Ilmarinens styrelsen

Styrelsen sörjer för bolagets förvaltning och ansvarar för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Här kan du läsa mer om Ilmarinens styrelse och dess uppgifter, ledamöter och verksamhet.

Styrelsen sörjer för bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad

Styrelsen sörjer för bolagets förvaltning och ansvarar för att bolagets verksamhet samt övervakningen av bolagets bokföring och kapitalförvaltning är organiserad på ändamålsenligt sätt. Styrelsen utser verkställande direktören, verkställande direktörens ställföreträdare och direktörerna i ledningsgruppen samt beslutar om deras ersättningar. Styrelsen ska leda bolaget med yrkesskicklighet, enligt sunda och försiktiga affärsprinciper samt enligt principerna för en tillförlitlig förvaltning.

Förvaltningsrådet utser styrelseledamöterna, som får vara högst 14 till antalet. Minst en tredjedel av ledamöterna ska väljas bland de personer som föreslagits av löntagarnas centralorganisationer. Minst en sjättedel av ledamöterna ska väljas bland de personer som föreslagits av arbetsgivarnas centralorganisationer. Förvaltningsrådet har i principerna om val av styrelse och styrelsens mångfald fastställt de kriterier som styrelsen ska uppfylla. En bedömning görs av styrelsens övergripande mångfald. Styrelsen sammansättning ska uppfylla kraven i lagstiftningen och säkerställa ett effektivt styrelsearbete. Målet är att båda könen ska finnas representerade i styrelsen.

Styrelseledamöternas mandatperiod är tre år. Mandatperioden inleds i slutet av den första ordinarie bolagsstämman efter valet och upphör i slutet av den fjärde ordinarie bolagsstämman efter valet. Högst en tredjedel av styrelseledamöterna står i tur att avgå varje år.

Styrelsen väljer en ordförande och två vice ordföranden bland ledamöterna. Ordföranden eller den ena vice ordföranden ska vara en person som föreslagits av de försäkrades representanter. Om den person som föreslagits av de försäkrades representanter inte väljs till ordförande, fungerar personen i fråga som ordförandes första ställföreträdare.

Styrelsen har två utskott, nominerings- och ersättningsutskottet samt revisions- och riskhanteringsutskottet. Styrelsen väljer årligen utskottsmedlemmarna inom sig.

Styrelsens nominerings- och ersättningsutskott bereder olika ärenden för styrelsen i anslutning till bolagets ersättningssystem och högsta ledningens utnämningar och ersättningar.

Revisions- och riskhanteringsutskottet bistår styrelsen i övervakningsuppgifter och bereder frågor som gäller finansiell rapportering, riskhantering, placeringsverksamhet, intern kontroll samt den interna revisorn och revisorns arbete för styrelsen.

Ilmarinens styrelse

Ordförande

Pasi Laine
f. 1963, DI
verkställande direktör, Valmet Abp
styrelseledamot sedan 2019, ordförande sedan 2020
mandatperioden utgår 2026

Vice ordförande

Jarkko Eloranta
f. 1966
ordförande, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
ledamot sedan år 2017
mandatperioden utgår 2026

Jyri Häkämies
f. 1961
verkställande direktör, Finlands Näringsliv EK
ledamot sedan år 2012
mandatperioden utgår 2025

Ledamöter

 • Minna Ahtiainen, f. 1974, direktör, intressebevakning, STTK rf
  ledamot sedan 2023, mandatperioden utgår 2024
 • Tomi Hyryläinen, s. 1970, ekonomidirektör, Tietoevry Abp, ledamot sedan 2024, mandatperioden utgår 2027
 • Pia Kalsta, f. 1970, verkställande direktör, Sanoma Media Finland Oy, ledamot sedan 2024, mandatperioden utgår 2027 
 • Tero Kiviniemi, f. 1971, verkställande direktör, Destia Ab
  ledamot sedan år 2018, mandatperioden utgår 2025
 • Leena Laitinen, f. 1970, verkställande direktör, Alko Ab
  ledamot sedan år 2018, mandatperioden utgår 2025
 • Hannakaisa Länsisalmi, f. 1970, personaldirektör, OP Gruppen, ledamot sedan 2024, mandatperioden utgår 2027
 • Jyrki Ojanen, f. 1969, vice ordförande, Byggnadsförbundet
  ledamot sedan år 2023, mandatperioden utgår 2025
 • Seppo Parvi, f. 1964, CFO, Stora Enso Oyj,
  ledamot sedan år 2018, mandatperioden utgår 2026
 • Samu Salo, f. 1976, ordförande, Ingenjörsförbundet
  ledamot sedan år 2018, mandatperioden utgår 2026

Nominerings- och ersättningsutskottet

 • Pasi Laine (ordförande)
 • Jarkko Eloranta
 • Jyri Häkämies

Revisions- och riskhanteringsutskottet

 • Seppo Parvi (ordförande)
 • Tomi Hyryläinen
 • Pia Kalsta
 • Jyrki Ojanen

Information om styrelsens och styrelseutskottens arbete

Mer information här (på finska).