Företagshälsovårdens verksamhet

Verksamhetsplanen som du utarbetat tillsammans med din företagshälsovårdspartner definierar gränserna för ert samarbete. Företagshälsovården utför mångsidigt förebyggande arbete. När du utnyttjar din partners expertis får du stöd för din och dina arbetstagares arbetsförmåga och hälsa.

Förebyggande verksamhetens innehåll

Din partner i företagshälsovårdstjänster sköter enligt sitt namn om din och dina arbetstagares arbetsförmåga och hälsa. Därför fokuserar dess verksamhet på förebyggande av arbetsoförmåga och sjukdom.

Företagshälsovården stöder dig och dina arbetstagare på många olika sätt när det gäller er arbetsförmåga och hälsa.

Arbetsplatsutredningar

Företagshälsovården utreder genom arbetsplatsbesök och andra metoder arbetets resurser, belastning och riskfaktorer samt hur dessa påverkar er arbetsförmåga och hälsa.  Aktuella arbetsplatsutredningar är en förutsättning för att företaget ska få ersättning från FPA. 

Hälsoundersökningar

Företagshälsovården följer upp och stöder arbetstagarnas arbetsförmåga och hälsa med hjälp av hälsoundersökningar.​

Aktiviteter som främjar arbetsförmågan

Med hjälp av företagshälsovården kan du genomföra aktiviteter som främjar arbetsförmågan. Du får stöd och råd för planeringen och genomförandet av metoder för tidigt stöd samt för uppföljning av sjukfrånvaro. Du får också stöd när dina arbetstagare återvänder från en lång sjukledighet samt för bedömning och uppföljning av arbetsförmågan och rehabiliteringsbehovet. 

Bedömning av arbetsförmågan och utlåtanden

Om du är orolig över din arbetstagares arbetsförmåga, kan du be om en bedömning av arbetsförmågan från företagshälsovården. Er företagsläkare gör en bedömning av arbetsförmågan samt övriga nödvändiga utlåtanden och ger sin synpunkt på om gör att arbetstagaren kan arbeta kvar.

Uppföljning och rehabilitering

Företagshälsovården stöder din arbetstagare som är partiellt arbetsför att klara sig i arbetet och följer upp situationen. Från företagshälsovården får du information om rehabiliteringsalternativen och råd för hur dina arbetstagare kan söka sig till rehabilitering.

Rådgivning och handledning

När företagshälsovården ger råd och handleder er kan ni i ert företag öka resurserna, minska belastningen och stöda arbetsförmågan. Rådgivning och handledning ges både till individuella arbetstagare och team samt avdelningar och enheter. Rådgivning och handledning hör till samtlig företagshälsovårdsverksamhet. Er samarbetspartner inom företagshälsovården gör det dessutom planenligt enligt företagets behov.

Utvärdering och planering av första hjälpen-beredskap

Yrkespersoner inom företagshälsovården utvärderar och planerar ditt företags beredskap för första hjälpen. De ger handlingsanvisningar och rådgivning till exempel för innehållet i första hjälpen-skåp och utbildningsbehoven i första hjälpen.

Beskrivningen av innehållet i företagshälsovårdens verksamhet hittar du i lagen om företagshälsovård och statsrådets förordning om god företagshälsovårdspraxis.

Hälsoundersökningarna baserar sig på ett behov

Hälsoundersökningarna som företagshälsovården gör baserar sig alltid på de behov som upptäckts på arbetsplatsen. Du kommer överens om alla hälsoundersökningar tillsammans med företagshälsovården. Du har enligt lagen skyldighet att ordna vissa hälsoundersökningar för dina arbetstagare. En del av undersökningarna är frivilliga.

 • Exponeringsrelaterade hälsoundersökningar är lagstadgade, dvs. obligatoriska både för arbetsgivaren och arbetstagaren, om ditt företag har riskfaktorer som överskrider gränsvärden, såsom buller, kemikalier, damm, biologiska exponeringsfaktorer, vibration, nattarbete eller hot om våld. I undersökningarna följer man upp att dina arbetstagare inte insjuknar på grund av riskfaktorerna samt bedömer deras lämplighet för farligt arbete. Du får en sammanfattning över exponeringsrelaterade hälsoundersökningar från företagshälsovården. Den hjälper dig att göra viktiga ändringar som stöder dina arbetstagares säkerhet på arbetsplatsen. Det finns övertygande forskningsevidens om effekten av de åtgärder som utförs utgående från hälsoundersökningarna. 

 • Även hälsoundersökningar som baserar sig på arbetets hälsokrav är obligatoriska. Du ska anordna dessa och arbetstagarens skyldighet är att delta i dem. Dessa undersökningar görs vid arbete som ställer specialkrav på hälsan med tanke på arbetssäkerheten. Sådana yrken är till exempel brandmän, piloter och poliser. 

