för ett aktiebolag att delvis delas upp. Då fortsätter den kvarvarande delen av företaget med den befintliga ArPL-försäkringen. Om arbetstagare överförs till ett nytt bolag ska en ny ArPL-försäkring tecknas för det nya bolaget.

Läs mer om ändringar av bolagsformen >

Ändrade ägarförhållanden

Säg upp ArPL-försäkringen om du säljer ditt företag.

Om du är delägare i ett bolag och det sker ändringar i delägarskapet behöver du bara meddela oss om dem om företaget ingår i en koncern.

Om ditt innehav ökar i den grad att du räknas som företagare ska du teckna en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring.

Läs mer om ändringar av bolagsformen >

Din ArPL-försäkring överförs till ett annat pensionsbolag

Du kan överföra din ArPL-försäkring till ett annat pensionsbolag om din försäkring varit i kraft hos Ilmarinen i minst ett år. Du kan säga upp din försäkring den sista dagen i mars, juni, september eller december. Försäkringen överförs till det nya bolaget inom tre månader från uppsägningsdagen.

Vi betalar ut kundåterbäringar till dig i högst tre år efter att försäkringen upphört. Återbäringen som betalas ut efter att försäkringen sagts upp uppgår till hälften av kundåterbäringen som skulle ha betalats om försäkringen hade fortsatt hos Ilmarinen.