Social trygghet för företagare

Som företagare är det enkelt för dig att ta hand om ditt pensionsskydd och din sociala trygghet: du behöver bara teckna en pensionsförsäkring för företagare, dvs. en FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen tryggar utkomsten då företagaren går i pension eller i händelse av arbetsoförmåga samt familjens utkomst om företagaren skulle avlida. FöPL-arbetsinkomsten fastställer även storleken på dagpenningen som betalas av FPA under till exempel sjukledighet eller föräldraledighet.

FöPL-arbetsinkomsten påverkar följande pensions- och sociala förmåner:

  • Dagpenning från FPA (t.ex. dagpenning vid smittsam sjukdom, sjukdagpenning, föräldradagpenning)
  • Invalidpension
  • Arbetspension
  • Förmåner vid yrkesinriktad rehabilitering
  • Familjens familjepension vid dödsfall
  • Olycksfallsförsäkringens ersättning för inkomstbortfall (dagpenning, rehabiliteringspenning och olycksfallspension)
  • Arbetslöshetshetsförmånernas nivå

Ansök om vuxenutbildningsstöd om du börjar studera

Om du arbetar som företagare på heltid och ditt arbete i företaget minskar på grund av deltagande i en utbildning som pågår i minst två månader kan du ansöka om vuxenutbildningsstöd för företagare.

Du kan få vuxenutbildningsstöd om du varit i arbetslivet i minst åtta år före datumet då stödet ska börja betalas ut. Denna arbetshistoria inkluderar allt arbete som omfattas av arbetspensionslagarna samt ditt arbete som företagare under den tid som du varit försäkrad enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL). Storleken på din FöPL-arbetsinkomst påverkar hur din tid i arbete beräknas. 

Läs mer om hur tiden i arbete beräknas, om vuxenutbildningsstödet och om villkoren för att få det på Sysselsättningsfondens webbplats