Åtgärder för dig som chef

Bygg upp en växelverkan som baserar sig på tillit. När diskussioner blir en gemensam praxis på arbetsplatsen är det lätt att prata även om problemsituationer.

Känn din arbetsgemenskap

Som chef är en av dina arbetsuppgifter att följa med situationen i er arbetsgemenskap samt era arbetsmetoder, dvs. hurdan atmosfären är på arbetsplatsen och hur människorna mår samt säkerheten i era arbetsmetoder.

När du i tid och med låg tröskel fäster uppmärksamhet på arbetstagarnas för stora belastning och eventuella psykiska symtom kan du ta tag i situationen tidigt. Då är problemen ofta ännu små och lättare att lösa.

Du identifierar och observerar dina arbetstagares belastning, symtom och störningar bäst genom att diskutera med dem. För därför samtal på tumanhand tillräckligt ofta. Lyssna till vad dina arbetstagare berättar för dig på teammöten och i den vardagliga interaktionen. Sätt dig in i resultaten på medarbetarenkäter och diskutera också dessa med dina arbetstagare. För även utvecklingssamtal men de ska inte vara de enda diskussionerna som förs på tumanhand.

Styr till professionel hjälp men lägg inte ut lösningen på problemet

Du hjälper en arbetstagare med symtom bäst när du vet

 1. vad du som chef kan göra och vad du inte kan göra
 2. när du ska berätta om professionell hjälp för din arbetstagare 
 3. när du ska hänvisa arbetstagaren till professionell hjälp och från vem han eller hon får hjälp: läkaren, psykologen, parrelationsterapeuten, socialarbetaren eller någon annan.

Se praktiska anvisningar nedan.

Som chef kan du hjälpa din arbetstagare genom att ta personens situation på arbetsplatsen till tals, erbjuda stöd och förståelse och diskutera nödvändiga arbetsarrangemang. Om denna hjälp inte är tillräcklig, berätta för din arbetstagare om rofessionell hjälp eller hänvisa personen till diskussion med en utomstående expert.

Att berätta om rofessionell hjälp kan räcka när din arbetstagares symtom är lindriga. Då märker personen kanske inte dem själv eller vill inte uppsöka professionell hjälp. Därför är det viktigt att du tar ärendet till tals. Berätta för arbetstagaren att du är orolig över situationen och att du förstår och accepterar hens känslor. Berätta att det ofta hjälper att diskutera med en utomstående expert. Du kan säga att det är bättre att pröva att diskutera med en professionell hjälpare och sedan bestämma om det finns behov för att fortsätta diskussionerna. Berätta för din arbetstagare att hjälp i rätt tid gör återhämtningen snabbare och risken för att symtomen försvåras eller att de återkommer minskar.

Styr din arbetstagare till rofessionell hjälp när hen haft långvariga symtom eller när symtomen påverkar arbetsprestationen eller vardagen. Styr arbetstagaren till att i första hand vända sig till företagshälsovården. Du kan dessutom komma överens med arbetstagaren att även du kommer att kontakta en representant för företagshälsovården och berätta om situationen ur arbetsplatsens synvinkel. Om arbetsdagen avbryts, lindra arbetstagarens oro över hur arbetet kan arrangeras på arbetsplatsen.

Uppmuntra arbetstagaren till en diskussion mellan er om situationen efteråt. Om du vill får du hjälp och råd från företagshälsovården för diskussionen. Ni kan även komma överens om ett samtal om arbetsförmågan, alltså ett nätverksmöte som är ett gemensamt möte med företagsläkaren, företagshälsovårdaren eller företagspsykologen, om det passar arbetstagaren. Det är bra om du tar initiativet och ber om ett nätverksmöte från företagshälsovården. 

Läs mer om åtgärder på arbetsplatsen

Ditt ansvar och dina möjligheter att lösa problemet fortsätter även efter att arbetstagaren fått hjälpprofessionell hjälp. Egentligen ökar betydelsen av dem. En lämplig omstrukturering av arbetet tillsammans med stöd från arbetsplatsen och arbetsgemenskapen främjar återhämtningen och underlättar en lyckad återgång till arbetet efter sjukfrånvaro. Följande åtgärder stöder arbetstagaren på bästa sätt:

 1. Om arbetstagaren blir sjukledig, håll kontakt med honom eller henne och kom överens om en diskussionstidpunkt.  
 2. Fundera tillsammans med arbetstagaren om ni kan omstrukturera arbetet så att hen klarar av det med framgång. Ordna vid behov ett nätverksmöte.  
 3. Visa med ord och handling att du stöder arbetstagaren.   
 4. Säkerställ att även de övriga arbetstagarna och hela arbetsgemenskapen ger sitt stöd.  
 5. Förhåll er till en psykisk störning på samma sätt som till vilken som helst störning i hälsan. 