 • Hälsoundersökningar som främja hälsa och arbetsförmåga är frivilliga för båda. Sådana är till exempel åldersrelaterade hälsoundersökningar och nyanställningsundersökningar i arbeten som inte innehåller särskilda riskfaktorer. Innehållet även i dessa undersökningar planeras enligt företagets behov.

Effekten av oriktade hälsoundersökningar har inte påvisats vetenskapligt. Om syftet med hälsoundersökningarna däremot är att minska till exempel sjukfrånvaro ska de riktas rätt med hjälp av screening, så att de når de personer som är i risk. Företagshälsovården kan utföra screening till exempel genom en elektronisk hälsoenkät eller utgående från uppgifter om sjukfrånvaro. Undersökningar har också påvisat att hälsorisker kan påverkas genom handledning individuellt eller i grupp.

Stöd för arbetsförmåga är ledarskap

I ditt dagliga arbete leder du målmedvetet alla funktioner och investeringar i ditt företag. Du bedömer företagsverksamhetens risker och hur de hanteras. Eftersom personalen är ditt företags viktigaste kapital, utgörs en väsentlig del av ditt ledarskap av att du sköter om personalens välbefinnande och stöder deras arbetsförmåga. Stödjande av arbetsförmågan består av åtgärder för tidigt stöd som utförs i samarbete med företagshälsovården, uppföljning av sjukfrånvaro, stöd för arbetstagarens återgång till arbetet och en bedömning av rehabiliteringsbehovet. Kom överens om åtgärder för att stöda arbetsförmågan och hur du kommunicerar denna praxis till din personal.

Företagshälsovården är din partner i stödjandet av arbetsförmågan. Arbetsplatsutredningar som utförs av företagshälsovården hjälper dig att vidta nödvändiga åtgärder för att utveckla arbetet och arbetsmiljön i ditt företag. Med företagshälsovårdens stöd kan du bedöma arbetets belastnings- och riskfaktorer samt utveckla arbetet så att det stöder arbetsförmågan och hälsan. Företagshälsovården gör även heltäckande rapporter och en uppföljning av sjukfrånvaro, vilket hjälper dig att följa upp effekterna av åtgärderna. 

När du tillsammans med företagshälsovården planerar hur ni ska stödja och hantera arbetsförmågan samt följa upp den, beskriv arbetsgivarens, chefernas och arbetstagarnas samt företagshälsovårdens roller och ansvar så tydligt och praktiskt som möjligt. Detta bidrar till att ni i företaget kan skapa en verksamhetskultur och en tydlig handlingsmodell som hjälper till att upptäcka problem så tidigt som möjligt och att ni systematiskt kan ta tag i dem. Ju tidigare ni ingriper i problemen, desto mer kan ni påverka dem. 

Sköt om att cheferna har tillräckligt med kompetens för att stöda arbetsförmågan och identifiera arbetstagarnas behov av tidigt stöd. Sköt även om att cheferna kan följa upp effekterna av sina handlingar.

Läs mer om arbetsgivarens åtgärder för tidigt stöd

Målet med bedömningen av arbetsförmågan är att hjälpa din arbetstagare och hens chef, dig och företagshälsovårdsteamet att planera arbetstagarens arbete och arbetsmiljön så att arbetsförmågan bevaras eller förbättras. Arbetstagaren kan fortsätta i sitt arbete trots hälsoproblemen när ni anpassar arbetsbelastningen eller tar i bruk andra metoder för att stöda arbetsförmågan.

Om du misstänker att arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av hälsotillståndet, kan du råda chefen att be om en bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga från företagshälsovården. Detta bör göras senast när arbetstagaren har fått sjukdagpenning i 90 vardagar. Dessa 90 dagar kan bestå av sammanhängande eller flera kortare sjukfrånvaro. Samtidigt utreder ni tillsammans med företagshälsovården och arbetstagaren möjligheterna till en återgång till arbetet.

Be om en skriftlig bedömning av arbetsförmågan och fyll i det tillhörande formuläret. Ni kan använda företagets eget formulär eller företagshälsovårdens formulär.

Ange i formuläret 

 • en situation eller händelse som väckt din oro    
 • vad du har diskuterat med arbetstagaren om situationen  
 • din och arbetstagares syn på situationen.

När företagsläkaren fått din begäran gör han eller hon en omfattande bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga och hälsotillstånd. Bedömningen inleds ofta med att företagshälsovårdaren intervjuar arbetstagaren och beställer dokument från platser där arbetstagaren undersökts och vårdats. Bedömningen av arbetsförmågan utförs alltid av företagsläkaren. Ibland sker bedömningen på ett par veckor men ibland behövs en ståndpunkt från specialister och andra experter, vilket gör att bedömningen tar längre. Företagshälsovården ger om du önskar information om tidpunkten när bedömningen är klar.

När bedömningen av arbetsförmågan är klar ger företagsläkaren resultaten först till arbetstagaren med vars tillstånd läkaren också kan ge den direkt till dig. Den skriftliga bedömningen innehåller endast slutsatser om arbetsförmågan i förhållande till arbetet samt eventuellt en beskrivning av behovet av en omstrukturering av stödet eller arbetet, inte uppgifter om arbetstagarens hälsotillstånd eller sjukdomar.

Normal praxis är att ni diskuterar resultatet av bedömningen och nödvändiga åtgärder i ett nätverksmöte (ibland används även benämningen trepartsmöte) tillsammans med arbetstagaren och representanten för företagshälsovårdsteamet. Från företagshälsovården deltar vanligtvis företagsläkaren i samtalet, ibland även företagshälsovårdaren, företagspsykologen eller företagsfysioterapeuten. Arbetstagaren kan om hen önskar ta med en stödperson. I nätverksmötet ligger huvudfokus på genom vilka arbetsarrangemang arbetstagarens arbetsförmåga kan stödas på arbetsplatsen. Arbetstagarens hälsotillstånd kan diskuteras endast med hens tillstånd.

Ni kan också ordna nätverksmöten i andra situationer. Möten ordnas till exempel när arbetstagaren behöver hjälpmedel i sitt arbete eller återvänder till arbetet efter en lång sjukfrånvaro. Initiativ till ett nätverksmöte kan tas av arbetstagaren själv, chefen eller företagshälsovården.

Företagshälsovården ger råd och handleder

Rådgivning och handledning är företagshälsovårdens viktigaste metoder att påverka arbetstagarnas arbetsförmåga och hälsa. Det är bra om du kan be om rådgivning och handledning utifrån ditt företags behov. 

Företagshälsovården ger omfattande råd och handledning både för individuella personer och grupper i följande ärenden: 

 1. Företagshälsovårdens mål och innehåll    
 2. Anordnande av praxis för företagshälsovårdssamarbetet samt hantering av arbetsförmågan, uppföljning och tidigt stöd
 3. I anknytning till arbetet och arbetsförhållanden​
  • hälsorisker och men som förekommer i arbetet och på arbetsplatsen, deras betydelse samt skydd för dessa och arrangemang för första hjälpen
  • arbetsmetoder, arbetsarrangemang, arbetstider, arbetsförhållanden samt hälsorisker och men i anslutning till ändringar i dessa och hanteringen av dessa​
  • betydelsen av arbetsresurser som upprätthåller och främjar hälsan och arbetsförmågan
  • hälsosamma och arbetsmetoder
  • yrkessjukdomar och arbetsolycksfall samt förebyggande av dessa
  • arbetsrelaterade sjukdomar och annan arbetsrelaterad sjuklighet    
  • utveckling av arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen   
  • förebyggande och hantering av arbetsrelaterat fysiskt våld samt trakasserier och olämpligt uppförande
 4. I anknytning till arbetstagarens arbetsförmåga ​
  • upprätthållande och främjande av arbetstagarens hälsa och arbetsförmåga samt förebyggande av arbetsoförmåga i olika skeden av karriären 
  • förebyggande av missbruk av rusmedel samt tidig identifiering av missbruksproblem samt vård och hänvisning till vård 
  • vid hot om arbetslöshet
  • minskning av hälsoskillnaderna hos personalen

Sjukvården fokuserar på arbetshälsan

Du kan även köpa sjukvårdstjänster för dina arbetstagare. Du får även dem från företagshälsovården. Fatta själv beslut om hur omfattande tjänsterna du köper är. Det vanligaste alternativet är att skaffa sjukvård på allmänläkarnivå och därtill tillräckliga och motiverade laboratorieprov och avbildningsundersökningar. Du kan även köpa specialistläkartjänster. Olika slags tjänster i försäkringsform har även blivit allt vanligare under de senaste åren.

En god sjukvård inom företagshälsovården är företagshälsovårdsanknuten dvs. fokuserar på arbetshälsan. Detta innebär att man inom sjukvården även koncentrerar sig på sjukdomar vars tidiga identifiering och bra behandling har betydelse för upprätthållandet och främjandet av arbets- och funktionsförmågan. Sjukvården som tillhandahålls av din partner inom företagshälsovården ger det bästa stödet för arbetstagarnas arbetsförmåga när specialisterna i ert företagshälsovårdsteam känner till situationen och utnyttjar informationen som samlas in på mottagningarna inom det övriga företagshälsovårdssamarbetet.