Förändringar i företagsverksamheten och ArPL

Verksamhetsförändringar, företagsförvärv eller företagsarrangemang kan påverka ditt företags ArPL-försäkringar och försäkringsavgifter. Hur de påverkas beror på företagets lönesumma, dvs. om du räknas som liten eller stor arbetsgivare.

De vanligaste förändringssituationerna

Följande förändringar i företagsverksamheten påverkar din ArPL-försäkring:

  1. Du säljer hela eller en del av företagets aktiebestånd.
  2. Ditt företag fusioneras med ett annat företag eller vice versa.
  3. Du överlåter verksamheten till ett annat företag eller vice versa.
  4. Företaget delas upp eller tar över en del av ett företag som delas upp.
  5. Du ändrar företagets bolagsform.
  6. Du gör ändringar i företagsverksamheten som leder till att företaget därefter omfattas av lagen om pension för arbetstagare.

När det sker förändringar i företagets verksamhet

Förändringar i företagsverksamheten kan även påverka ditt företags ArPL-försäkring och ArPL-avgifter. Hur de påverkas beror på om du räknas som liten eller stor arbetsgivare, det vill säga om ditt företags årliga lönesumma överskrider gränsen för storarbetsgivare. År 2024 räknas du som storarbetsgivare om företagets lönesumma 2022 överskred 2 251 500 euro. Om företagets lönesumma 2022 låg under 2 251 500 euro är du en liten arbetsgivare.

Små arbetsgivare betalar ArPL-grundavgiften och får en kundåterbäring en gång om året som minskar avgiften. För storarbetsgivare påverkas avgiften av en avgiftsklass som fastställs utifrån antalet invalidpensionsfall bland dina arbetstagare. Som storarbetsgivare får du förutom kundåterbäringen även vissa andra rabatter.

Du säljer hela eller en del av företagets verksamhet och dina aktier övergår till en ny ägare.

Konsekvenser för ArPL-försäkringarna

Försäljningen av aktiebeståndet påverkar inte ditt företags ArPL-försäkring. Kontrollera dock om du framöver behöver teckna en FöPL-försäkring.

Konsekvenser för rabatterna

Ett ägarbyte kan påverka dina kundåterbäringar.

Om du är storarbetsgivare kan ägarbytet även påverka omkostnadsrabatten. Ägarbytet påverkar inte rabatten på avgiftsförlustdelen som beaktas i beräkningen av företagets försäkringsavgift.

Konsekvenser för avgiftsklassen

Ett ägarbyte påverkar inte beräkningen av en storarbetsgivares avgiftsklass eller avgiftsklassens effekt på din ArPL-försäkringsavgift.

Läs mer om FöPL-försäkring >

Hur fusionen påverkar din ArPL-försäkring beror på om det handlar om en så kallad vanlig fusion eller en kombinationsfusion. En vanlig fusion innebär att ett företag fusioneras med ett annat. En kombinationsfusion innebär att minst två företag fusioneras och bildar ett nytt företag, varvid de tidigare företagens verksamhet upphör.

Konsekvenser för ArPL-försäkringarna

Om ditt företag fusioneras med och uppgår i ett annat företag upphör ditt företags ArPL-försäkring.

Vanlig fusion

I en vanlig fusion ska det övertagande företaget försäkra det överlåtande företagets arbetstagare med en ArPL-försäkring. Du kan antingen inkludera dem i din befintliga försäkring eller teckna en ny.

Kombinationsfusion

I en kombinationsfusion bildas ett nytt företag som tecknar en eller flera ArPL-försäkringar för sina arbetstagare.

Läs mer om att säga upp en ArPL-försäkring >
Teckna en ArPL-försäkring >

Konsekvenser för rabatterna

Om ditt företag tar över ett annat företag i en fusion och båda företagen har ArPL-försäkringar hos Ilmarinen kommer vi att inkludera det överlåtande företagets tidigare lönesummor i beräkningen av dina rabatter. Som övertagande företag drar du nytta av det fusionerade företagets rabatter i form av kundåterbäringar. Förändringen beaktas även som en höjning av din avgiftsförlustrabatt och eventuella omkostnadsrabatt.

