Förhandlingsdelegationer

Förhandlingsdelegationerna är fritt sammansatta rådgivande förvaltningsorgan. Ilmarinen har förvaltningsdelegationer för pensionsärenden, kunder och löntagare.

Förhandlingsdelegationerna fördjupar samarbetet

Förhandlingsdelegationerna verkar för närmare samarbete och bättre informationsutbyte mellan oss, kunderna och arbetsmarknadsorganisationerna.

Förhandlingsdelegationen för pensionsärenden

Förhandlingsdelegationen för pensionsärenden består av representanter för Ilmarinen och arbetsmarknadsorganisationerna. Delegationen ger rekommendationer om invalidpensions- och rehabiliteringsbeslut.

Ordförande

  • Kristiina Halonen, direktör för arbetsförmåga, hantering av risken för arbetsoförmåga och rehabilitering, Ilmarinen

Vice ordförande

  • Maija Haanpää, överläkare, Ilmarinen

Andra medlemmar

  • Ralf Forsén, enhetschef, Teknikens Akademikerförbund TEK rf
  • Timo Höykinpuro, ledande specialist, Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
  • Kim Kaskiaro, arbetsmarknadsdirektör, Byggindustrin RT rf
  • Kari Tiainen, jurist, Tehy rf
  • Alli Tiensuu, arbetskraftspolitisk expert, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
  • Antti Veirto, enhetschef, Servicefacket PAM rf

Kundernas förhandlingsdelegation

Kundernas förhandlingsdelegation består av representanter för företag, företagare och företagarorganisationer. Delegationen främjar samarbetet mellan Ilmarinen och våra kundföretag samt mellan Ilmarinen och företagare och företagarorganisationer. Delegationen medverkar i utvecklingen av försäkrings- och pensionsskyddet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (ArPL) och lagen om pension för företagare (FöPL). Delegationen bidrar även med ett ökat kund- och företagarperspektiv i Ilmarinens placeringsverksamhet.

Löntagarnas förhandlingsdelegation

Löntagarnas förhandlingsdelegation består av personer som arbetar för Ilmarinens kundföretag. Delegationen främjar samarbete mellan Ilmarinen och de arbetstagare som är försäkrade hos Ilmarinen samt medverkar i utvecklingen av försäkrings- och pensionsskyddet i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (ArPL).