Kom tillsammans med arbetstagaren överens om arbetets omstrukturering och erbjud stöd

Arbetet, framgångar och återgången till arbetet är viktiga för arbetstagarens återhämtning. Arbetstagaren kan fortsätta arbeta även om arbetsförmågan är nedsatt. Arbetsuppgifternas krav och möjligheter ska motsvara arbetstagarens arbetsförmåga. Du lyckas i detta när du omstrukturerar arbetet och stöder arbetstagaren.

Vad innebär en omstrukturering av arbetet?

Omstrukturering av arbetet innebär en anpassning av arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena och stödjande av arbetstagarens krafter när psykiska eller fysiska symtom orsakar olägenheter eller försvårar arbetet. När du omstrukturerar arbetet på grund av fysiska orsaker vet du och din arbetstagare till exempel hur arbetstagaren ska göra om han eller hon inte får lyfta tunga bördor. Ni kanske till och med har gemensamma anvisningar för en sådan fysisk anpassning. På samma sätt kan ni omstrukturera arbetet på grund av psykiska orsaker, dvs. den psykiska hälsan, och komma överens om praxisen.

Så här omstrukturerar du arbetstagarens arbete

En omstrukturering av arbetstagarens arbete kan göras exempelvis på följande sätt: 

 • Minska arbetstagarens belastning: begränsa arbetsuppgifterna, pausa kundarbetet osv.   
 • Stärk resursfaktorer, till exempel så att arbetstagaren kan påverka sitt arbete och sin arbetstakt.   
 • Öka flexibiliteten i arbetstiden eller kom överens om en tidsbestämd ändring i arbetstiden.   
 • Stöd koncentrationen, uppmärksamheten och arbetsron, ordna med lämpliga arbetsutrymmen för arbetstagaren. Inför distansarbete.
 • Underlätta arbetsrelaterade sociala situationer, till exempel genom att föreslå en förflyttning till en mindre arbetsgrupp eller genom att säkerställa att arbetstagaren inte lämnas ensam för kundmöten.   
 • Skapa goda arbetsförhållanden så att din arbetstagare har energi kvar för att reglera sin sinnesstämning och sina känslor.   
 • Reservera tid för diskussioner där du stöder arbetstagarens självförtroende och motivation.    
 • Kom överens med arbetstagaren om en stödperson som han eller hon kan vända sig till på arbetsplatsen vid behov.   
 • Följ upp arbetstagarens situation genom att observera och diskutera den och omstrukturera arbetet i större omfattning vid behov.

Om dessa åtgärder inte är tillräckliga, kontakta företagshälsovården. Företagshälsovårdaren, företagsläkaren eller företagspsykologen kan hjälpa dig till exempel med att ordna ett nätverksmöte, dvs. en gemensam diskussion med arbetstagaren och ge vägledning i att söka stöd, till exempel i form av partiell sjukdagpenning. Om inte heller detta räcker, kontakta oss. Hos oss på Ilmarinen kan din arbetstagare ansöka om yrkesinriktad rehabilitering, t.ex. arbetsprövning, där personen prövar att utföra sitt tidigare arbete på ett nytt sätt eller att arbeta i ett helt nytt arbete.

Redan vetskap om möjligheten till en omstrukturering av arbetet kan hjälpa

Om din arbetstagare endast har lindriga psykiska symtom kan hen känna sig bättre redan med att du berättar att sådana omstruktureringar är möjliga på arbetsplatsen. När du har diskuterat med arbetstagaren kom tillsammans överens om när ni kommer att diskutera situationen på nytt. På så sätt upplever arbetstagaren att du stöder denne och behöver inte be separat om hjälp av dig. Kom ihåg att föra överenskomna samtal även om allt går eller verkar gå smidigt. Om arbetstagarens tillstånd försämras, tidigarelägg mötet.

Föreslå en omstrukturering av arbetet och anpassa arbetet hellre med en för låg än en för hög tröskel. När ni omstrukturerar arbetet ofta på arbetsplatsen blir den en del av er normala verksamhet. På så sätt kan du och de övriga cheferna minska rädslan och oron för att bli stämplad när det gäller arbetstagarnas ork och psykiska problem. När arbetstagaren kan utföra sina arbetsuppgifter och upplever en känsla av att lyckas, förblir arbetet ett viktigt stöd och en betydande resurs för arbetstagaren.

Tre tips för utveckling av en god diskussionskultur

 1. Bygg upp förtroende, ge och be om respons. Fråga hur arbetstagarna har det, lyssna och var närvarande.  
 2. Fungera som exempel. Visa vad respekt för andra och att bry sig om andra är i vardagen.  
 3. Ta till tals förändringen i arbetstagarens beteende om du funderar eller oroar dig över den.