Läs mer om kundåterbäringar >
Läs mer om omkostnads- och avgiftsförlustrabatter >

Konsekvenser för avgiftsklassen

Vid en fusion inkluderas det överlåtande företagets tidigare invalidpensioner i beräkningen av det övertagande företagets avgiftsklass.

Vanlig fusion

Om du är en liten arbetsgivare och tar över en annan liten arbetsgivare vid en fusion kan resultatet bli att företaget efter fusionen räknas som storarbetsgivare. Det gäller om den årliga lönesumman för företaget som bildas i fusionen överskrider gränsen för storarbetsgivare. År 2024 är gränsen cirka 2,25 miljoner euro. Det innebär att det fusionerade företagets ArPL-försäkringsavgift framöver påverkas av avgiftsklassen. Företagets avgiftsklass under de första åren är grundklass 4. Därefter börjar ditt företags invalid- och delinvalidpensioner att påverka avgiftsklassen.

Om du är storarbetsgivare och tar över en liten arbetsgivare genom en fusion, kommer invalidpensionsfallen under den tid som det överlåtande bolaget räknades som liten arbetsgivare inte att påverka ditt företags avgiftsklass.

Om du är storarbetsgivare och tar över en annan storarbetsgivare genom en fusion, kommer de tidigare invalidpensionsfallen i båda företagen att påverka ditt företags avgiftsklass.

Kombinationsfusion

Om företaget som bildas efter en kombinationsfusion är en storarbetsgivare och de sammanslagna företagen är storarbetsgivare kommer alla de involverade företagens tidigare invalidpensionsfall att påverka det nybildade företagets avgiftsklass. Det innebär att samtliga invalidpensionsfall i de fusionerade företagen räknas ihop, varvid de sammanräknade invalidpensionsfallen avgör det nya företagets avgiftsklass.

Om företaget som bildas i kombinationsfusionen är en storarbetsgivare, men de sammanslagna företagen är små arbetsgivare, kommer avgiftsklassberäkningen bara att inkludera pensioner som beviljas efter fusionen. Fram till dess är företagets avgiftsklass grundklass 4.

Läs mer om avgiftsklasser >

Konsekvenser för företagets storlek

Företagets storlek avgör i vilken grad avgiftsklassen påverkar din ArPL-försäkringsavgift. I pensionsförsäkringssammanhang är det lönesumman som avgör ett företags storlek.

Vanlig fusion

Om du är en storarbetsgivare och vid en fusion tar över ett företag med en årlig lönesumma på minst cirka 1,5 miljoner euro år 2024, kommer avgiftsklassens effekt på ditt företags försäkringsavgifter att öka i samma mån som lönesumman.

Kombinationsfusion

Vi meddelar det nya företagets avgiftsklass och ArPL-försäkringsavgift efter att du tecknat en ArPL-försäkring.

Läs mer om hur avgiftsklassen påverkar ArPL-avgiften >

En verksamhetsöverlåtelse innebär att du överlåter hela eller en del av ditt företags affärsverksamhet eller är mottagande part i en motsvarande transaktion.

Vid en överlåtelse av hela affärsverksamheten upphör ditt företags verksamhet och övergår helt och hållet till antingen ett befintligt företag eller ett nytt företag. Vid en partiell överlåtelse övergår en del av ditt företags affärsverksamhet till ett befintligt eller eventuellt till ett nybildat företag. Den återstående delen av ditt företag fortsätter sin verksamhet.

Konsekvenser för ArPL-försäkringarna

Överlåtelse av hela verksamheten

Om du är den överlåtande parten upphör din ArPL-försäkring.

Om du är den övertagande parten ska du försäkra de arbetstagare som övergår till ditt företag med en ArPL-försäkring. Du kan antingen inkludera dem i din befintliga försäkring eller teckna en ny.

Om du grundar ett nytt företag som en del av verksamhetsöverlåtelsen ska du teckna en eller flera nya ArPL-försäkringar.

Överlåtelse av en del av verksamheten

Vid en partiell verksamhetsöverlåtelse mellan två företag behöver man inte säga upp sina försäkringar. Som övertagande företag måste du försäkra arbetstagarna som övergår till dig med en ArPL-försäkring. Du kan antingen inkludera dem i din befintliga försäkring eller teckna en ny.

