Nyheter 27.10.2023

Arbetsgivare, företagare, pensionstagare – arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2024 är fastställda

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen relaterade till arbetspensionsskyddet för år 2024. Arbetspensionsindexet för år 2024 är 3037, vilket innebär en höjning av pensionerna med cirka 5,7 procent vid årsskiftet. Lönekoefficienten fastställdes till 1,637, en ökning på 5,1 procent jämfört med år 2023.

Pensionerna som betalas ut justeras enligt arbetspensionsindexet. Lönekoefficienten påverkar beräkningen av framtida arbetspensioner och även många betalningar och gränsbelopp för arbetsgivare och företagare.

I början av år 2023 ökar arbetspensionsindexet en aning mer än lönekoefficienten.

Så här förändras inkomstgränserna för arbetsgivare nästa år

År 2024 är den nedre gränsen för ArPL-försäkringsskyldigheten 68,57 euro i månaden, medan den i år är 65,26 euro i månaden. Den nedre gränsen innebär att arbetstagare under den inte behöver en ArPL-försäkring, men lönen måste ändå anmälas till inkomstregistret.

Avtalsarbetsgivare

Du ska teckna en ArPL-försäkring när du har minst en arbetstagare i ett fast anställningsförhållande, eller om lönen du betalar till dina arbetstagare under sex månader överskrider 9 822 euro (gränsen för år 2023 är 9 348 euro). Om detta villkor uppfylls ska du fylla i en ArPL-försäkringsansökan och du blir avtalsarbetsgivare.

Som avtalsarbetsgivare påverkas ArPL-avgiften av ditt företags storlek. Från och med början av 2023 ArPL-avgiftens omkostnadsdel har fastställds separat av varje pensionsbolag. År 2024 Ilmarinnens omkostnad minskar med 20 %. Omkostnadsdelen är den del av avgiften som täcker pensionsbolagets driftskostnader, med andra ord kostnaderna för att sköta försäkringar och pensioner. Ilmarinens utmärkta effektivitet kommer att innebära lägre arbetspensionsavgifter för våra kunder.

År 2024 räknas du som storarbetsgivare om ditt företags årslönesumma år 2022 överstigit 2 251 500 euro. Som en stor avtalsarbetsgivare alltså storarbetsgivare börjar dina arbetstagares arbetsförmåga att påverka storleken på ArPL-avgiften.

Du kan se prognosen för nästa års ArPL-avgifter och procentsatser genom att logga in på webbtjänsten för arbetsgivare.

Tillfällig arbetsgivare

Som tillfällig arbetsgivare betalar du bara ArPL-grundavgiften. Om du inte har fast anställda arbetstagare och har betalat mindre än 9 822 euro (9 348 år 2023) i lön till en eller flera arbetstagare räknas du som tillfällig arbetsgivare. Som tillfällig arbetsgivare betalar du ArPL-avgiften, men du behöver inte en ArPL-försäkring.

ArPL-avgiftsprocenten för tillfälliga arbetsgivare är samma i alla pensionsbolag.

Du kan läsa mer om ArPL-försäkringsskyldigheten för arbetsgivare i olika storleksklasser på vår webbplats.

Så här påverkas företagarnas arbetsinkomst av lönekoefficienten


År 2024 är den nedre gränsen för FöPL-inkomstgränsen 9 010,28 euro och den övre 204 625 euro. År 2023 är den nedre gränsen 8 575,45 euro och den övre 194 750 euro. Du måste teckna en FöPL-försäkring om din arbetsinkomst når upp till den nedre gränsen.

Som företagare är FöPL-arbetsinkomsten en central faktor som påverkar din arbetspension och hela din sociala trygghet. FöPL-arbetsinkomsten fastställs på årsnivå och justeras med lönekoefficienten en gång i början av året. Detta innebär att lönekoefficienten årligen höjer storleken på FöPL-arbetsinkomsten när din försäkring fortsätter samt den nedre och övre gränsen för FöPL-arbetsinkomsten. Indexhöjningen ser till att företagarens arbetsinkomst följer den allmänna löne- och prisutvecklingen.

Så här påverkas pensionerna av indexet

Om du redan är pensionstagare justeras din löpande pension enligt arbetspensionsindexet. Arbetspensionsindexet bygger till 20 procent på förändringen i lönenivån och till 80 procent på förändringen i prisnivån.

Vid årsskiftet höjs din pension med cirka 5,7 procent.

Som pensionstagare kan du kontrollera ditt pensionsbelopp på MinPension i början av december. Du kan redan nu se nästa års utbetalningsdagar på webben.

Inkomstgränserna för invalidpensionerna justeras årligen med lönekoefficienten. Du kan kontrollera din personliga inkomstgräns på MinPension.

Om du snart ska gå i pension spelar lönekoefficienten en stor roll. Lönekoefficienten används vid beräkningen av din framtida arbetspension. Med den justeras dina årsinkomster till nivån för det år då pensionen började. Lönekoefficienten bygger till 80 procent på förändringen i lönenivån och till 20 procent på förändringen i prisnivån.

Om du ännu inte får pension kan du uppskatta storleken på din framtida pension med pensionsräknaren på MinPension.

Varför är indexen viktiga?

Med arbetspensionsindexet och lönekoefficienten säkerställs att pensionsbeloppet är rimligt i förhållande till inkomsterna under arbetskarriären och att köpkraften för löpande pensioner bibehålls.
Löpande pensioner justeras enligt arbetspensionsindexet årligen i början av januari. Med indexet tryggas alltså arbetspensionernas storlek.

För att inte heller företagarnas FöPL-arbetsinkomster ska halka efter den allmänna löneutvecklingen justeras de också en gång i början av året. För detta tillämpas lönekoefficienten.

Läs mer på Social- och hälsovårdsministeriet sidor (stm.fi)

Se exempeltabeller på Pensionsskyddscentralens sidor (etk.fi)

Läs även

Ilmarinens omkostnad minskar med 20 % år 2024

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden