Att anställa sin första arbetstagare

När du anställer en arbetstagare måste du även sköta arbetstagarens pensionsskydd. I vissa fall ansvarar du även för arbetstagarens övriga sociala trygghet.

Ta hand om arbetstagarens pensionsskydd

Att bli arbetsgivare medför nya skyldigheter. En av dem är att ta hand om arbetstagarens pensionsskydd. Du ansvarar för pensionsskyddet om

  • arbetstagaren är 17–68 år och
  • du betalar ut minst 68,57 euro i lön per månad år 2024 (65,26 euro i lön per månad år 2023).

Du är ansvarig för arbetstagarens pensionsskydd oavsett om det är en fast eller visstidsanställning och oavsett om du anställer en eller flera arbetstagare.

Det finns två sätt att ta hand om pensionsskyddet: att teckna en pensionsförsäkring för arbetstagare, dvs. ArPL-försäkring, eller att bara betala ArPL-avgiften. Hur du ska göra beror på om du är tillfällig arbetsgivare eller avtalsarbetsgivare.

Du ansvarar för arbetstagarens övriga sociala trygghet

Som arbetsgivare kan du förutom pensionsskyddet även vara ansvarig för arbetstagarens övriga sociala trygghet. Det är du om du betalar ut mer än 1 300 euro i lön till arbetstagaren under ett kalenderår. Då ska du förutom lönen även betala så kallade arbetsgivaravgifter, dvs. lönebikostnader. Dessa lönebikostnader utgörs av tre försäkringspremier: Försäkringarna är

  1. arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
  2. arbetslöshetsförsäkring
  3. grupplivförsäkring.

Teckna dessa försäkringar för dina arbetstagare. Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen samt grupplivförsäkringen kan du teckna hos valfritt försäkringsbolag. Arbetslöshetsförsäkringen måste du teckna hos Sysselsättningsfonden. Läs mer om Sysselsättningsfondens tjänster (tyollisyysrahasto.fi).

Dra alltid av arbetslöshetsförsäkringspremien

Du ska alltid innehålla arbetslöshetsförsäkringspremien från arbetstagarens lön även om lönen inte överstiger årsgränsen, varvid du som arbetsgivare får behålla den. Om lönen du betalar ut överskrider den nedre gräns som fastställts av skattemyndigheten ska du förutom de tre ovannämnda premierna även betala en sjukförsäkringsavgift för arbetstagaren.

Så här betalar du avgifterna

Som arbetsgivare betalar du socialförsäkringsavgifterna till arbetspensions- och försäkringsbolagen och innehåller sedan arbetstagarens avgiftsdel i samband med löneutbetalningen. Läs mer om arbetstagarens sociala trygghet och avgifter.

Ansvar, nytta och glädje!

Förutom dessa obligatoriska kostnader är det klokt att även vara förberedd på vissa andra kostnader, till exempel sjuklön, företagshälsovård och föräldraledigheter. För vissa av dem får du ersättning från FPA.

Att vara arbetsgivare innebär många skyldigheter, men samtidigt ger en ny medarbetare mycket nytta och glädje. Lycka till!

Läs mer om arbetstagarförsäkringar och gör en försäkringsansökan enkelt på webben

Läs mer om att försäkra arbetstagare >
Teckna en ArPL-försäkring för avtalsarbetsgivare enkelt på webben >

Exempel på lönebikostnader

Om du betalar ut en lön på 2 000 euro i månaden till din arbetstagare blir kostnaden inklusive obligatoriska bikostnader totalt 2 650 euro.

Med vår räknare kan du hålla koll på lönebikostnaderna. Räknaren visar en specifikation över lönebikostnaderna, det vill säga hur mycket du behöver betala i pensions- och andra obligatoriska avgifter.

Gå till löneräknaren >