Om ett nytt företag bildas vid en partiell verksamhetsöverlåtelse ska du teckna en eller flera nya ArPL-försäkringar för arbetstagarna som övergår till det nya företaget.

Teckna en ArPL-försäkring >
Läs mer om ArPL-försäkring >

Konsekvenser för rabatterna

Överlåtelse av hela verksamheten

I vissa situationer kan det överlåtande företagets tidigare lönesummor beaktas vid beräkningen av det övertagande företagets rabatter. Som övertagande företag gynnas du i så fall av det fusionerade företagets rabatter i form av kundåterbäringar. Förändringen beaktas även som en höjning av din avgiftsförlustrabatt och eventuella omkostnadsrabatt.

Överlåtelse av en del av verksamheten

Om du är överlåtande eller övertagande part i en partiell verksamhetsöverlåtelse påverkar arrangemanget även ditt företags kundåterbäringar och andra rabatter.

Läs mer om kundåterbäringar >
Läs mer om omkostnads- och avgiftsförlustrabatter >

Konsekvenser för avgiftsklassen

De allra minsta verksamhetsöverlåtelserna har ingen effekt på ditt företags avgiftsklass. Beräkningen av din avgiftsklass ändras om verksamhetsöverlåtelsen resulterar i att företagets lönesumma överskrider gränsen för storarbetsgivare. År 2024 är gränsen cirka 2,25 miljoner euro.

Överlåtelse av hela verksamheten

Om du tar över ett företags hela verksamhet, varvid det överlåtande företagets tidigare invalidpensioner inkluderas i beräkningen av ditt företags avgiftsklass, kommer det överlåtande företagets invalidpensionsfall att direkt påverka ditt företags avgiftsklass. Ett undantag utgörs av de år då det överlåtande företaget varit en liten arbetsgivare. För sådana år påverkar det överlåtande företagets invalidpensionsfall inte det övertagande företagets avgiftsklass.

Om de tidigare invalidpensionsfallen inte inkluderas i beräkningen av ditt företags avgiftsklass, kommer avgiftsklassen att fastställas på samma sätt som vid en partiell verksamhetsöverlåtelse.

Överlåtelse av en del av verksamheten

Om du tar över en del av ett företags affärsverksamhet påverkar det överlåtande företagets avgiftsklass beräkningen av din avgiftsklass. De tidigare invalidpensionsfallen blir kvar hos det överlåtande företaget. Som övertagande företag finns det två andra faktorer som påverkar avgiftsklassen: det överlåtande företagets avgiftsklass och den årliga lönesumman för de arbetstagare som överförs till ditt företag. Utifrån dessa fastställs en så kallad beräknad invalidpensionsutgift. Den påverkar ditt företags avgiftsklass under en övergångsperiod på 6–7 år.

Läs mer om avgiftsklasser >

Konsekvenser för företagets storlek

När du tar över ett annat företags affärsverksamhet kan det överlåtande företagets lönesumma påverka ditt företags storlek. I arbetspensionssammanhang fastställs företagets storlek utifrån dess lönesumma, som i sin tur påverkar avgiftsklassens effekt på försäkringsavgiften.

Om ett nytt företag bildas vid en fullständig eller partiell verksamhetsöverlåtelse får du veta din ArPL-avgift när du har tecknat en ArPL-försäkring. Din ArPL-avgift ligger då på rätt nivå från försäkringens början.

Överlåtelse av hela verksamheten

Om du är en storarbetsgivare och genom en verksamhetsöverlåtelse tar över ett företag med en årlig lönesumma på minst cirka 1,5 miljoner euro år 2024, kommer avgiftsklassens effekt på ditt företags försäkringsavgifter att öka i samma mån som lönesumman.

Överlåtelse av en del av verksamheten

Arrangemanget påverkar båda parters storlek om ditt eller det överlåtande företagets lönesumma på årsnivå ändras med minst cirka 1,5 miljoner euro år 2023.

Läs mer om hur lönesumman påverkar avgiftsklassen >

Tidpunktens konsekvenser för försäkringsavgiften

Om du som storarbetsgivare tar emot en verksamhetsöverlåtelse från ett annat företag mitt under ett år, kommer arrangemanget att påverka ArPL-försäkringsavgifterna för båda parter först vid ingången av följande år. Om verksamhetsöverlåtelsen sker vid årsskiftet kommer arrangemanget att påverka ArPL-avgifterna för båda parter redan under året som inleds.

Om du eller ni bildar ett eller flera nya företag i samband med verksamhetsöverlåtelsen, kommer ArPL-försäkringsavgifterna för dessa företag att ligga på rätt nivå från försäkringens början.

Ditt företag kan delas upp helt eller delvis, eller vara övertagande part i en motsvarande transaktion.

En total delning innebär att ditt företag delas upp i två eller flera företag, som kan vara nybildade, och det uppdelade företagets verksamhet upphör. I en partiell delning övergår en del av ditt företags verksamhet till ett eller flera företag, som kan vara nybildade, medan den återstående delen fortsätter sin verksamhet.

Konsekvenser för ArPL-försäkringarna

Total delning

Vid en total delning av företaget upphör din ArPL-försäkring.

Om du är det övertagande företaget i en total delning ska du försäkra de arbetstagare som övergår till ditt företag med en ArPL-försäkring. Du kan antingen inkludera dem i din befintliga försäkring eller teckna en ny.

Om du grundar ett nytt företag till följd av en total delning ska du teckna en eller flera nya ArPL-försäkringar.

Partiell delning

Om ditt företag delvis delas upp och den återstående delen fortsätter sin verksamhet fortsätter även din ArPL-försäkring.

Vid en partiell delning mellan två företag behöver man inte säga upp sina försäkringar. Som övertagande företag måste du försäkra arbetstagarna som övergår till dig med en ArPL-försäkring. Du kan antingen inkludera dem i din befintliga försäkring eller teckna en ny.

Vid en partiell delning bildas ett nytt företag som tecknar en eller flera ArPL-försäkringar för sina arbetstagare.

Läs mer om att säga upp en ArPL-försäkring >
Teckna en ArPL-försäkring >

Konsekvenser för rabatterna

Total delning

I vissa situationer kan det uppdelade företagets tidigare lönesummor beaktas i beräkningen av det övertagande företagets rabatter. Som övertagande företag gynnas du i så fall av det uppdelade företagets rabatter i form av kundåterbäringar. Förändringen beaktas även i beräkningen av din avgiftsförlustrabatt och eventuella omkostnadsrabatt.

Partiell delning

Om du är överlåtande eller övertagande part i en partiell delning påverkar arrangemanget även ditt företags kundåterbäringar och andra rabatter.

Läs mer om kundåterbäringar >
Läs mer om omkostnads- och avgiftsförlustrabatter >

Konsekvenser för avgiftsklassen

De allra minsta företagsuppdelningarna har ingen effekt på ditt företags avgiftsklass. Beräkningen av din avgiftsklass ändras om uppdelningen resulterar i att företagets lönesumma överskrider gränsen för storarbetsgivare. År 2024 är gränsen cirka 2,25 miljoner euro.

Total delning

Om du tar över ett företags hela verksamhet vid en total delning, varvid det uppdelade företagets tidigare invalidpensioner inkluderas i beräkningen av ditt företags avgiftsklass, kommer det uppdelade företagets invalidpensionsfall att direkt påverka ditt företags avgiftsklass. Ett undantag utgörs av de år då det uppdelade företaget varit en liten arbetsgivare. För sådana år påverkar det uppdelade företagets invalidpensionsfall inte det övertagande företagets avgiftsklass.

Om de tidigare invalidpensionsfallen inte inkluderas i beräkningen av ditt företags avgiftsklass, kommer avgiftsklassen att fastställas på samma sätt som vid partiell delning.

Partiell delning

Om du som storarbetsgivare tar över en affärsverksamhet genom en partiell delning kommer det uppdelade företagets avgiftsklass att påverka beräkningen av din avgiftsklass. De tidigare invalidpensionsfallen blir kvar hos det uppdelade företaget. Som övertagande företag finns det två andra faktorer som påverkar avgiftsklassen: det uppdelade företagets avgiftsklass och den årliga lönesumman för de arbetstagare som överförs till ditt företag. Utifrån dessa fastställs en så kallad beräknad invalidpensionsutgift. Den påverkar det övertagande företagets avgiftsklass under en övergångsperiod på 6–7 år.

