Revisor

Revisorn granskar bolagets bokslut, bokföring och förvaltning. På den här sidan hittar du information om vår aktuella revisor.

Den ordinarie bolagsstämman väljer bolagets revisor

Den ordinarie bolagsstämman väljer en revisor och beslutar om revisorns arvode. För granskning av bokslutet, räkenskaperna och förvaltningen utser den ordinarie bolagsstämman för ett år i taget en CGR-revisor eller revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor är CGR-revisor. Om inte en revisionssammanslutning väljs till revisor, väljer bolagsstämman också en revisorssuppleant. Revisorns mandatperiod löper ut vid slutet av den första ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. Styrelsens revisions- och riskhanteringsutskott bereder styrelsens förslag om valet av revisor för bolagsstämman.

Den 22 mars 2024 valde den ordinarie bolagsstämman om revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab till revisor. CGR-revisor Juha-Pekka Mylén fungerar som huvudansvarig revisor, vilket han har gjort sedan 27 mars 2018. Bolagsstämman beslutade att revisorsarvodet betalas enligt en av bolaget godkänd faktura och att separat dagpenning eller reseersättning inte utbetalas till revisorn.

För räkenskapsperioden 2023 betalades arvoden på 262 696,65 euro inklusive mervärdesskatt till KPMG Oy Ab för koncernens revision och 95 835,12 euro för andra tjänster utöver revisionen.