Företagarens familjeledigheter

Företagare kan ta ledigt från arbetslivet när de blir föräldrar på samma sätt som arbetstagare. FPA betalar ut föräldradagpenning under ledigheten och storleken fastställs utifrån FöPL-arbetsinkomsten. Du tjänar också in pension för dagpenningen.

Även företagare kan ta ledigt från arbetslivet när de blir föräldrar

Företagare kan ta ut familjeledighet precis som arbetstagare: moderskapsledighet, föräldraledighet och vårdledighet. Under dessa ledigheter kan du få föräldradagpenning från FPA: moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning. Du kan även få flexibel vårdpenning om ditt barn är under tre år och din arbetstid per vecka är i genomsnitt högst 30 timmar eller högst 80 procent av arbetstiden vid heltidsarbete. Läs mer om familjeledighet på FPA:s webbplats (Kela.fi).

Du tjänar också in pension under din tid med dagpenning.

Läs mer om pension för sociala förmåner >

FöPL-arbetsinkomsten avgör beloppet av din föräldradagpenning

Föräldradagpenningen fastställs utifrån årsinkomsten. Som företagare grundar sig din årsinkomst på FöPL-arbetsinkomsten. Om du vid sidan av företagsverksamheten även är löntagare utanför ditt eget företag påverkas dagpenningens storlek av din löneinkomst som anställd och din FöPL-arbetsinkomst som företagare. Årsinkomsten beräknas utifrån inkomsten under 12 kalendermånader före den månad som förmånen börjar löpa. Mer information om fastställandet av årsinkomst finns på FPA:s webbplats (Kela.fi).

Om du ansöker om föräldrapenning för andra gången, det kan bestämmas av din inkomst baserat på tidigare föräldrapenning, om den beräknade perioden för ditt födelsebarn är innan ditt yngsta barn fyller 3 år.

Linda, en 32-årig företagare, ska få sitt första barn och blir moderskapsledig 12.12.2023. Lindas årsinkomst beräknas för tolvmånadersperioden före november, dvs. 1.11.2022-31.10.2023.

Linda kan säga upp sin FöPL-försäkring när moderskapsledigheten börjar om hon inte arbetar under familjeledigheten. När Linda återgår till arbetet ska hon teckna en ny FöPL-försäkring. Om hon fortsätter arbeta under familjeledigheten ska FöPL-försäkringen inte sägas upp. I stället ska hon ändra sin FöPL-arbetsinkomst så att den motsvarar den lägre arbetsinsatsen.

FöPL-försäkring under familjeledighet

Om du inte arbetar under moderskaps-, föräldra- eller vårdledigheten ska du avsluta FöPL-försäkringen.

Om du arbetar under ledigheten och din arbetsinsats överskrider den lägsta gränsen som anges i lagen om pension för företagare ska du behålla dinFöPL-försäkring och ändra FöPL-arbetsinkomsten så att den motsvarar den lägre arbetsinsatsen.

Om du fortsätter arbeta som företagare efter ledigheten ska du teckna en ny FöPL-försäkring.

Avsluta FöPL-försäkringen via företagarens webbtjänst >
Ändra FöPL-arbetsinkomsten via företagarens webbtjänst >
Teckna en FöPL-försäkring >

Om arbetet upphör före moderskapsledigheten börjar

Ibland kan du tvingas sluta arbeta redan under graviditeten före moderskapsledighetens början. Fråga då alltid först på FPA hur du ska göra och hur det påverkar beloppet av din kommande moderskapsdagpenning om du avslutar FöPL-försäkringen.