Läs mer om avgiftsklasser >

Konsekvenser för företagets storlek

När du tar över ett annat företags affärsverksamhet kan det uppdelade företagets lönesumma påverka ditt företags storlek. I arbetspensionssammanhang fastställs företagets storlek utifrån dess lönesumma, som i sin tur påverkar avgiftsklassens effekt på försäkringsavgiften.

Om ett nytt företag bildas vid en total eller partiell delning får du veta din ArPL-avgift när du har tecknat en ArPL-försäkring. Din ArPL-avgift ligger då på rätt nivå från försäkringens början.

Total delning

Om du är en storarbetsgivare och vid en delning tar över ett företag med en årlig lönesumma på minst 1,5 miljoner euro år 2024, kommer avgiftsklassens effekt på ditt företags försäkringsavgifter att öka i samma mån som lönesumman.

Partiell delning

Arrangemanget påverkar båda parters storlek om ditt eller det överlåtande företagets lönesumma på årsnivå ändras med minst cirka 1,5 miljoner euro år 2024.

Läs mer om hur lönesumman påverkar avgiftsklassen >

Tidpunktens konsekvenser för försäkringsavgiften

Om du som storarbetsgivare tar över en del av ett annat företag mitt under ett år, kommer arrangemanget att påverka ArPL-försäkringsavgifterna för båda parter först vid ingången av följande år. Om delningen sker vid årsskiftet kommer arrangemanget att påverka ArPL-avgifterna för båda parter redan under året som inleds.

Om du eller ni bildar ett eller flera nya företag i samband med delningen, kommer ArPL-försäkringsavgifterna för dessa företag att ligga på rätt nivå från försäkringens början.

En ändring av bolagsformen innebär till exempel att du byter från firma eller kommanditbolag till ett öppet bolag eller aktiebolag.

Hur bolagsformen påverkar din ArPL-försäkring beror på om företagets FO-nummer ändras i samband med arrangemanget.

En ändring av bolagsformen påverkar vanligen inte ArPL-avgiften.

Konsekvenser för ArPL-försäkringarna

Om du är enskild näringsidkare, dvs. har en firma, och din företagsverksamhet fortsätter som till exempel aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag ska du säga upp din ArPL-försäkring. Förändringen innebär även att ditt FO-nummer ändras. Du ska då teckna en ny ArPL-försäkring för företagets arbetstagare.

Om du gör en ändring och verksamheten fortsätter med samma FO-nummer behöver du inte säga upp din ArPL-försäkring. Om du har tecknat en FöPL-försäkring åt dig själv ska du kontrollera hur ändringen påverkar den.

Konsekvenser för rabatterna

I vissa situationer är det möjligt att beakta dina tidigare lönesummor i beräkningen av det nya företagets rabatter.

Läs mer om FöPL-försäkring >

Det är möjligt att du tidigare försäkrat dina arbetstagare i enlighet med någon annan pensionslag. Din bolagsform kan till exempel ändras så att den nya bolagsformen omfattas av lagen om pension för arbetstagare, dvs. ArPL.

Konsekvenser för ArPL-försäkringarna

Teckna en ArPL-försäkring om pensionslagen som gäller ditt företag ändras.

Konsekvenser för försäkringsavgiften och rabatterna

Det är möjligt att du efter att ha tecknat en ArPL-försäkring fortsätter att betala avgifter i enlighet med den tidigare pensionslagen. Så kan till exempel vara fallet om du övergår till ArPL från pensionslagen för den offentliga sektorn.

När du har tecknat en ArPL-försäkring börjar du få kundåterbäringar från oss och om du är storarbetsgivare får du även omkostnads- och avgiftsförlustrabatt. Du får rabatterna en gång om året. Den första kundåterbäringen och omkostnadsrabatten får du för ArPL-avgiften året efter att din försäkring har börjat gälla. Avgiftsförlustrabatten får du genast efter att din försäkring börjar gälla.
 
Som storarbetsgivare är ditt företags avgiftsklass under de första åren grundklass 4. Därefter börjar ditt företags invalid- och delinvalidpensioner att påverka avgiftsklassen.

Teckna en ArPL-försäkring >