Verksamhetsplanen baserar sig på gemensamt fastställda behov

En fungerande verksamhetsplan är inte ett obligatoriskt formbundet formulär som utarbetats av producenten av företagshälsovårdstjänster. En fungerande plan utgör en vägkarta för det dagliga arbetet och berättar vad och hur ni gör med företagshälsovården i ert företag.  

Kartlägg nuläget och dina behov

Det första steget är att utreda företagets nuläge. Du har redan mycket information om sjukfrånvaro, invalidpensioner, personalens åldersstruktur och omsättning. De uppgifter som fås från riskbedömningen och arbetsplatsutredningen som utförts av företagshälsovården samt samtal med företagshälsovården ger mer information om hur företagshälsovården bäst betjänar din arbetsplats.

Reservera tillräckligt med tid för att kartlägga nuläget och identifiera de viktigaste riskerna för arbetsoförmåga samt för utvecklingsmål.

Ställ praktiska och mätbara mål

Därefter kommer ni överens med företagshälsovården om några av de viktigaste målen för företagshälsovårdssamarbetet. Kom även överens om åtgärderna genom vilka ni strävar efter att uppnå målen.

Företagshälsovården ska tydligt ange vilken del av verksamheten är lagstadgad, dvs. obligatorisk och vad som är frivilliga tilläggstjänster.  Den skapar ramarna inom vilka ni kan planera verksamheten.

De gemensamma målen ska vara konkreta och mätbara. "Fördjupande av företagshälsovårdssamarbetet" eller "Stödjande av arbetstagarnas arbetshälsa" är för allmänna mål. De är svåra att tag i och ännu svårare att följa upp om de förverkligas. Det lönar sig att begränsa målen till några av de viktigaste och fokusera på dem. Då är även sannolikheten för att de förverkligas större. När ni uppdaterar planen kan ni lägga till nya mål.

Upprättandet av en handlingsplan är på arbetsgivarens ansvar och planen görs tillsammans med företagshälsovården för 1–5 år. Se till att handlingsplanen uppdateras minst en gång per år.

Spjälk upp utmaningarna i mindre helheter

Om ni håller på att inleda ledningen av arbetsförmågan och företagshälsovårdssamarbetet kan det första målet vara till exempel att ni utarbetar praxis för tidigt stöd för arbetsförmågan och antecknar dem i modellen för tidigt stöd. Det följande målet kan vara att aktivt införa modellen för tidigt stöd. Ledning av arbetsförmågan och företagshälsovårdssamarbetet kan utföras som ett fortlöpande samarbete som utvecklas och förbättras genom handlingar.

När ni funderar över hur ni ska uppnå målen, överväg noggrant om åtgärden är realistisk för att uppnå målet och om den stöder den övergripande ledningen av arbetsförmågan i företaget.

Hos oss på Ilmarinen får du vid behov redskap och råd för att utveckla företagshälsovårdssamarbetet. 

Om målet är att minska sjukfrånvaro är det osannolikt att ni uppnår målet (åtminstone enbart) genom att öka antalet hälsoundersökningar. Om ni däremot lägger till en fungerande modell för tidigt stöd, olika typer av flexibilitet i arbetet och utbildar cheferna att ta frågor om arbetsförmåga till tals, är sannolikheten för att ni uppnår målet mycket större.

Verksamhetsplanens innehåll

För att upprätta en verksamhetsplan kan du använda företagshälsovårdproducenternas färdiga blankettmallar som alla varierar lite. En del är tydligare än andra men de innehåller alla det som krävs.

En fungerande verksamhetsplan innehåller minst följande:

  • ditt företags centrala egenskaper    
  • de viktigaste identifierade utmaningarna och riskfaktorerna i anslutning till dina arbetstagares hälsa och arbetsförmåga  
  • företagshälsovårdsbehoven som fastställts och prioriterats i samarbete   
  • gemensamt ställda mål som antecknats så att deras förverkligande kan följas upp och mätas   
  • verksamheten i förhållande till målen och tillgängliga resurser  
  • information om hur och när ni granskar verksamhetens effekt samt när ni uppdaterar planen.

En fungerande verksamhetsplan

En fungerande verksamhetsplan innehåller en praktisk och konkret beskrivning av följande saker:

  1. Vilka är de viktigaste utmaningarna, hur har de observerats och mätts?   
  2. Hur kommer ni att åtgärda dem och enligt vilken tidtabell?  
  3. Hur följer ni upp om målen har uppnåtts eller inte?