Säkerställ stöd i rätt tid

Den psykiska hälsan kan främjas och stödas i arbetet på många sätt. Alla problem med psykisk hälsa går dock inte att undvika. Säkerställ att ditt företag har färdigt uttänka verksamhetsmodeller och anvisningar för att möta problem med den psykiska hälsan och att använda extern hjälp. Företagshälsovården är din viktigaste samarbetspartner i detta.

Identifiera problemen med den psykiska hälsan och ta tag i dem i ett tidigt skede

Sänk tröskeln för att söka hjälp, men sträva alltid efter att behandla arbetsrelaterade frågor också på arbetsplatsen. Ofta kan frågan gälla arbetsplatsens strukturer eller tillvägagångssätt, ibland helt enkelt arbetsmängden. Dem kan ni påverka.

När arbetstagaren uppvisar symtom, kan chefen stöda hen bäst med åtgärder för tidigt stöd. Med en bra modell för tidigt stöd främjar du arbetsprestationerna för dina arbetstagare, minskar onödig sjukfrånvaro och att sjukdomar varar längre samt stöder dina arbetstagares återgång till arbetet.

Överväg också som ett alternativ att utveckla kamratstödet mellan arbetstagarna. Ofta kan det vara lättare att berätta om svåra situationer för en medarbetare först. Detta kräver naturligtvis en utveckling av och stöd för personalens kompetens samt en öppen och förtroendebaserad diskussionskultur.

Ge cheferna behörighet att agera i överraskande situationer

Till livet hör många situationer som tillfälligt försvagar arbetsförmågan. På arbetsplatsen bör du förbereda dig för dem i förväg. Chefen bör ha på förhand avtalade befogenheter att komma överens om flexibla arbetstider och avvikelser. På så sätt kan chefen stöda arbetstagaren om något oväntat händer eller om tillfällig frånvaro behövs på grund av till exempel allvarlig sjukdom eller närståendes bortgång.

Nära samarbete med företagshälsovården

Du kan hjälpa dina arbetstagare att hålla sig friska och arbetsförmögna genom att erbjuda dem omfattande hälsovårdstjänster. Genom forskning känner vi till att hälsotillståndet samt hur den egna hälsan och att få hjälp upplevs har en direkt koppling till det psykiska välmåendet. Satsa alltså på företagshälsovårdstjänsternas tillgänglighet och omfattning samt uppmuntra till hälsogärningar och stöd dem på arbetsplatsen.

Företagshälsovården är mycket mer än en personalförmån. Ett gott samarbete med företagshälsovården fokuserar på förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. I företagshälsosamarbetet kartläggs även arbetets hälsorisker och hanteringen av dessa risker planeras. Läs mer om samarbetet med företagshälsovården.

Det är viktigt att ni upptäcker problemen i ett så tidigt skede som möjligt. Därmed finns det fler metoder att lösa dem. Därför bör du se till att följande saker är i ordning med din företagshälsovårdspartner:

  • tydlig, omfattande och regelbunden rapportering av företagshälsovården  
  • uppföljning av utförda åtgärder 
  • gemensam verksamhetsplanering  
  • uppdatering av verksamhetsplanen.

Företagshälsovården är en lagstadgad tjänst som inte nödvändigtvis täcker ditt företags samtliga behov vid främjande av den psykiska hälsan. Serviceutbudet hos de flesta leverantörer av företagshälsovårdstjänster är emellertid betydligt mer omfattande än den lagstadgade miniminivån. Fråga och utmana din företagshälsovårdspartner att erbjuda lösningar för behoven i just ditt företag.

Läs mer om att bygga upp ett fungerande företagshälsovårdssamarbete